MO­TO­RI U NO­VOJ SE­ZO­NI

Top Gear - - PLANET -

“Zbog za­mr­za­va­nja ra­zvo­ja mo­to­ra po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na smo se ba­vi­li na­či­ni­ma ka­ko mo­tor mo­že pos­pje­ši­ti aero­di­na­mi­ku” ka­že Mer­ce­de­sov teh­nič­ki di­rek­tor Pad­dy Lowe. “Od­lič­no je da su se vra­ti­la vre­me­na u ko­ji­ma će mo­tor po­no­vo igra­ti svo­ju pra­vu ulo­gu”. Je­smo li rek­li mo­tor? To je za­pra­vo, ni vi­še ni ma­nje ne­go šest sus­ta­va ko­ji­ma se mo­ra­mo za­ba­vi­ti - 1,6-li­tre­ni V6, tur­bo­pu­njač, ge­ne­ra­tor za ki­ne­tič­ku ener­gi­ju (MGU-K), ge­ne­ra­tor za to­plin­sku ener­gi­ju (MGU-H) , sus­tav za po­hra­nu ener­gi­je i kon­tro­ler ko­ji nad­zi­re svu elek­tro­ni­ku. Za­mis­li­te ko­ji je po­sao sve to pos­ta­vi­ti u bo­lid. A tek sve to ohla­di­ti!

No­vi V6 mo­to­ri tre­nut­no ra­zvi­ja­ju oko 600 KS (ogra­ni­če­ni su na 15.000 okre­ta­ja). KERS je pos­tao ERS, a nje­go­va sna­ga je osjet­no po­ras­la. Ki­ne­tič­ku ener­gi­ju sus­tav pri­kup­lja ti­je­kom kočenja i us­po­ra­va­nja te ju ša­lje kao do­dat­nu sna­gu na straž­nje ko­ta­če. Ta­ko je bi­lo i pri­je. No od ove go­di­ne či­tav sus­tav mo­že re­ge­ne­rirati i pet pu­ta vi­še ener­gi­je po kru­gu te vo­za­ču da­ti 10 pu­ta vi­še do­dat­ne sna­ge. Sa­da je to 163 KS ti­je­kom 30 se­kun­di po kru­gu, pri­je je bi­lo oko 80 KS sa­mo se­dam se­kun­di po kru­gu. Za do­dat­nu sna­gu naj­vi­še je zas­lu­žan sus­tav ko­ji pri­kup­lja to­plin­sku ener­gi­ju ko­ja bi ina­če bi­la iz­gub­lje­na. Ta energija se za­tim ko­ris­ti za do­dat­nu sna­gu (dio tih 163 KS) te po­bolj­ša­nje ra­da tur­bo­pu­nja­ča (eli­mi­ni­ra­nje tur­bo ru­pe). S ob­zi­rom da je či­tav sus­tav pot­pu­no in­te­gri­ran ne­ma tip­ke ko­ju bi vo­za­či tre­ba­li pri­ti­ska­ti, do­dat­na sna­ga se os­lo­ba­đa pri­ti­skom na pa­pu­či­cu ga­sa. Jed­na od njih je no­vi elek­tro­nič­ki sus­tav koč­ni­ca ko­ji je nuž­no zlo zbog no­vog ERS-a. Ima to­ga još. Umjes­to na­mje­šta­nja od­no­sa u mje­nja­ču ka­ko bi se što bo­lje pri­la­go­di­li po­je­di­noj sta­zi, sva­ka mom­čad mo­ra­la je pri­je se­zo­ne oda­bra­ti jed­nu pos­tav­ku mje­nja­ča ko­ju će ko­ris­ti­ti na svim sta­za­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.