SLAVIMO NAJ­GO­RE IDE­JE U PO­VI­JES­TI

VO­LJE­LI BI­SMO DA IZMIŠLJAMO, ALI TO OV­DJE NI­JE SLU­ČAJ

Top Gear - - IZUMI -

Una­toč svim na­pret­ci­ma u auto­mo­bil­skoj teh­no­lo­gi­ji, još uvi­jek ka­pi vo­de s vje­tro­bra­na ski­da­mo s dvi­je gu­me­ne tra­ke na po­kret­nim šta­po­vi­ma. Za­mi­je­ni­te li zas­lon s vi­zi­ri­ma, tad je ra­zi­na inven­tiv­nos­ti da­le­ko ma­nje dojm­lji­va. Za pre­pos­ta­vi­ti je da zbir­na sna­ga uma auto­mo­bi­lis­tič­kih kons­truk­to­ra do­volj­na da osmis­li ne­ki in­te­li­gent­ni sus­tav bri­sa­nja ka­pi vo­de s li­ca vo­za­ča. Mo­žda ne­ko­li­ko mi­ni­ja­tur­nih fe­no­va za ko­su ili ne­ka plaz­ma ko­ja od­bi­ja vo­du. No umjes­to sve­ga to­ga do­bi­li smo Tur­boVi­sor ko­ji je, za­pra­vo, vr­sta vje­tre­nja­če za va­še li­ce. Za­mi­sao je bi­la jed­nos­tav­na. Dok zrak pu­še pre­ma va­šoj gla­vi, on bi uda­rao u niz ma­njih lo­pa­ti­ca pos­tav­lje­nih oko di­ska, a vo­da bi bi­la iz­ba­ci­va­na sa stra­ne (kao ko­ta­či na Ca­ter­ha­mu) i po­dru­čje is­pred vas ne bi bi­lo za­š­pri­ca­no i ome­ta­lo vam po­gled is­pred. Tur­boVi­sor se mo­gao ugra­di­ti na vrh ka­ci­ge pa bi vam sa­mo po­la kru­ga ome­ta­lo vid­no po­lje. A ako bis­te že­lje­li mak­si­mal­no ras­pr­ši­va­nje vo­de (kao što je pri­ka­za­no na li­cu Gra­ha­ma Hil­la na fot­ki go­re li­je­vo), mo­gli ste ga uč­vr­sti­ti oko uši­ju. Na­rav­no, pro­blem je što remen pre­la­zi po­sred va­ših oči­ju pa vam za­kriv­lje­na plas­ti­ka do­dat­no is­kriv­lja­va po­gled is­pred pa ste kat­kad ima­li osje­ćaj da br­zi­nom od 240 km/h vo­zi­te kroz dvo­ra­nu sa zr­ca­li­ma. Iz­vor­no pro­zvan kao “dar za mo­to­cik­lis­te i sku­te­ra­še” ko­ji je ogla­ša­vao mo­to­cik­lis­tič­ki pr­vak Jim Red­man, Tur­boVi­sor je ta­ko­đer imao i ne­ugod­ni, no uz­bud­lji­vi uči­nak za­to što je funk­ci­oni­rao po­put je­dra kad bi vo­zač skre­nuo po­gled. Još go­re, stva­rao je vi­bra­ci­je ko­je su od­zva­nja­le du­bo­ko u va­šoj lu­ba­nji. Us­to, ni zu­pač­ni­ci ni­su bi­li odveć iz­dr­ž­lji­vi pa bi se na­kon ne­kog vre­me­na po­če­li kli­ma­ti. Una­toč sve­mu to­me, na­vod­no su vo­za­či ko­ji su na utr­ka­ma no­si­li Tur­boVi­sor osva­ja­li do­bre po­zi­ci­je. Čak i da­nas, vi­še od po­la sto­lje­ća na­kon po­ja­ve Tur­boVi­so­ra, on se i da­lje pro­izvo­di te ga mo­že­te na­ru­či­ti pu­tem in­ter­ne­ta (ko­šta oko 30 €). Vr­lo je po­pu­la­ran me­đu vo­za­či­ma kar­to­va ko­ji ne­ma­ju ni­ka­kav pro­blem no­si­ti pro­zir­ni ta­njur pri­č­vr­š­ćen za gla­vu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.