DO­BRO

Top Gear - - GARAŽA -

Vi­so­ka po­zi­ci­ja sje­de­nja, ugla­đen mo­tor i do­bra zvuč­na iz­o­la­ci­ja či­ne Ku­gu ide­al­nom za du­ža pu­to­va­nja

Hva­la For­du na auto­mo­bi­lu ko­ji se ne za­do­vo­lja­va pro­sje­kom već je

bri­li­jan­tan Straž­nja ka­me­ra je od­lič­na, či­ni par­ki­ra­nje la­kim

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.