PRO­MJE­NE PRA­VI­LA U 2014.

Top Gear - - PLANET -

Ko­li­ko ze­le­na bi tre­ba­la bi­ti For­mu­la 1? Struktura pra­vi­la za 2014. obe­ća­va da će ino­va­ci­je, teh­no­lo­gi­ja i šted­lji­vost bi­ti mno­go važ­niji od si­ro­ve sna­ge. Pri­je sve­ga vo­za­či či­ta­vu utr­ku mo­ra­ju odra­di­ti sa 100 ki­lo­gra­ma go­ri­va, što je ot­pri­li­ke 130 li­ta­ra. Ve­li­ka je to pro­mje­na jer proš­le go­di­ne ogra­ni­če­nja go­ri­va po utr­ci ni­je bi­lo, a u pro­sje­ku se tro­ši­lo oko 150 ki­lo­gra­ma. Mom­ča­di i vo­za­či ko­ji će zna­ti iz­vu­ći naj­vi­še iz te ko­li­či­ne go­ri­va bi­ti će u jas­noj pred­nos­ti. Su­kus či­ta­ve pri­če je da su ovo­go­diš­nji bo­li­di oko 30% šted­lji­vi­ji. O čo­vje­če, za­is­ta iz­gle­da­ju neo­bič­no. Kons­truk­ci­ja je pro­mi­je­nje­na ra­di bo­lje za­šti­te u slu­ča­ju su­da­ra a ka­ko bi po­štu­ju­či pra­vi­la os­tva­ri­li što bo­lju aero­di­na­mi­ku mom­ča­di su stvo­ri­le bo­li­de ko­ji di­je­lom iz­gle­da­ju kao bi­zar­ne kre­aci­je, a di­je­lom kao sa­do­ma­zo po­ma­ga­la. No je li to bit­no? “Es­te­ti­ka je dio For­mu­le 1” ka­že Ni­co Ro­sberg za TopGe­ar. “Bo­lid For­mu­le 1 bi tre­bao iz­gle­da­ti fan­tas­tič­no.” Sla­že­mo se! Još ne­što? Pred­nje kril­ce je uže, gor­nji dio straž­njeg kri­la je 10% ma­nji a nje­gov do­nji dio je pot­pu­no nes­tao. Sve to re­zul­ti­ra sa­svim dru­ga­či­jim stru­ja­njem zra­ka na naj­bit­ni­jim di­je­lo­vi­ma, od­nos­no sla­bi­jim pri­anja­njem na pod­lo­gu. To pak zna­či ma­nje br­zi­ne u za­vo­ji­ma. No u kom­bi­na­ci­ji s tvr­đim gu­ma­ma iz Pi­rel­li­ja sve to po­ve­ća­va iz­gle­de za soč­no bje­ža­nje straž­njeg di­je­la. I još je­dan de­talj. Do­zvo­lje­na je sa­mo jed­na is­puš­na ci­jev smje­šte­na iz­nad mje­nja­ča. Po­igra­li su se i sa sus­ta­vom kaz­ni, no naj­kon­tro­verz­ni­ja od­lu­ka je ona o do­dje­lji­va­nju dvos­tru­kih bo­do­va na po­s­ljed­njoj utr­ci se­zo­ne. is­puš­na ci­jev smje­šte­na iz­nad mje­nja­ča što zna­či kraj za is­puh ko­ji pri­tiš­će bo­lid na pod­lo­gu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.