Pro­laz za V8

V8S 5000cm3, V8 kom­pre­sor ben­zi­nac, straž­nji po­gon, 495KS, 625Nm 11,1l/ 100 km, 259g/ km CO2 0-100km/h za 4,3s, 300km/h 1665kg 100.500€ Ki­lo­me­tra­ža 18,978 Po­troš­nja ovaj mje­sec 18,8l/ 100km Za­što je ov­dje Mo­že li F-Type pro­mi­je­ni­ti imidž Ja­gu­ara?a? CHRIS

Top Gear - - GARAŽA -

Na­kon od­mo­ra na vel­škom se­lu pri­je dva mje­se­ca, za ovo smo iz­da­nje ča­so­pi­sa naš na­ran­čas­ti V8 po­nov­no pro­vo­za­li gra­dom. Za­hval­ni no­vi skr­b­nik (ja) ži­vi i ra­di u Lon­do­nu što zna­či vož­nju po do­sad­nom po­lu­par­ki­ra­li­štu pre­pu­nom ru­pa te čes­to za­us­tav­lja­nje i kre­ta­nje s mjes­ta, od­li­ke glav­nog gra­da Bri­ta­ni­je.

I baš nam je ta vož­nja ot­kri­la pra­vo pos­tig­nu­će Ja­gu­ara, a to je ko­li­ko je do­bar kao grad­ski auto­mo­bil. Tra­di­ci­ja na­la­že da je vož­nja spu­šte­nog, ši­ro­kog i pres­naž­nog auto­mo­bil s ve­li­kim na­plat­ci­ma ko­ji­ma mo­že­te za­pe­ti o svaki rub­njak pra­va noć­na mo­ra. Da, A-no­sa­či kat­kad zak­la­nja­ju po­gled i vož­nja je tvr­da no br­zi uprav­ljač i tre­nu­tač­ne re­ak­ci­je ga­sa (kad se pri­vik­ne­te na njih) omo­gu­ću­ju vam da ju­ri­te gra­dom pre­pu­ni sa­mo­po­uz­da­nja. No vi­še od sve­ga, ovaj je Ja­gu­ar iz­nim­no za­ba­van na ni­žim br­zi­na­ma. Do­volj­no je sa­mo pri­tis­nu­ti gumb i pro­mi­je­ni­ti na­čin ra­da is­pu­ha, mje­njač sta­vi­ti u ruč­ni na­čin ra­da, pre­ba­ci­ti u dru­gu br­zi­nu, pri­tis­nu­ti gas i kre­nu­ti s mjes­ta. Čak i na br­zi­na­ma od 20 do 65 km/h Ja­gu­aro­vo gla­sa­nje vam ni­kad ne­će do­sa­di­ti.

Us­to, ja ni­sam je­di­ni ko­ji ga obo­ža­va. F-Type je po­ma­lo na­lik As­ton Mar­ti­nu. Na­ime, na ras­križ­ji­ma vas svi pro­pu­šta­ju i po­di­žu vam pa­lac, dos­tav­lja­či na bi­cik­li­ma vas za­š­pre­ha­va­ju na se­ma­fo­ri­ma a kad smo ga par­ki­ra­li u stu­di­ju na do­go­vo­re­no sni­ma­nje, pu­bli­ka se za­lju­bi­la u nje­ga.

No nje­go­va grad­ska priv­lač­nost ima jed­nu manu a to je pro­sječ­na po­troš­nja ko­ja je oko 18,8 l/100 km. Lo­še, po­se­bi­ce kad zna­te da je dru­gi na­ran­čas­ti auto­mo­bil ko­ji ima­mo mno­go eko­no­mič­ni­ji. Por­s­c­he Boxs­ter do­ve­zen je za us­po­red­bu i ko­le­ga Ol­lie Mar­ri­age je na­veo da je Por­s­c­he, osim što je mno­go jef­ti­ni­ji, i mno­go prak­tič­ni­ji, urav­no­te­že­ni­ji te jed­na­ko do­bro na­či­njen. No ri­ječ o druk­či­joj vr­sti auto­mo­bi­la, mo­de­lu je ko­ji mno­go oz­bilj­ni­ji i ne ta­ko ra­zi­gran kao V8 Ja­gu­ar te auto­mo­bil ko­ji oz­bilj­ni­je shva­ća vož­nju i ima vr­lo pro­fe­si­ona­lan stav. S dru­ge stra­ne, Ja­gu­ar, po­se­bi­ce ovaj V8, mno­go je ra­skoš­ni­ji i ra­zi­gra­ni­ji, ra­zi­gran no mo­žda ipak ma­lo pre­vi­še stru­čan.

Do­bra po­zi­ci­ja za gle­da­nje sni­ma­nja šo­ua

Ja­gu­ar F-Type iz­a­zi­va Por­s­c­hea Boxs­te­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.