LO­ŠE

Top Gear - - GARAŽA -

Ka­da je sje­da­lo sa­svim po­mak­nu­to pre­ma na­trag (vi­sok sam 194 cm) ču­je se škri­pa zbog tr­lja­nja ko­že o straž­nji pa­nel. Taj zvuk V8 ne mo­že uvi­jek sa­kri­ti

No­sač kro­va i re­tro­vi­zor či­ne iz­vla­če­nje iz uskih ras­križ­ja kom­pli­ci­ra­nim

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.