Kraj za Ran­gea

TDV8 Au­to­bi­ograp­hy 4367cm3, V8 twin- tur­bo, po­gon na sve ko­ta­če, 339KS, 700Nm 8,7l/ 100km, 229g/ km CO2 0-100km/ h za 6,9s, 217km/ h 2360kg 123.000€ u EU Ki­lo­me­tra­ža 23.961 Po­troš­nja ovog mje­se­ca 11,3 Za­što je ov­dje Či­ni li ga sves­tra­nost naj­bo­ljim na svi

Top Gear - - GARAŽA -

Kad smo Ran­ge Ro­ver pro­gla­si­li Luk­suz­nim auto­mo­bi­lom 2012., na­pi­sao sam da je taj model “definirao luk­suz pru­ža­ju­ći vlas­ni­ku pro­pus­ni­cu u svim di­je­lo­vi­ma svi­je­ta.” Na­kon što sam pro­veo dos­ta vre­me­na u svim iz­ved­ba­ma tog mo­de­la, i da­lje sto­jim iza svo­jih ri­je­či. Ma­lo vo­zi­la nu­di ras­pon mo­guć­nos­ti kao Ran­ge Ro­ver. Nje­go­va ge­ni­jal­nost je u to­me što je na do­ma­ćem te­re­nu bez ob­zi­ra vo­zi­te li u nje­mu slav­ne do cr­ve­nog te­pi­ha ili ju­ri­te blat­nom far­mom s ne­ko­li­ko pa­sa u prt­ljaž­ni­ku. Ro­ver će go­le­me uda­lje­nos­ti pre­va­li­ti s la­ko­ćom GT-a, ali i da­lje je sre­tan vo­zi­te li ga sva­kod­nev­no na po­sao.

Ka­ko nam je zi­ma po­la­ko sti­gla, Ran­ge Ro­ver nas je sva­kod­nev­no poz­dra­vio u svo­joj pret­hod­no za­gri­ja­noj ka­bi­ni i ma­sa­žom nas vra­tio u ži­vot za­hva­lju­ju­ći mo­guć­nos­ti na­mje­šta­nja uklju­či­va­nja kli­me i ma­saž­nim sje­da­li­ma. Sva­ko nas je pu­to­va­nje do Lon­do­na pod­sje­ti­lo ka­ko RR od­li­ku­je iz­vr­stan vo­zač­ki po­lo­žaj ko­ji vam omo­gu­ću­je da pro­či­ta­te, pre­dvi­di­te i re­agi­ra­te na ka­os is­pred vas. Na­ža­lost, is­kus­tvo vož­nje u Ro­ve­ru raz­ma­zi­lo mi je dje­cu jer ka­ko je naš model oprem­ljen op­cij­skim pa­ke­tom opre­me Exe­cu­ti­ve Se­ating, dje­ca su mi u luk­su­zu pro­ve­la vi­še mje­se­ci ne­go što bi tre­ba­la. Mul­ti­me­dij­ski sus­tav na straž­njim sje­da­li­ma dr­žao ih je oku­pi­ra­nim, a je­di­no re­me­će­nje ti­ši­ne bi­lo je kad je Ol­lie (9) ot­krio da mo­že su­vo­za­če­vo mjes­to po­mak­nu­ti pre­ma na­pri­jed ka­ko bi imao vi­še pros­to­ra za no­ge te je vi­še od po­la sa­ta pro­veo po­ku­ša­va­ju­ći na­gu­ra­ti maj­ku u pre­ti­nac za ru­ka­vi­ce zbog če­ga je ona po­mis­li­la da je nje­zi­no sje­da­lo op­sjed­nu­to. Na­kon mno­go vož­nji u mo­de­li­ma oprem­lje­nim raz­nim mo­to­ri­ma, mis­lim da bi na­ma na Oto­ku naj­bo­lje od­go­va­rao SDV8. V8 s kom­pre­so­rom je sna­žan, ali i pre­skup (osim ako ne­ma­te naf­t­nu bu­šo­ti­nu u straž­njem dvo­ri­štu), TDV6 ima is­te per­for­man­se kao i pret­hod­na ge­ne­ra­ci­ja TDV8 ko­ji je, bu­di­mo is­kre­ni, sa­svim do­vo­ljan ali ne­ma op­ci­ju di­na­mič­kog nad­zo­ra ka­ro­se­ri­je. SDV8 je naj­bo­lji kom­pro­mis ako ži­vi­te na Oto­ku.

No vri­je­me pro­ve­de­no s RR-om ni­je uvi­jek bi­lo sa­vr­še­no. Pr­vi ne­dos­ta­tak re­zul­tat je na­še po­gre­ške. Na­ime, od­lu­či­li smo se za 22-in­č­ne na­plat­ke, no ubr­zo nam je pos­ta­lo jasno da ni­su do­volj­no do­bri za vož­nju ne­asfal­ti­ra­nim ces­ta­ma i je­dva smo sti­gli kući s dvi­je po­sve praz­ne gu­me. Na­kon što smo ugra­di­li stan­dard­ne 20-in­č­ne ko­ta­če, pre­obraz­ba je bi­la vr­hun­ska a i mi smo na­uči­li lek­ci­ju da na­ša ta­šti­na uma­nju­je mo­guć­nos­ti auto­mo­bi­la.

No naj­ve­ći ne­dos­ta­tak po­sje­do­va­nja Ran­ge Ro­ve­ra je sa­te­lit­ska na­vi­ga­ci­ja ko­ji ni­ka­ko ne pris­ta­je ina­če iz­vr­s­nom auto­mo­bi­lu te ko­ja bi do­is­ta mo­gla od­vra­ti­ti ne­ke lju­de od kup­nje. Zr­na­ta gra­fi­ka i spo­ro su­če­lje jed­nos­tav­no ne­ma­ju što ra­di­ti u tak­vom auto­mo­bi­lu. Iz­uz­me­mo li ta dva ne­dos­tat­ka, vri­je­me pro­ve­de­no s RR-om omo­gu­ći­lo nam je da shva­ti­mo za­što su vlas­ni­ci du­gi niz go­di­na vjer­ni mo­de­li­ma tog pro­izvo­đa­ča.

Ran­ge Ro­ver se­rij­ski do­la­zi u čis­toj ili pr­lja­voj iz­ved­bi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.