LO­ŠE

Top Gear - - GARAŽA -

Ku­ga je sti­gla s vr­lo ma­lo ki­lo­me­ta­ra na broj­ča­ni­ku. To zna­či da je se tre­ba vo­zi­ti­ti s mno­go vi­še opre­za ne­go što je to uobi­ča­je­no

De­be­li A- i B- no­sa­či osa­či kro­va osjet­no po­gor­ša­va­ju vid­lji­vost pre­ma na­pri­jed i pre­ma bo­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.