“OVAJ AUTO JE KAO SUPERMENOVO ODI­JE­LO”

Top Gear - - NAJBOLJI U 2013 - NA­PI­SAO: RIC­HARD HAM­MOND / FO­TO­GRA­FI­JE: JUS­TIN LEIGHTON

HAM­MON­DOV AUTOMOBI L

GO­DI­NE : POR SCHE 9 11 G T 3 eću oko­li­ša­ti jer Por­s­c­he 911 GT3 ne sa­mo da je moj iz­bor za Auto­mo­bil go­di­ne 2013. ne­go i, osob­no, naj­bo­lji auto­mo­bil ikad na­či­njen. Prem­da će mno­gi zbog ove mo­je iz­ja­ve po­mis­li­ti da je vri­je­me da se pri­ja­vim u ne­ku men­tal­nu us­ta­no­vu, či­taj­te do kra­ja što vam imam za re­ći.

Pr­vo, ako vo­li­te 911- ice ( ja da), on­da zna­te da one iz­gle­da­ju ra­zum­no pro­fi nje­no za auto­mo­bil ko­ji pos­ti­že naj­ve­ću br­zi­nu od 315 km/h i do 100 km/h ubr­za­va za 3,5 s (vje­ro­jat­no vam je vi­še vre­me­na tre­ba­lo da pro­či­ta­te ovu re­če­ni­cu). 911 ima 475 KS, Por­s­c­he­ov sus­tav vek­to­ri­ra­nja okret­nog mo­men­ta na straž­njem di­fe­ren­ci­ja­lu, sus­tav ak­tiv­nog uprav­lja­nja ovje­som i po­sve po­de­siv ovjes i to je sve do­volj­no ako je že­li­te vo­zi­ti po tr­ka­ćoj sta­zi. Us­to, oprem­ljen je Iso­fi xo­vim uč­vr­š­ći­va­čem za dje­čju sje­da­li­cu na pred­njem su­vo­za­če­vom sje­da­lu prem­da je to ma­nje važ­no.

No GT3 se ne svo­di sa­mo na vr­hun­ske teh­ni­ka­li­je jer je ži­vah­ni­ji i svr­si­shod­ni­ji ne­go ikad, ali i usre­do­to­če­ni­ji i in­tim­ni­ji. Po­ve­za­ni­ji. Vo­zač ne sje­da u GT3, on ga oba­vi­ja oko se­be po­put su­per­ju­na­ka ko­ji odi­je­va svo­ju odo­ru.

Da, nas­lu­šao sam se ja­di­ko­va­nja ka­ko no­va ina­či­ca ima ser­vo uprav­ljač, da ne mo­že­te ku­pi­ti model s ruč­nim mje­nja­čem te da ima po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča što sve uka­zu­je da je GT3 na­či­njen da bu­de ma­nje iskon­ski ne­go pri­je. No ta­ko­đer znaj­te da sve to ne či­ni ap­so­lut­no ni­kak­vu raz­li­ku. Uprav­ljač je i da­lje pre­ci­zan po­put ki­rur­škog skal­pe­la, mje­njač s dvos­tru­kom spoj­kom i ru­či­ca­ma na uprav­lja­ču da­je mu osje­ćaj tr­ka­ćeg auto­mo­bi­la dok po­mah­ni­ta­li 3,8- li­tre­ni at­mo­sfer­ski mo­tor vr­ti­te sve do 9000 o/min, a po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča se bri­ne da svi ko­ta­či bu­du dos­lov­no pri­li­jep­lje­ni za ces­tu. A tek koč­ni­ce! Koč­ni­ce će vam iz­mi­je­ni­ti iz­gled li­ca. Us­to, sva­kod­nev­no je is­ko­ris­tiv i ni­šta zah­tjev­ni­ji za vož­nju od ro­di­telj­skog Gol­fa, jed­nos­ta­van za iz­la­zak s par­kin­ga, za la­god­nu vož­nju, za ra­zu­mje­ti. I sve to ga či­ni naj­bo­ljim 911 ko­ji mo­že­te ku­pi­ti i pre­dvod­ni­kom raz­no­vr­s­nog Por­s­c­he­ova obi­telj­skog auto­mo­bil­skog sta­bla. To je auto­mo­bil ko­ji je pre­uzeo ge­ni­jal­nost 911- ice i pre­tvo­rio je u re­mek- dje­lo. I stoga je moj Auto­mo­bil go­di­ne 2013., a vje­ro­jat­no i za­uvi­jek.

