Spreman na sve

Ti­ta­ni­um X 1997cm3, 4cil. tur­bo­di­zel, 4WD, 163KS, 340Nm 5,9l/ 100km, 154g/km CO2 0-100km/h za 9,9s, 198km/h 1692kg od 283.900kn Ki­lo­me­tra­ža 2095 Po­troš­nja ovaj mje­sec 8,3 l/100 km Za­što je ov­dje Je li ovo ide­al­ni miks te­ren­skih i ces­tov­nih spo­sob­nos­ti? ES

Top Gear - - GARAŽA -

To sam ja dok obla­čim svo­je čiz­me (mo­ja stan­dard­na obu­ća una­zad ne­ko­li­ko mje­se­ci), a ovo je Ford Ku­ga, na­še no­vo du­go­traj­no test vo­zi­lo, ko­je iz­gle­da spo­sob­no i opa­ko te iz­ne­na­đu­ju­će čis­to s ob­zi­rom na vre­men­ske uvje­te u po­s­ljed­nje vri­je­me.

Ku­ga me­đu na­ma ima mno­go što­va­te­lja jer pred­stav­lja var­lji­vu kom­bi­na­ci­ju vo­zi­la so­lid­nih spo­sob­nos­ti za vož­nju iz­van ces­te i ugla­đe­nog vo­zi­la za ces­te. Ili, da sad ne fi­lo­zo­fi­ram, do­ima se po­put te­ren­ca s po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča kad to tra­ži­te od nje, a os­ta­tak vre­me­na pru­ža osje­ćaj auto­mo­bi­la. Iz tog je raz­lo­ga već iz­bio su­kob me­đu na­ma, no ja sam se ipak do­mo­gla klju­če­va.

No ono na što će­mo vam od­go­vo­ri­ti je pi­ta­nje da li Ku­ga to ra­di bo­lje od kon­ku­ren­ci­je, od­nos­no da li vam je bo­lje ku­pi­ti XC60 ili Qa­shqai, pa čak i Fre­elan­der. Slje­de­ćih ću se ne­ko­li­ko mje­se­ci po­za­ba­vi­ti s kon­ku­ren­ci­jom, to jest pro­ci­je­ni­ti nji­ho­ve spo­sob­nos­ti i iz­rav­no ih us­po­re­di­ti s For­dom Ku­gom. No pri­je to­ga tra­di­ci­ja je pri­ba­vi­ti po­pis stan­dard­ne (i op­cij­ske...) opre­me. Ku­ga Ti­ta­ni­um X ko­šta po­za­maš­nih 283.900 ku­na i za te nov­ce do­bi­je­te mnoš­tvo opre­me, iz­me­đu os­ta­lo­ga elek­trič­ni panoramski krov, bik­se­non­ska svje­tla i ko­žu. Po­vrh to­ga, po­tro­ši­li smo još oko 35.000 ku­na za do­dat­nu opre­mu po­put me­ta­lik bo­je, ot­klju­ča­va­nja bez klju­ča, elek­trič­nog otva­ra­nja prt­ljaž­ni­ka, krov­nih no­sa­ča, a, par­kir­nih sen­zo­ra, di­gi­tal­nog audi­oure­đa­ja, sa­te­lit­ske na­vi­ga­ci­je, ku­ke ko­ju mo­že­te ski­nu­ti i pa­ke­ta elek­tro­nič­kih sus­ta­va po­mo­ći u vož­nji (obu­hva­ća upo­zo­re­nje o vo­zi­lu u mr­tvom ku­tu, sus­tav upo­zo­re­nja u slu­ča­ju pre­la­ska u dru­gi trak i sus­tav auto­mat­skog kočenja u grad­skoj vož­nji).

Za­sad su nam doj­mo­vi vr­lo po­zi­tiv­ni jer je Ku­ga vr­lo jed­nos­ta­van auto­mo­bil za vo­zi­ti i mo­ja je sva­kod­nev­na vož­nja na po­sao i na­zad (oko 64 km) iz­nim­no opu­šta­ju­ća. Auto­mo­bil je vr­lo po­vi­šen (zrač­ni usis­nik je smje­šten na vr­hu pred­nje re­šet­ke) što mi je olak­ša­lo vož­nju ti­je­kom ne­dav­nih po­pla­va. Us­to, vr­lo je za­ba­van na spo­red­nim ces­ta­ma gdje ga mo­že­te ma­lo br­že vo­zi­ti.

No je li bo­lji od kon­ku­ren­ci­je ne­što je po­sve dru­go i ve­se­lim se bu­du­ćem is­tra­ži­va­nju.

Po­put Fo­cu­sa na ste­ro­idi­ma.To je do­bro

Se­rij­ski na­plat­ci od 18 in­ča = kom­for

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.