COR­SE CLIENTI

Že­li­te zna­ti što se do­ga­đa sa sta­rim F1 bo­li­di­ma? Upoz­naj­te pro­gram Cor­se Clienti...

Top Gear - - SADRŽAJ - NAPISAONAPISAO: OL­LIE MAR­RI­AGE / FO­TO­GRA­FI­JE:OTOGRAFIJE: LEE POWERS & JUS­TIN LEIGHTON

Ako im se svi­đa­te, po­nu­dit će vam LaFer­ra­ri. Ali ako im se do­is­ta, do­is­ta svi­đa­te, po­nu­dit će vam F1 bo­lid

Ima ne­ko­li­ko stup­nje­va po­sje­do­va­nja Fer­ra­ri­ja. Svat­ko od nas mo­že oti­ći na utak­mi­cu i u služ­be­noj tr­go­vi­ni ku­pi­ti ka­pu, ma­ji­cu ili šal. Ali na vi­šoj ra­zi­ni, svat­ko tko ima dub­lji džep pos­ta­je kan­di­dat za kup­nju 458 Ita­lie ili F12 Ber­li­net­te. I tek ta­da u igru ula­zi ek­s­klu­ziv­nost. Že­li­te li ku­pi­ti LaFer­ra­ri, pr­vo mo­ra­te do­bi­ti služ­be­nu po­ziv­ni­cu, ali pro­izve­de­no je sa­mo 499 pri­mje­ra­ka.

Stoga, do­bro­doš­li na slje­de­ću ra­zi­nu, a to je pro­gram Cor­se Clienti. Vaš vlas­ti­ti Fer­ra­ri F1 auto­mo­bil za­jed­no s po­ve­za­nim na­s­lje­đem, pro­ve­ni­je­ci­jom i zvuč­nim šo­kom te, mo­žda, i nas­lo­vom pr­va­ka. Fer­ra­ri je do­sad svo­jim naj­bo­ljim kup­ci­ma omo­gu­ćio pre­uzi­ma­nje vlas­niš­tva nad vi­še od 50 auto­mo­bi­la (svi pro­izve­de­ni na­kon 1970.) i os­tva­re­nje svo­je F1 ma­šta­ri­je na tr­ka­ćim sta­za­ma di­ljem svi­je­ta.

Us­to, ni­su sve F1 bo­li­di. Sje­ća­te se FXX-a te­me­lje­nog na mo­de­lu En­zo s 860 KS te kas­ni­je ite­ra­ci­je Evo­lu­zi­one? Fer­ra­ri je pro­izveo 32 pri­mjer­ka (vje­ro­jat­no i još je­dan za Sc­hu­mac­he­ra) te, ne­ko­li­ko go­di­na kas­ni­je, “oko 35” pri­mje­ra­ka 599XX-a. I ti su mo­de­li dio pro­gra­ma Cor­se Clienti, pro­gra­ma ko­ji bi se mo­gao opisati kao naj­ek­s­klu­ziv­ni­ji i naj­što­va­ni­ji svjet­ski klub tr­ka­ćih auto­mo­bi­la.

Pod pret­pos­tav­kom da ne že­li­te svoj model odves­ti kući (Fer­ra­ri ne­ma ni­šta pro­tiv to­ga), ovo je mjes­to gdje ih dr­že, skrom­no skla­di­šte od­mah uz tr­ka­ću sta­zu Fi­ora­no u Ma­ra­nel­lu. Unu­traš­nje sve­ti­šte.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.