Obi­telj­ski espresso

RS6 Avant 3993cm3, V8 twin- tur­bo ben­zi­nac,4WD, 560KS, 700Nm 9,8l/ 100 km, 229g/ km CO2 0-100km/ h za 3,9s, 300km/ h 1935kg 1.239.306kn Ki­lo­me­tra­ža 1944 MPG this mon­th 14,1l/ 100 km Za­što je ov­dje Je li ovo naj­bo­lji obi­telj­ski su­pe­ra­uto­mo­bil? OL­LIE MARRIA

Top Gear - - GARAŽA -

Jes­te li vi­dje­li pi­ta­nje ko­je smo pos­ta­vi­li go­re? Po­se­bi­ce ne­dvoj­be­no spor­nu upo­ra­bu ri­je­či “su­pe­ra­uto­mo­bil” u is­toj re­če­ni­ci gdje spo­mi­nje­mo obi­telj? Ne bri­ni­te, sve ima svoj razlog. Na­ime, proš­le sam go­di­ne u dva na­vra­ta vo­zio Au­di RS6. Pr­vi put za po­tre­be na­šeg tes­ta Auto­mo­bi­la naj­bo­ljih per­for­man­si go­di­ne ka­da sam nji­me ju­rio švi­car­skim Al­pa­ma u druš­tvu Mer­ce­de­sa SLS Blac­ka. Mer­ce­des je bio mno­go in­tu­itiv­ni­ji i dra­ma­tič­ni­ji, no gle­de br­zi­ne niz al­p­ske pri­je­vo­je Au­di je bez prem­ca.

Za­tim sam ga vo­zio po Dunsfoldu gdje mi je do­ka­zao da je ri­ječ o mah­ni­tom ču­do­vi­štu ko­je od 0–100 km/h ubr­za­va za 3,9 s, a od 0–160 km/h za 7,9 s. Čak bi se i Fer­ra­ri 458 po­šte­no na­mu­čio da dr­ži ko­rak s RS6. Us­to, po­ni­že­nje bi bi­lo pot­pu­no da iz Fer­ra­ri­ja gle­da­te ka­ko vam dje­ca ra­zi­gra­no ma­šu.

Da, da, svjes­tan sam da su nje­go­ve per­for­man­se uve­li­ke odre­đe­ne po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča, no zar to ni­je i bit? U stvar­nim si­tu­aci­ja­ma, to je raz­li­ka ko­ju qu­at­tro či­ni jer vam omo­guć­je trak­ci­ju i sa­mo­po­uz­da­nje da ra­bi­te ve­ći dio od 560 KS i 700 Nm ko­je 4,0-li­tre­ni V8 s tur­bo­pu­nja­čem ra­zvi­ja i pre­nos­ti na pod­lo­gu pu­tem go­le­mih 21-in­č­nih ko­ta­ča oprem­lje­nih gu­ma­ma di­men­zi­ja 285/30 R21 (op­cij­ske za 13.189 kn). Sku­po, no Au­di je odu­vi­jek znao do­bro na­pla­ti­ti op­cij­sku opre­mu. Že­le­ći ušte­dje­ti, od ne­ke opre­me sam odus­tao, iz­me­đu os­ta­lo­ga od ke­ra­mič­kih koč­ni­ca i mat bo­je (to bi me ko­šta­lo ne­vje­ro­jat­nih 150.000 kn na već po­čet­nu ci­je­nu od 1.239.306 kn). Tad mi se to či­ni­lo pre­tje­ra­nim pa sam od­lu­čio da sve os­ta­lo što iz­a­be­rem ne smi­je ci­je­nu auto­mo­bi­la po­ve­ća­ti na vi­še od 1.450.000 ku­na.

Bez ne­kih stva­ri jed­nos­tav­no ni­sam mo­gao pa sam ta­ko uzeo sport­ski is­puh (7332 kn) i ne­vje­ro­jat­no do­bar pa­ket opre­me Dyna­mic (35.929 ku­na za qu­at­tro sport­ski di­fe­ren­ci­jal, dyna­mic ste­ering, Dyna­mic Ri­de Con­trol (DRC), LED glav­na svje­tla i elek­tro­nič­ko ogra­ni­če­nje br­zi­ne na 280 km/h). Ta­ko­đer sma­tram da je Op­tik pa­ket Car­bon (32.996 kn) go­to­vo pa obve­zan, ezan, po­se­bi­ce u pa­ru sa si­vom bo­jom Dayto­na (bes­plat­na), at­na), prem­da je do­dat­nih oko 15.000 ku­na za nav­la­ke ke od ug­lji­ko­vih vla­ka­na za boč­ne os­vrt­na zr­ca­la ipak ma­lo per­verz­no. Os­ta­la opre­ma slu­ži uglav­nom za obiteljska pu­to­va­nja – ruč­no po­de­si­va ro­le­ta za straž­nje stak­lo, set za fik­si­ra­nje prt­lja­ge i vje­tro­bran­sko iz­o­la­cij­sko stak­lo i za­tam­lje­na stak­la stra­ga ko­šta­li su do­da­nih 9863 ku­ne, a stak­le­ni panoramski krov 11.370 kn, na­pred­ni sus­tav po­mo­ći pri par­ki­ra­nju i pri­pre­ma za mo­bil­ni te­le­fon u nas­lo­nu za ru­ku spri­je­da su me una­za­di­li za do­dat­nih 6455 ku­na Sve­ukup­no me RS6 ko­štao me 1.439.916 ku­na.U dva tjed­na sam već pre­va­lio oko 1950 km i po­šte­no tes­ti­rao pre­vo­ze­ći se­be, bra­ta, na­še si­no­ve te oca na rag­bi utak­mi­cu u Bat­hu. To je pu­to­va­nje Audi­ji le­glo kao bu­da­li ša­mar i ne tre­ba­te dvo­ji­ti da će usko­ro us­li­je­di­ti i mno­ga dru­ga.

Prt­ljaž­nik RS6 do­vo­ljan je za pik­nik opre­mu rag­bi­ja­ša Se­dam du­gih mje­se­ci če­ka­nja, a sa­da je ov­dje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.