V12 PRA­SAK

Fer­ra­ri F12, Lam­bo Aven­ta­dor i As­ton Mar­tin Vanqu­ish oku­pi­li su se u Škot­skoj ka­ko bi raz­dob­lje V12 su­pe­ra­uto­mo­bi­la is­pra­ti­li uz “ve­li­ki pra­sak”

Top Gear - - SADRŽAJ -

Ul­ti­ma­tiv­ni V12 test na za­vo­ji­tim škot­skim ces­ta­ma: F12 vs. Aven­ta­dor vs. Vanqu­ish

Ovo pu­to­va­nje je, kao i sva naj­bo­lja pu­to­va­nja, za­po­če­lo u pro­met­noj gu­žvi na iz­la­sku s auto­ces­te. Na­rav­no, kad vam Sve­viš­nji u ru­ke pre­da klju­če­ve tri V12 su­pe­ra­uto­mo­bi­la, lo­vač­ku ko­li­bu u Škot­skom visočju i po­volj­nu vre­men­sku prog­no­zu slje­de­ća tri da­na, on­da uza sve to do­bi­je­te i ne­pre­gled­ni pro­met­ni čep na bez­lič­nom di­je­lu auto­ces­te do vi­so­čja. Ljepota ovog če­pa bi­la je u pos­tup­nom dvo­sat­nom po­mi­ca­nju cen­ti­me­tar po cen­ti­me­tar niz vanj­sku tra­ku, jer se neg­dje u da­lji­ni pre­vr­nuo ka­mi­on i za­lio ces­tu ti­su­ća­ma li­ta­ra mli­je­ka. Ka­ko osob­lje za­du­že­no za odr­ža­va­nje auto­ces­ta oči­to ni­je shva­ti­lo ozbiljnost si­tu­aci­je, ni­je nam os­ta­lo ni­šta dru­go ne­go ma­šta­ri­ti o ono­me što nas čeka. U re­du, po­za­ba­vi­mo se pr­vo na­šim auto­mo­bi­li­ma, a to su Fer­ra­ri F12 Ber­li­net­ta, Lamborghini Aven­ta­dor Roadster i As­ton Mar­tin Vanqu­ish. Za­jed­no, ta tri auto­mo­bi­la ima­ju 36 ci­lin­da­ra i 20 li­ta­ra obuj­ma, ni je­dan ne­ma tur­bo­pu­njač, a za­jed­nič­ka vri­jed­nost tog ter­ce­ta da­le­ko je ve­ća od mi­li­jun eura. To su po­s­ljed­nja tri su­pe­ra­uto­mo­bi­la na pla­ne­tu s at­mo­sfer­skim V12 i upra­vo sa­da Fer­ra­ri i As­ton ti­ho gu­ta­ju bez­o­lov­ni ben­zin, a Lamborghini raz­dra­ž­lji­vo zve­ke­će i po­vre­me­no glu­mi da ne­ma pr­vu br­zi­nu. Pod na­ma je vi­še od 2000 KS, a nig­dje rav­ni­ce da ih osje­ti­mo. Iro­ni­ja u pu­nom smis­lu zna­če­nja!

No na­po­s­ljet­ku je auto­ces­ta raš­čiš­će­na, gu­žva se smanjila i kre­nu­li smo kroz okrug La­ke i uš­li u Škot­sku pre­ko go­to­vo praz­ne auto­ces­te pra­će­ni pla­vim ne­bom, za­la­skom sun­ca s na­še li­je­ve stra­ne te po­vre­me­nim pro­la­skom auto­mo­bi­la ko­ji su nam tru­bi­li i ma­ha­li sret­ni što su ugle­da­li tri su­pe­ra­uto­mo­bi­la ka­ko ju­re pre­ma sje­ve­ru. Sje­ćam se da sam se neg­dje u bli­zi­ni Mof­fa­ta ce­rio kao bu­da­la i shva­tio da je ovo naj­bo­lji tre­nu­tak na­šeg pu­to­va­nja, bez ob­zi­ra na to ko­li­ko Škot­sko vi­so­čje bi­lo iz­vr­s­no. Neo­p­te­re­će­ni ogra­ni­če­njem br­zi­ne jer, bu­di­mo is­kre­ni, ma­la je vje­ro­jat­nost da bi s bi­lo ko­jim od ovih su­pe­ra­uto­mo­bi­la mo­gli iz­bje­ći ra­da­re, u tom smo tre­nut­ku sa­mo la­god­no kr­sta­ri­li naj­ljep­šom i naj­mir­ni­jom auto­ces­tom tog pro­ljet­nog po­pod­ne­va na 36 ci­lin­da­ra at­mo­sfer­ske ve­li­čans­tve­nos­ti. Na­rav­no da bo­lje od to­ga ne mo­že. Ili ipak mo­že?

