DO­BRO

Top Gear - - GARAŽA -

Moj ta­ta je imao A4. Pr­va stvar ko­ju je moj brat re­kao za ovaj auto je ka­ko se ne­us­po­re­di­vo bo­lje vo­zi. U pra­vu je, pri­la­god­lji­vi

amor­ti­ze­ri ra­de ču­da Dr­ži ni­ske okre­ta­je pri­li­kom la­ga­ne vož­nje. Mak­si­mal­ni okret­ni mo­ment je na 1750

o/min. Sja­jan nas­tup i stav

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.