DO­BRO

Top Gear - - GARAŽA -

Gri­ja­nje je od­lič­no što vož­nju sa spu­šte­nim kro­vom či­ni mmo­gu­ćom i ti­je­kom zi­me (onih par p sa­ti ka­da u Bri­ta­ni­ji

ko­nač­no ne pa­da ki­ša) ČakČ i pri ni­žim br­zi­na­ma ovaj auto­au li­je­pi osmi­jeh na li­ce

Br­zo i jed­nos­tav­no spu­šta­njes­pu­šta kro­va zna­či mno­go

iz­le­ta u toples iz­da­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.