NA KRA­JU SU OS­TA­LA SA­MO DVO­JI­CA...

Top Gear - - NAJBOLJI U 2013 - NA­PI­SAO: CHAR­LIE TUR­NER / FO­TO­GRA­FI­JE: JOHN WYCHERLEY

Gdje bis­te osim u na­šem ča­so­pi­su pro­či­ta­li us­po­red­ni test hi­pe­ra­uto­mo­bi­la i na­bri­ja­nog kom­pak­ta u bor­bi za nas­lov naj­bo­ljeg 2013.? I prem­da na pr­vi po­gled ova dva auto­mo­bi­la ne­ma­ju ap­so­lut­no ni­šta za­jed­nič­kog, stvar­nost je da bit obo­ji­ce pro­ži­ma je­dins­tve­na kak­vo­ća ko­ja ih raz­li­ku­je od os­ta­lih. I to je ono če­mu stre­mi­mo u na­šem ča­so­pi­su – bes­pri­je­kor­na spo­sob­nost za uži­va­nje, slav­lje­nje i tež­nju ka ne­čem vi­šem. Pri­mje­ri­ce, McLa­ren P1 za­uzi­ma vr­lo ri­jet­ku no­vu tr­žiš­nu ni­šu u već pre­na­pu­nje­noj stra­to­sfe­ri hi­pe­ra­uto­mo­bi­la. Ri­ječ je o vo­zi­lu ko­je os­po­ra­va pri­hva­će­nu de­fi ni­ci­ju zna­če­nja “hi­pe­ra­uto­mo­bil” jer je mno­go vi­še od ne­vje­ro­jat­no dojm­lji­vih per­for­man­si. Svaki atom tog auto­mo­bi­la tu­ni­ran je ka­ko bi se mak­si­mal­no op­ti­mi­ra­lo ko­ris­nič­ko is­kus­tvo, Ukrat­ko, on po­jed­nos­tav­lju­je ono što iz­gle­da ne­vje­ro­jat­no zah­tjev­no bez ob­zi­ra la­god­no kr­sta­ri­li auto­ces­tom u na­či­nu ra­da EV ili pr­ko­si­li Newto­no­vim za­ko­ni­ma. Ovo je no­va vr­sta vo­zač­kog auto­mo­bi­la ko­ji je pre­do­dre­đen da bla­gos­lo­vi ži­vo­te 375 sret­ni­ka di­ljem svi­je­ta ko­ji će si ga pri­ušti­ti. No što je zah­tjev­ni­je? Na­či­ni­ti hi­pe­ra­uto­mo­bil ogra­ni­če­ne pro­izvod­nje ko­ji ne pris­ta­je na kom­pro­mis ili is­tin­skog, ma­sov­no pro­izve­de­nog ju­na­ka rad­nič­ke kla­se u seg­men­tu odre­đe­nom pro­pi­si­ma i ko­jim prev­la­da­va­ju tro­ško­vi? Ford Fi­es­ta ST je je­dan od tih čud­nih, za­bav­nih ma­lih svi­je­tlih tre­nu­ta­ka u na­šem auto­mo­bi­lis­tič­kom svi­je­tu jer je ri­ječ o auto­mo­bi­lu ko­ji jed­no­glas­no vo­le svi ko­ji sjed­nu u nje­ga. Svaki put kad smo proš­le go­di­ne vo­zi­li ST, doj­mio je čak i naj­ci­nič­ni­je

me­đu na­ma. Po­kraj ST-a Pe­uge­ot 208 GTi i Clio RS (glav­ni i ujed­no skuplji ri­va­li) iz­gle­da­li su obič­no. Za­tim je na na­šem Tjed­nu br­zi­ne iza se­be os­ta­vio de­se­te­ros­tru­ko skup­lje auto­mo­bi­le dok je ju­rio sta­zom de Cha­ra­de. Svi su bi­li odu­šev­lje­ni nji­me i jed­nos­tav­no ste ga mo­ra­li vo­lje­ti. Bio je po­put šten­ca s tur­bo­pu­nja­čem. Naj­bo­lje je što se ST ne svo­di sa­mo na iz­vr­s­ne per­for­man­se ne­go je ujed­no i prak­ti­čan, so­lid­no iz­ra­đen, oš­trog di­zaj­na i vr­hun­skog omje­ra ulo­že­nog i do­bi­ve­nog. Za ci­je­nu McLa­re­na P1 mo­gli bis­te si ku­pi­ti ni ma­nje ni vi­še od 51 po­sve novih Fi­es­ta ST, to jest, svaki bis­te si tje­dan mo­gli pri­ušti­ti no­vi. Do­is­ta ne­vje­ro­jat­na ra­ču­ni­ca, ali sa­mo do­dat­no is­ti­če ko­li­ko mno­go do­bi­va­te s ovim ma­lim auto­mo­bi­lom. I ta­ko tre­bam do­ni­je­ti od­lu­ku i vje­ru­jem da ću vas mno­ge iz­ne­na­di­ti...

“FI­ES­TA ST J E AUTO KO­JI NU­DI VI­ŠE OD DO­BRIH PER­FOR­MAN­SI ”

Svi­đa nam se što je McLa­ren P1 ta­ko agre­siv­no iz­mi­je­nio knji­gu pro­pi­sa za hi­pe­ra­uto­mo­bi­le. Štu­je­mo ga i di­vi­mo mu se. P1 je po­laz­no mje­ri­lo naj­bo­ljeg što bri­tan­ska pro­izvod­nja i teh­no­lo­gi­ja mo­gu pos­ti­ći. To je auto­mo­bil ko­ji ru­ši stan­dar­de i to či­ni sa sti­lom i urav­no­te­že­noš­ću. Uz nje­ga se osje­ća­te po­nos­nim i dje­ti­njas­to pu­ni se­be. No ove go­di­ne David je po­bi­je­dio Go­li­ja­ta. Dra­go mi je što mo­gu okru­ni­ti Ford Fi­es­tu ST kao TopGe­ar Auto­mo­bil go­di­ne 2013. Ina­če od­lu­ka oko po­bjed­ni­ka obu­hva­ća vi­ka­nje, mr­zo­volj­nost i za­lup­lji­va­nje vra­ta, no ove je go­di­ne od­lu­ka bi­la jed­no­glas­na. ST je auto­mo­bil ko­ji vas či­ni usre­do­to­če­ni­jim, uz­bu­đu­je vas i vra­ća sje­ća­nje na sit­ne stva­ri za ko­je ste mis­li­li da ste odav­no za­bo­ra­vi­li. ST je auto­mo­bil ko­ji vam iz­a­zi­va osmi­jeh na li­cu svaki dan. Ford Fi­es­ta ST je auto­mo­bil u ko­jem smo proš­le go­di­ne naj­vi­še uži­va­li.

OKRENI I SAZNAJ KO­JI JE TOPGE­AROV AUTO­MO­BIL 2013....

AUTOMOBI L 2013. FORD F I E STA ST

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.