“P1 DO­KA­ZU­JE DA ONO ŠTO SMO MIS­LI­LI DA JE PRI­HVAT­LJI­VO… NI­JE”

Top Gear - - NAJBOLJI U 2013 -

ka­ko bi do­is­ta shva­ti­li za­što je McLa­ren P1 moj auto­mo­bil go­di­ne, mo­ram se vra­ti­ti u proš­lost, u 8. sto­lje­će jer ko­li­ko znam, tad se ap­so­lut­no ni­šta ni­je do­go­di­lo.

Tad su lju­di vje­ro­jat­no je­li hra­nu, sek­sa­li se, smi­ja­li i pla­ka­li, no nit­ko od njih ni­je od­lu­čio na­pi­sa­ti ne­ku knji­gu ili sa­gra­di­ti ne­što ko­ris­no. Lju­di su tad bi­li za­do­volj­ni s onim što su ima­li i bi­li po­sve ne­s­vjes­ni či­nje­ni­ce da kad bi si da­li ma­lo tru­da i po­mak­nu­li se, na­či­ni­li bi ne­što za­pa­nju­ju­će, a ne umrli u 26. go­di­ni te da su nji­ho­vi ži­vo­ti mo­gli bi­ti mno­go bo­lji i za­nim­lji­vi­ji. Tad vje­ro­jat­no ni­su bi­li svjes­ni da ži­ve u onom što da­nas na­zi­va­mo Mrač­nim do­bom.

Slje­de­ćih ne­ko­li­ko sto­ti­na go­di­na ni­šta se ni­je pro­mi­je­ni­lo u Eu­ro­pi ko­ja je stag­ni­ra­la. No tad, u 14. sto­lje­ću u To­ska­ni, je­dan je lik ime­na Pe­trar­ca po­čeo

pi­sa­ti po­ezi­ju. Pe­trar­ca je ta­ko­đer od­lu­čio uči­ni­ti ne­što što ni­kad nit­ko pri­je nje­ga ni­je uči­nio, a to je pu­to­va­ti svi­je­tom iz gu­šta. Suk­lad­no to­me, Pe­trar­ca je bio pr­vi svjet­ski tu­rist.

Pe­trar­ca je na svo­jim pu­to­va­nji­ma na­išao na broj­ne drev­ne ru­ko­pi­se i kon­tem­pli­rao o njihovu zna­če­nju, jezi­ku i uče­nju.

Ubr­zo je Pe­trar­ca po­čeo utje­ca­ti na dru­ge i svi­jet se zbog to­ga pro­mi­je­nio. Sli­ke, knji­žev­nost i zna­nost po­če­li su za­mje­nji­va­ti kra­ve i ko­le­ru kao glav­ne te­me raz­go­vo­ra. I zbog sve­ga to­ga da­nas ima­mo iPa­de, Netfl ix i Bo­eing 777. Za­hva­lju­ju­ći Pe­trar­ci, shva­ti­li smo da na­še pos­to­ja­nje na Zem­lji ni­je sa­mo ve­za­no uz pu­ko pre­živ­lja­va­nje te da ono što da­nas ima­mo ne pred­stav­lja vr­hu­nac. I baš to či­ni P1 – po­ka­zu­je nam da ono što smo sma­tra­li pri­hvat­lji­vim, to jed­nos­tav­no ni­je.

Vi­še od sto­ti­nu go­di­na okru­že­ni smo auto­mo­bi­li­ma ko­ji su uglav­nom ra­bi­li is­tu teh­no­lo­gi­ju i svi smo vje­ro­va­li da su do­volj­no do­bri. Za­tim su se po­ja­vi­li hi­bri­di či­ja je teh­no­lo­gi­ja bi­la osmiš­lje­na da sma­nji emi­si­ju štet­nih pli­no­va, no sama teh­no­lo­gi­ja jed­nos­tav­no ni­je ni­kad za­ži­vje­la u ci­je­los­ti.

Svi smo sma­tra­li da će­mo, kad jed­nom ta teh­no­lo­gi­ja za­vr­ši u ro­po­tar­ni­ci po­vi­jes­ti, mo­ći nas­ta­vi­ti mah­ni­to pri­ti­ska­ti gas i ju­ri­ti ces­tom. No tad nam je McLa­ren po­ka­zao da se hi­brid­na teh­no­lo­gi­ja mo­že upo­ra­bi­ti za do­bi­va­nje vi­še sna­ge i br­zi­ne.

P1 je auto­mo­bil ko­ji je go­to­vo ne­ču­jan u gra­du i ko­ji će vas iz­be­zu­mi­ti iz­van gra­da i to je go­lem is­ko­rak. Ri­ječ je o auto­mo­bil­skoj re­ne­san­si, pro­mje­ni fi lo­zo­fi­je ko­ja će nas br­zi­nom od 350 km/h uves­ti u bu­duć­nost. A ovo je naj­bo­lji dio – Ita­li­ja je bi­la dr­ža­va ko­ja je po­tak­nu­la po­s­ljed­nju re­vo­lu­ci­ju, no ovaj put Fer­ra­ri mo­ra dr­ža­ti ko­rak. Ovaj je put Bri­ta­ni­ja pre­dvod­nik pro­mje­na.

NA­PI­SAO: JE­REMY CLAR­K­SON / FO­TO­GRA­FI­JE: JUS­TIN LEIGHTON

CL ARKSONOV AUTOMOBI L GO­DI­NE : MCL AREN P 1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.