TO­TAL­NO BRI­SA­NJE

Top Gear - - PLANET -

Bri­sač vje­tro­bra­na iz­u­mi­la je i pa­ten­ti­ra­la Ame­ri­kan­ka Mary An­der­son 1903. i ka­te­go­ri­zi­ra­la ga kao “ure­đaj za čiš­će­nje pro­zo­ra”. Nje­zin iz­um ugru­bo se po­du­da­rao s po­čet­kom ugrad­nje vje­tro­bra­na na auto­mo­bi­le (za­hva­lju­ju­ći pro­izvo­đa­či­ma po­put Ca­ter­ha­ma i KTM-a taj trend po­la­ko iz­la­zi iz mo­de).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.