Jak­na s dva li­ca

Top Gear - - PLANET -

Jed­na od naj­i­no­va­tiv­ni­jih stva­ri iz no­ve pro­ljet­ne ko­lek­ci­je Por­s­c­he De­sig­na je la­ga­na vo­do­ot­por­na Re­ver­si­ble jak­na ko­ja se mo­že no­si­ti s obje stra­ne. No­še­na sa sre­br­ne stra­ne pre­ma van re­flek­ti­ra 28 pos­to sun­če­ve svje­tlos­ti i UV zra­ka te ima uči­nak hla­đe­nja. No­še­na sa cr­ne stra­ne pre­ma van ap­sor­bi­ra 98 pos­to sun­če­ve svje­tlo­si i UV zra­če­nja te za­gri­ja­va ti­je­lo. Iz­ra­đe­na je od proz­rač­nog i ras­tez­lji­vog high-per­for­man­ce ma­te­ri­ja­la pa je idel­na za sve vre­men­ske uvje­te.

4500 kn; por­s­c­he-de­sign.com. co.uk

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.