Lexus IS300h

F Sport Ki­lo­me­tra­ža 5390 Po­troš­nja ovaj mje­sec 6,6l/ 100km Za­što je ov­dje? Pa­met­na al­ter­na­ti­va nje­mač­koj ve­li­koj troj­ci. Funk­ci­oni­ra li to? JASON BAR­LOW

Top Gear - - GARAŽA -

Ovo­ga sam mje­se­ca bio su­vo­zač u IS- u ko­li­ko i vo­zač, i u oba slu­ča­ja dvi­je su mi se mis­li vr­z­ma­le kroz gla­vu. Pr­vo, ri­ječ je o iz­vr­s­no di­zaj­ni­ra­nom i te­me­lji­to iz­ra­đe­nom auto­mo­bi­lu. Dru­go, kak­vo­ća vož­nje na ta­ko je ni­skoj ra­zi­ni da mi ne gi­ne ne­ko­li­ko po­sje­ta ki­ro­prak­ti­ča­ru.

Model IS s pa­ke­tom opre­me F Sport ima 19- in­č­ne ko­ta­če ko­ji iz­vr­s­no iz­gle­da­ju i ne­ko­li­ko sam pu­ta vi­dio fot­ke sla­bi­jih Lexu­so­vih mo­de­la s ma­njim ko­ta­či­ma ko­ji iz­gle­da­ju lo­še. Priz­na­jem, es­te­ti­ka mi je uvi­jek is­pred udob­nos­ti no u ovom slu­ča­ju ima­te auto­mo­bil ko­ji je ne­ra­van i tvrd i ne­dos­ta­je mu ugla­đe­nos­ti na ni­žim br­zi­na­ma.

Ta­ko­đer imaj­te na umu da sve to ne ovi­si o auto­mo­bi­lu i bes­po­treb­nim sport­skim pos­ta­va­ma ovje­sa. I dok mu­ku mu­či­mo ra­ču­na­ju­ći tro­ško­ve još

“Kva­li­te­ta vož­nje na ta­ko je ni­skoj ra­zi­ni da mi ne gi­ne ne­ko­li­ko po­sje­ta ki­ro­prak­ti­ča­ru”

jed­ne hi­ro­vi­te zi­me, uvi­jek se pi­ta­te ka­ko sve te me­te­oro­lo­ške pos­ta­je ne us­pi­je­va­ju pre­dvi­dje­ti toč­ne vre­men­ske uvje­te. Us­to, ni­je na­od­met ni či­nje­ni­ca da go­di­ne kr­pa­nja pro­met­ni­ca na­po­s­ljet­ku uvi­jek za­vr­še s ras­pa­dom pro­met­ne in­fras­truk­tu­re i ne­iz­bjež­nim pro­pa­da­njem ces­ta. Bla­go­nak­lo­no sam sa­vje­to­vao su­pru­gu da su Lexu­so­vi ko­ta­či po­pri­lič­no sku­pi na što mi je ona od­go­vo­ri­la da ću bi­ti sre­tan ako ću za mje­sec da­na uop­će ima­ti ko­ta­če na auto­mo­bi­lu s ob­zi­rom na sta­nje ces­ta u na­šem okru­gu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.