HAM­MOND

Na­ba­vi­te ve­li­ki rječ­nik. Zbog re­vo­lu­ci­je elek­trič­nih auto­mo­bi­la mo­rat će­mo na­uči­ti puno novih ri­je­či...

Top Gear - - SADRŽAJ -

Na kra­ju ni­je ti­ši­na elek­tro­mo­to­ra dok sam se uda­lja­vao u svom su­per­s­naž­nom Por­s­c­heu 918 os­ta­vi­la du­bok do­jam na me­ne, ne­go ono ma­lo bu­ke ko­je je ra­zvi­jao. Kad ga pro­ma­tra­te iz­va­na dok se uda­lja­va po­go­njen elek­tro­mo­to­rom, ono što vas za­pa­nji je sa­blas­na ti­ši­na, kao da se tlo nag­nu­lo i auto­mo­bil je kre­nuo niz­br­do. To kat­kad mo­že uz­ro­ko­va­ti vr­to­gla­vi­cu jer pro­ma­tra­te ka­ko auto­mo­bil kli­že niz pa­di­nu, a mo­zak zbog va­šeg is­kus­tva s auto­mo­bi­li­ma ne­ma ra­zum­no objaš­nje­nje za­što se kre­će.

No unu­tra vi­di­te da se ne­što zbi­va, ču­je­te bu­ku ko­ja uka­zu­je na raz­ne stva­ri zbog ko­jih se kra­jo­braz po­mi­če is­pred vas. Vo­zio sam se gra­dom u 918-ici okru­žen su­vre­me­nim zvu­ko­vi­ma zu­ja­nja i cvi­lje­nja. Na­rav­no, u tre­nut­ku kad se 4,6-li­tre­ni V8 uklju­či, pre­kras­ni zvuk elek­tro­mo­to­ra i po­prat­nih sus­ta­va na­glo se iz­gu­bi u bi­jes­nom za­vi­ja­nju mo­to­ra. Ne mo­gu po­re­ći da sam u tom trenu imao ši­rok osmi­jeh na li­cu. I una­toč to­me što je elek­trič­na re­vo­lu­ci­ja tek za­po­če­la, zvuk V8 mi se či­nio ne­ka­ko sta­ro­mod­nim.

Pi­ta­nje ko­je se na­me­će je ko­li­ko će br­zo ben­zin­ci pos­ta­ti iz­u­mr­li po­put di­no­sa­ura pod na­le­tom ti­hog zu­ja­nja i cvi­lje­nja su­vre­me­nih so­fis­ti­ci­ra­nih elek­tro­mo­to­ra? Ne­ki bi lju­di da se to do­go­di što je pri­je mo­gu­će jer že­le što pri­je po­ko­pa­ti ben­zin­ske mo­to­re. Us­to, to su ta­ko­đer lju­di ko­ji nas pi­ta­ju što će­mo ra­di­ti kad elek­trič­ni auto­mo­bi­li po­sve pre­uz­mu svi­jet. Da ne du­ljim – tre­nu­tač­no nas ne za­bri­nja­va či­nje­ni­ca da mo­žda ne­će­mo ima­ti što ko­men­ti­ra­ti jer pred­met na­šeg ko­men­ta­ra ni­je za­čet­nik re­vo­lu­ci­je elek­trič­nih vo­zi­la. Što­vi­še, za­što ne bi­smo tad ko­men­ti­ra­li elek­trič­ne auto­mo­bi­le ko­ji će pre­pla­vi­ti tr­ži­šta?

Zvu­ko­vi elek­tro­mo­to­ra ko­je sam čuo u ka­bi­ni 918 bi­li su mi za­pa­nju­ju­ći jer sam ih pr­vi put čuo. Ne sum­njam da će sva­nu­ti dan kad će mi ti zvu­ko­vi bi­ti ne­što uobi­ča­je­no i mo­ći ću ih pro­ci­je­ni­ti, od­nos­no tad ću mo­ra­ti na­uči­ti no­ve je­zič­ne poj­mo­ve.

Tje­dan da­na kas­ni­je pro­vo­zao sam BMW-ov i3 (još je­dan elek­trič­ni auto­mo­bil) ko­ji pred­stav­lja pr­vi po­ku­šaj su­vre­me­nog grad­skog auto­mo­bi­la s BMWo­vom do­tje­ra­noš­ću. Auto­mo­bil je za­pa­nju­juć. Straž­nja vra­ta sa šar­ka­ma iza vje­ro­jat­no su tak­va zbog po­ku­ša­ja sma­nje­nja ma­se te umjes­to da olak­ša­va­ju, ona ote­ža­va­ju ula­zak u auto­mo­bil, ali sve­jed­no su prok­le­to do­bra. Sama unu­traš­njost oblo­že­na je re­cik­li­ra­nim ma­te­ri­ja­li­ma i odi­še su­vre­me­noš­ću.

