PSE­ĆA TOR­BI­CA

Top Gear - - IZUMI -

ZA­MI­SAO

Kao što je pri­ka­za­no u iz­da­nju ča­so­pi­sa Po­pu­lar Mec­ha­nics iz 1936., vo­za­či su mo­gli iz­bje­ći ne­red ta­ko što bi pse sta­vi­li u tor­bu ko­ju bi za­ka­či­li s vanj­ske stra­ne auto­mo­bi­la. Psi bi se vo­zi­li “si­gur­no i udob­no” iz­van auto­mo­bi­la i unu­traš­njost bi os­ta­la čis­ta za lju­de.

PRO­BLEM

Na kra­ju pu­to­va­nja vo­za­či bi se mo­ra­li su­oči­ti s ra­zja­re­nim kuć­nim lju­bim­cem ili, u ne­kim slu­ča­je­vi­ma, bi čak i os­ta­li bez nje­ga. Us­to, una­toč raz­bo­ri­tom pos­tav­lja­nju otvo­ra za gla­vu, is­to ni­je bi­lo za­miš­lje­no i za straž­nji­cu psa. Ukrat­ko, tor­ba za pse ni­kad ni­je za­ži­vje­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.