po­sve ne­bit­no ako tro­ši­te vlas­ti­te nov­ce na kup­nju auto­mo­bi­la”, za­klju­čio je Tom Ford na kra­ju Tjed­na br­zi­ne. Ja mo­gu sa­mo po­t­vr­di­ti nje­go­vu iz­ja­vu. Osim, na­rav­no, ako ne­ma­te oko 1.580.000 ku­na da si ku­pi­te no­vi 911 GT3, od­nos­no dvos­tru­ko vi­še ne­go što sto­ji Cayman S. Na­rav­no, ne­će­mo tvr­di­ti da je GT3 dvos­tru­ko bo­lji od Cayma­na ne­go je jed­nos­tav­no ri­ječ o po­sve druk­či­jem auto­mo­bi­lu. No re­ći će­mo da bi ovo mo­gao bi­ti naj­bo­lji 911 ikad i tu će­mo sta­ti. Na­rav­no, GT3 ima ne­ko­li­ko na­iz­gled od­vrat­nih op­ci­ja. Na­ime, i taj model ta­ko­đer ima ser­vo uprav­ljač ko­ji po­bolj­ša­va učin­ko­vi­tost auto­mo­bi­la na­uš­trb bo­žans­tve­nog osje­ća­ja uprav­lja­ča. Us­to, i GT3 ima elek­tro­me­ha­nič­ki sus­tav po­go­na na straž­nje ko­ta­če ko­ji straž­nje ko­ta­če vr­ti u su­prot­nom smje­ru od pred­njih na br­zi­ni do 60 km/ h što mu omo­gu­ću­je ve­ću po­kret­lji­vost. Ta­ko­đer, br­zi­ne u no­vom GT3 mo­že­te mi­je­nja­ti is­klju­či­to pu­tem sus­ta­va dvos­tru­ke spoj­ke te ne­ma­te mo­guć­nost iz­bo­ra ruč­nog mje­nja­ča. Vje­ruj­te nam na ri­ječ kad vam ka­že­mo da se na­kon pet minuta vož­nje vi­še ne­će­te ni sje­ća­ti, a ka­mo­li op­te­re­ći­va­ti, da ste br­zi­ne u GT3 mo­gli ruč­no mi­je­nja­ti. Jed­nos­tav­no je ne­mo­gu­će os­po­ri­ti vr­hun­sku pre­ciz­nost i mu­nje­vi­tost mje­nja­ča s dvos­tru­kom spoj­kom ko­ji ta­ko­đer od­li­ku­je i re­ža­nje sport­skog auto­mo­bi­la. Na­kon što pro­đe­te kroz sve br­zi­ne ra­be­ći ru­či­ce na uprav­lja­ču, na­ći će­te se usred jed­ne od naj­bo­ljih in­te­rak­ci­ja vo­za­ča i stro­ja ikad. Ovaj vam auto­mo­bil omo­gu­ću­je da se bo­lje usre­do­to­či­te na spoz­na­va­nje naj­bo­ljeg od vr­hun­ske ša­si­je te mo­guć­nost da ono što za­mis­li­te jed­nos­tav­no i iz­rav­no pre­ne­se­te na ces­tu. Us­to, po­sve je ne­bit­no na kak­voj vr­sti pod­lo­ge ga vo­zi­te. Za­tim tu je i mo­tor ko­ji je pre­ra­đe­na ina­či­ca Por­s­c­he­ova 3,8-li­tre­nog šes­te­ro­ci­lin­dar­skog bok­se­ra ko­ji ra­zvi­ja 475 KS na 8250 o/min, a vr­ti se sve do 9000 o/min. Mu­nje­vi­to brz (3,5 s od 0–100 km/ h, naj­ve­ća br­zi­na od 315 km/ h) i bla­gos­lov­ljen ču­do­viš­nim pri­anja­njem pred­njeg i straž­njeg kra­ja, GT3 je je­dan od onih auto­mo­bi­la sa­či­nje­nih od či­ta­vog ni­za fan­tas­tič­no op­ti­mi­ra­nih me­ha­nič­kih di­je­lo­va ko­je, ne­ka­ko, ipak na­di­la­zi. U go­di­ni kad smo upoz­na­li LaFer­ra­ri, P1 i 918, 911 GT3 pos­tav­lja no­va mje­ri­la ko­ji­ma svi pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la vr­hun­skih per­for­man­si stre­me. No­vi GT3 je ne­dvoj­be­no dje­lo ne­pojm­lji­ve ge­ni­jal­nos­ti.Što­vi­še, ta­ko je ur­ne­bes­no do­bar da je no­vi model Tur­bo S sveo na po­s­ljed­nji pa­ra­graf. Za raz­li­ku od ul­tra­tak­til­nog GT3, no­vi Tur­bo vi­še je na­mi­je­njen za uni­šta­va­nje Veyro­na jer je ri­ječ o 911-ici ko­ja kon­ku­ren­ci­ju pre­tva­ra u prah. Mo­tor, 3,8-li­tre­ni s dva tur­bo­pu­nja­ča, ra­zvi­ja 560 KS i 700 Nm okret­nog mo­men­ta, a ka­ko ima po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča, za­si­gur­no je ri­ječ o naj­br­žem auto­mo­bi­lu za vož­nju od toč­ke A do toč­ke B na svi­je­tu ikad. Sa­mo Bog zna kak­vi će tek bi­ti na­s­ljed­ni­ci ovih mo­de­la, no mo­gli bi se kla­di­ti da bi, na­kon 16 go­di­na iz­bi­va­nja, ove go­di­ne Por­s­c­he mo­gli vi­dje­ti na utr­ci 24 sa­ta Le Mansa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.