MAY

Auto­mo­bi­li su po­put po­vr­ća. Po­go­to­vo po­put mr­k­ve. No, još vi­še kao luk. Vri­je­me je da Ja­mes objas­ni za­što...

Top Gear - - SADRŽAJ -

Upoz­nao sam ne­ko­li­ko voj­ni­ka, pri­pad­ni­ka pje­šaš­tva, ko­ji naj­vi­še vo­le bi­ti na svo­jim no­ga­ma kad se neg­dje ras­plam­sa rat, jer im upra­vo osje­ćaj da sto­je na svo­jim no­ga­ma da­je auto­nom­nost. Što­vi­še, vr­lo br­zo mo­gu si pro­na­ći zak­lon i gos­po­da­ri­ti vlas­ti­tom sud­bi­nom. Ne­ki vo­le bi­ti u ten­ku ili ok­lop­lje­nom vo­zi­lu. Da, za­rob­lje­ni ste u tak­vom vo­zi­lu, no je li to do­is­ta ta­ko? Pje­ša­ci ima­ju mo­bil­nost ali su ra­nji­vi jer kao za­šti­tu no­se sa­mo even­tu­al­no pan­cir­ku dok, pri­mje­ri­ce, mo­že­te ci­je­li dan puca­ti po BOV-u (bor­be­nom ok­lop­nom vo­zi­lu) i nit­ko unu­tra ne­će bi­ti zabrinut, no ako na­le­ti­te na pro­tu­ten­kov­sku mi­nu ko­ja BOV mo­že­te od­ba­ci­ti u ne­ki vo­dom na­plav­lje­ni ja­rak, tad će oni unu­tra ima­ti pro­blem ka­ko iz­a­ći iz vo­zi­la pri­je ne­go se uto­pe.

Stoga teh­no­lo­ški odjel bri­tan­ske voj­ske od­ne­dav­no ras­prav­lja o ne­čem što na­zi­va­ju “slo­je­vi­to pre­živ­lja­va­nje”. Oni to po­ve­zu­ju s lu­kom jer vanj­sku lju­sku lu­ka či­ne br­zo pje­šaš­tvo oprem­lje­no la­kim oruž­jem ko­je mo­že na­ni­je­ti ve­li­ku šte­tu ljudima. U sre­di­štu lu­ka bio bi ne­vid­lji­vo ok­lop­no vo­zi­lo ko­je mo­že iz­dr­ža­ti iz­rav­ni udar još ne­izum­lje­nog oruž­ja. Ni­ti jed­no od ovog na­ve­de­nog ni­je mo­gu­će pa će­mo raz­mo­tri­ti slo­je­ve iz­me­đu. Gdje bi­smo mi vo­lje­li bi­ti?

Eks­pe­ri­men­ti­ra­nje na­dah­nu­to lu­kom u stvar­nos­ti ni­je no­va za­mi­sao jer su drev­ni Gr­ci ne­be­sa sma­tra­li slo­je­vi­ti­ma po­put lu­ka, prem­da ne dos­lov­no. “Ži­vot je po­put lu­ka”, iz­ja­vio je ame­rič­ki pjes­nik Carl San­d­burg. “Ski­da­te sloj po sloj i kat­kad pla­če­te”. Da, luk ima vr­lo ko­ris­nu ale­go­rij­sku ulo­gu.

Gdje smo ono sta­li? Da, na lu­ku. Što ste bli­že sre­di­ni, to ste bo­lje za­šti­će­ni, a što ste bli­že gor­njoj ljus­ci, to ste po­kret­lji­vi­ji što je sa­mo po se­bi ne­ki oblik za­šti­te. Po­vu­ći ću pa­ra­le­lu s ok­lop­lje­nim vo­zi­li­ma ko­je sam vo­zio na iz­lož­bi – BOV je bli­že sre­di­ni, a ok­lop­lje­ni te­re­nac vanj­skoj ljus­ci. U BOV-u će­te pre­ži­vje­ti ja­če uda­re, no u ok­lop­lje­nom te­ren­cu te uda­re mo­že­te iz­bje­ći. No ne us­pi­je­te li ih iz­bje­ći tad ste u ve­li­kim pro­ble­mi­ma jer je to vo­zi­lo la­ko ok­lop­lje­no, od­nos­no da ima vi­še ok­lo­pa bio bi slo­je­vi­ti­ji. Je li vam jasno o če­mu pri­čam?