Mo­že, i to smo ot­kri­li ne­kih po­la sa­ta kas­ni­je. Na­kon što smo proš­li Gla­sgow, nas­ta­vi­li smo pre­ma je­ze­ru Lo­mond, a za­tim skre­nu­li li­je­vo pre­ma visočju. Vr­ho­vi pre­kri­ve­ni sni­je­gom, do­li­ne is­pu­nje­ne vri­je­skom i ces­te ko­je kao da je obli­ko­vao sam Bog. Ja sam vo­zio F12 i ubr­zo me li­ce po­če­lo straš­no bo­lje­ti. Zna­te onaj osje­ćaj kad zbog snaž­nog ubr­za­nja mo­ra­te uko­či­ti vrat­ne mi­ši­će i če­ljust da vam gla­va ne uda­ri u nas­lo­njač sje­da­la? Čak i u naj­br­žim auto­mo­bi­li­ma (pri­mje­ri­ce, Zon­da­ma, Age­ra­ma i dru­gim), pri­je tog ubr­za­nja ima­te naj­ma­nje dje­lić se­kun­de da se pri­pre­mi­te dok mje­njač pre­ba­cu­je br­zi­ne ili se sna­ga poč­ne go­mi­la­ti. Br­zo pre­ba­ci­va­nje, pa po­nov­no br­zo pre­ba­ci­va­nje, vr­lo krat­ka stan­ka da vam se mi­ši­ći opo­ra­ve. No F12 za­hva­lju­ju­ći at­mo­sfer­skom V12 ve­li­kog obuj­ma i stre­lo­vi­tom mje­nja­ču s dvos­tru­kom spoj­kom od­li­ku­je naj­ve­ći nalet div­ljač­ke, li­ne­ar­ne ak­ce­le­ra­ci­je ko­ji sam ikad osje­tio, ne­što po­put ne­umo­lji­vog ubr­za­nja mlaž­nja­ka pri po­li­je­ta­nju. Usko­ro su mi se na vra­tu vi­dje­le ži­le od po­ku­ša­ja da iz­dr­žim te na­le­te, a sva­ka mi je te­ti­va bi­la na ru­bu pu­ca­nja od div­ljač­kog ubr­za­nja. Osje­ćaj bih opi­sao kao vr­lo sli­čan ono­me ko­ji su osje­ća­li vo­za­či F1 de­ve­de­se­tih - prem­da ni­kad, iz oprav­da­nih raz­lo­ga, ni­sam vo­zio bo­lid iz tog raz­dob­lja - ka­da su se mo­to­ri vr­tje­li ne­smi­lje­no ju­re­ći pre­ma cr­ve­noj li­ni­ji na okre­to­mje­ru.

Re­če­no nam je da do­đe­mo do dvor­ca Inve­ra­ray, go­le­me si­vo­ze­le­ne ut­vr­de na­dvi­še­ne iz­nad oba­la je­ze­ra Fyne, gdje će nas če­ka­ti klju­če­vi lo­vač­ke ko­li­be ko­ju smo lju­baz­noš­ću Škot­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce i voj­vo­de od Ar­gyl­la do­bi­li na ko­ri­šte­nje,

“CES­TU PRE­MA VISOČJU I SNI­JE­GOM PRE­KRI­VE­NIM VR­HO­VI­MA I DO­LI­NA­MA KAO DA JE OBLI­KO­VA­LA NE­KA VI­ŠA SI­LA”

DVA TJED­NA KAS­NI­JE VLAS­NIK BEN­ZIN­SKE POS­TA­JE KU­PIO JE PEN­T­HO­USE U MO­NA­CU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.