A naj­bo­lje od sve­ga, bo­lje čak i od ve­ćeg bro­ja zu­ja­nja i cvi­lje­nja u od­no­su na 918, je užitak vož­nje to­ga auto­mo­bi­la. Po­pu­šta­nje ga­sa i re­zul­ti­ra­ju­ći po­ti­sak nas­tao po­ku­ša­ji­ma koč­ni­ca da ob­no­ve ki­ne­tič­ku ener­gi­ju ko­ta­ča i pre­tvo­re je u po­gon­sko go­ri­vo mo­gu uz­ro­ko­va­ti da ne us­pi­je­te za­ko­či­ti na ras­križ­ju.

Stoga ne mo­ram sa­mo ov­la­da­ti no­vim zvu­ko­vi­ma ne­go i vo­zač­kim teh­ni­ka­ma. Da, svat­ko mo­že sjes­ti u elek­trič­ni auto­mo­bil i vo­zi­ti ga niz ces­tu, uži­va­ju­ći u ti­ši­ni i ni­skom okret­nom mo­men­tu u od­no­su na ben­zin­ski mo­tor, no svla­da­va­nje tak­ve vož­nje ipak zah­ti­je­va ma­lo vi­še vre­me­na. A na­ma do­volj­no sret­ni­ma da mo­že­mo tra­ti­ti ži­vot ras­prav­lja­ju­ći o tu­đim in­že­njer­skim pos­tig­nu­ći­ma otvo­rio se po­sve no­vi svi­jet i je­zik u ko­ji se mo­ra­mo uži­vje­ti.

Do­sad sam ra­bio ri­je­či “zu­ja­nje” i “cvi­lje­nje” i to je to od me­ne pa sad tre­ba­mo pro­na­ći učin­ko­vi­ti­je na­či­ne ko­mu­ni­ci­ra­nja zvu­ko­va ko­je stva­ra­ju elek­trič­ni auto­mo­bi­li. Još jed­nom, pred na­ma su no­vi iz­a­zo­vi za svla­da­ti.

Ono što naj­vi­še za­pa­nju­je je to što kad smo gđi. Ham­mond, za­gri­že­noj lju­bi­te­lji­ci sta­rih Land Ro­ve­ra, po­ka­za­li no­vi i3, ona nas je mo­li­la da joj da­mo da ga pro­vo­za. Mis­lim da to do­volj­no go­vo­ri o kak­vom je auto­mo­bi­lu ri­ječ.

Pro­ma­tra­ju­ći odu­šev­lje­nje gđe. Ham­mond s elek­trič­nim BMW-om, mo­ram priz­na­ti da sam osje­tio ka­ja­nje ko­je kao da je oz­na­či­lo kraj raz­dob­lja i od­mah sam po­mis­lio na svo­ju ga­ra­žu pre­pu­nu sta­rih ben­zi­na­ca či­je se vri­je­me pri­mi­če kra­ju. Što ću ja sa svo­jim Mus­tan­gom, sta­rim Ben­tleyjem i E-type­om? Da ih pro­dam ili re­cik­li­ram? Kas­ni­je tog is­tog da­na pro­vo­zao sam Fi­at 599 Abar­th. Ako će ben­zin­ci usko­ro pos­ta­ti iz­u­mr­li, ovaj će model bi­ti je­dan od onih ma­lih, prok­le­to br­zih ju­ri­li­ca ko­ji će us­pje­ti po­bje­ći bu­duć­nos­ti. Ti­je­kom vož­nje svo sam vri­je­me raz­miš­ljao o vož­nji elek­trič­nih auto­mo­bi­la, no or­gan­ski po­ti­sak ži­vu­ćeg i di­šu­ćeg mo­to­ra br­zo me je vra­tio u stvar­nost.

Ako era elek­trič­nih auto­mo­bi­la do­la­zi, oni će ima­ti svo­ju tr­žiš­nu ni­šu kao i nji­ho­vi pret­hod­ni­ci. Vo­lio bih vo­zi­ti se na po­sao u go­to­vo ne­čuj­nom auto­mo­bi­lu pre­pu­nom za­pa­nju­ju­ćih ma­te­ri­ja­la i pre­kras­ne, su­vre­me­ne jed­nos­tav­nos­ti. No slo­bo­dan bih dan naj­ra­di­je pro­veo vo­ze­ći se se­oskim ces­ta­ma u Mus­tan­gu, iz­ga­ra­ju­ći li­tre i li­tre dra­go­cje­nog fo­sil­nog go­ri­va kup­lje­nog u po­seb­nim tr­go­vi­na­ma. Auto­mo­bi­li ni­su mr­tvi i to ne­će bi­ti još du­go jer se još uvi­jek ra­zvi­ja­ju, a i mi će­mo se nas­ta­vi­ti ra­zvi­ja­ti uz njih. I bit će to uz­bud­lji­va, prem­da po­ne­što ti­ša vož­nja.

“Što da sad na­pra­vim sa svo­jim Mus­tan­gom i E-type­om? Da ih ba­cim?”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.