Luk ima mno­go slo­je­va i u te­ori­ji su sa­mo mo­le­ku­lar­no sre­di­šte i vanj­ski ru­bo­vi po­sve pri­hvat­lji­vi, to jest sve os­ta­lo pred­stav­lja kom­pro­mis ne­ke vr­ste pa stvar­no ne­ma po­tre­be ula­zi­ti dub­lje u te­ma­ti­ku.

Mo­že­mo li to na­če­lo lu­ka pri­mi­je­ni­ti i na auto­mo­bi­le? S ob­zi­rom na ra­zvoj, na­dam se da mo­že­mo. Sma­tram da se mo­že na­či­ni­ti auto­mo­bil ko­ji će, što je bli­ži sre­di­štu slo­ja, bi­ti br­ži na sta­zi, no i ma­nje okre­tan u stvar­nim uvje­ti­ma, no tad sam shva­tio da to baš i ni­je slu­čaj.

Tad sam osmis­lio slo­je­vi­ti auto­mo­bil vr­hun­skih per­for­man­si i ci­je­ne u ko­jem sre­di­šte či­ni vr­lo brz i ne­pro­cje­njiv auto­mo­bil, a vanj­ska lju­ska sa­mo auto­mo­bil ko­ji je sva­kod­nev­no is­ko­ris­tiv. McLa­ren P1 je auto­mo­bil bli­že sre­di­štu, a vanj­ski sloj pred­stav­lja Fi­es­ta XR2 u ko­joj sam uma­lo po­gi­nuo pri­je ne­ko­li­ko tje­da­na.

Za­pra­vo, slo­je­vi­ti auto­mo­bil vr­hun­skih per­for­man­si i ci­je­ne postoji ko­li­ko i sa­mi auto­mo­bi­li. La­gon­da V12 i Aus­tin 7 Spe­ci­al sa­vr­še­ni su pri­mje­ri to­ga. No od­ne­dav­no se ne­što za­nim­lji­vo po­če­lo do­ga­đa­ti, a to je da su pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la po­če­li shva­ća­ti stvar­nu vri­jed­nost sma­nji­va­nja ma­se (još kad bi i Clar­k­son to shva­tio).

Ne­ko­li­ko mo­de­la ko­je smo ne­dav­no tes­ti­ra­li sa­vr­še­ni su do­kaz to­ga – Al­fa 4C i Ca­ter­ham 160. Al­fa je smanjila ma­su da uspije za­dr­ža­ti do­bre per­for­man­se sa skrom­nim mo­to­rom s tur­bo­pu­nja­čem, prem­da je i da­lje ma­lo pre­ši­ro­ka, što uma­nju­je nje­zi­nu slo­je­vi­tost.

Model 160 sa­vr­še­ni je pri­mjer ka­ko Ca­ter­ham (kao i iz­vor­ni Lotus) ra­zu­mi­je da jed­nos­tav­nost, ma­la sna­ga i gu­me po­mi­ču uz­bu­đe­nje vož­nje iz­van sre­di­šta lu­ka. Od­nos­no, uz­bu­đe­nje vas ma­nje ko­šta, ali i da­lje je vr­lo slo­je­vit jer je na­pros­to fan­tas­ti­čan. Is­ti­na, ne vr­hun­ski za­ba­van kao Su­per­lig­ht Ca­ter­ham, no mno­go slo­je­vi­ti­ji ne­go što vam se či­ni na pr­vi po­gled.

Ve­ći­na nas ni­je pre­tje­ra­no svjes­na slo­je­vi­tos­ti auto­mo­bi­la jer pod­s­vjes­no žu­di­mo za glav­nim slo­jem no luk se fi­zič­ki mi­je­nja. Da­nas je sve iz­du­že­ni­ji na kra­je­vi­ma gdje stan­dard­na rav­no­te­ža iz­me­đu per­for­man­si i ci­je­ne pos­ta­je sve is­kriv­lje­ni­ja.

Što­vi­še, da­nas auto­mo­bi­li sve vi­še na­li­ku­ju na luk ko­zjak. Ši­ljas­ti vr­ho­vi onaj su dio ko­ji uvi­jek režemo i ba­ca­mo, no oni vje­ro­jat­no či­ne okos­ni­cu va­šeg bu­du­ćeg auto­mo­bi­la.

Slje­de­ći mje­sec: pa­tu­ljas­ta na­ran­ča udob­nos­ti.

“Pod­s­vjes­no, ve­ći­na nas žu­di za bo­ga­tim i soč­nim sr­cem lu­ka”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.