KON­CEPT DIS­CO

Dos­ta je vi­še vož­nje ma­ka­da­mi­ma i bla­tom. Land Ro­ve­rov kon­cept Dis­co­very prik­lad­ni­ji je za sve­mir­sko do­ba

Top Gear - - SADRŽAJ - NA­PI­SAO: JASON BAR­LOW

Vi­si­on je pred­stav­nik ono­ga što Land Ro­ver na­zi­va ”bu­du­ćom se­ri­jom Dis­co­veryja”

Sve­mir­ski šatl Dis­co­very svo­je je pr­vo pu­to­va­nje oba­vio pri­je 30 go­di­na, a Land Ro­ver je pred­sta­vio svoj kon­cept Dis­co­very Vi­si­on uz Vir­gi­no­vu sve­mir­sku le­tje­li­cu Ga­lac­tic na ra­skoš­noj za­ba­vi na Man­hat­ta­nu ne­tom pri­je nju­jor­škog saj­ma auto­mo­bi­la u trav­nju. Spoj znans­tve­ne fan­tas­ti­ke i šo­ubiz­ni­sa – ni­je lo­še za te­ren­sko vo­zi­lo nas­ta­lo u Mid­lan­d­su.

No ni­je sve bi­lo blis­ta­vo i raz­met­lji­vo. Da, Dis­co­very Vi­si­on pred­stav­nik je ono­ga što Land Ro­ver na­zi­va “bu­du­ćom se­ri­jom Dis­co­very” (uklju­ču­ju­ći i po­sve no­vi i ma­nji Dis­co­very Sport ko­ji će za­mi­je­ni­ti Fre­elan­der), no dru­ga ve­li­ka vijest je ta da se JLR od­lu­čio pro­gu­ra­ti u pr­ve re­do­ve sve zah­tjev­ni­je i žeš­će bor­be auto­mo­bi­lis­tič­kih teh­no­lo­gi­ja. Tvrt­ka JLR naj­ve­ći je ula­gač u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj u Bri­ta­ni­ji - sa­mo ove go­di­ne ulo­ži­li su oko 4,25 mi­li­jar­di €, i oni že­le da zna­te ka­mo taj no­vac od­la­zi i če­mu slu­že ti­su­će novih rad­nih mjes­ta ko­je otva­ra­ju.

I prem­da Vi­sio ima se­dam pra­vih sje­da­la i iz­nim­no sves­tra­nu unu­traš­njost, ipak je ri­ječ o po­sve druk­či­joj teh­no­lo­škoj utr­ci. Ne­ke od stva­ri pri­ka­za­nih na pred­stav­lja­nju su: sus­tav auto­nom­ne vož­nje, uprav­lja­nje po­kre­ti­ma, in­te­li­gent­no stak­lo, sus­tav Ter­ra­in Res­pon­se no­ve ge­ne­ra­ci­je s mo­guć­noš­ću la­ser­skog ske­ni­ra­nja tla te he­ad-up zas­lon ko­ji se pro­te­že čak niz pro­zir­ni pok­lo­pac mo­to­ra. Kon­cept Vi­si­on ta­ko­đer je oprem­ljen pr­vom ina­či­com ono­ga što Ja­gu­ar (po­ma­lo zlo­kob­no) na­zi­va naj­no­vi­jim sus­ta­vom su­če­lja umjet­ne in­te­li­gen­ci­je (Hu­man Mac­hi­ne Thin­king) ko­ji pos­tav­lja no­ve stan­dar­de po­ve­zi­va­nja te is­to­dob­no sma­nju­je od­vra­ća­nje po­zor­nos­ti vo­za­ča. “Vje­ru­je­mo da će idu­ćih če­t­vrt sto­lje­ća bi­ti naj­uz­bud­lji­vi­jih i naj­di­na­mič­ni­jih ikad u auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji. Kon­cept Dis­co­very Vi­si­on oprem­ljen je teh­no­lo­gi­ja­ma ko­je će se po­če­ti po­jav­lji­va­ti u tom raz­dob­lju”, iz­ja­vio je dr. Wol­f­gang

Ep­ple, rav­na­telj JLR-ova odje­la za teh­no­lo­gi­ju i is­tra­ži­va­nje. Us­to, u tom bi se raz­dob­lju ne­koć pr­kos­ni uti­li­ta­ris­tič­ki Land Ro­ver mo­gao pri­bli­ži­ti Ran­ge Ro­ve­ro­vim iz­nim­no us­pješ­nim mo­de­li­ma za bo­ga­ti­ju kli­jen­te­lu.

Kon­cept Dis­co ne­dvoj­be­no je naj­s­po­sob­ni­ji sve­na­mjen­ski auto­mo­bil na svi­je­tu, no su­de­ći pre­ma mno­gi­ma, nje­gov su­vre­me­ni iz­gled pre­vi­še je poz­nat. Mi smo vi­dje­li ka­ko se iz­ra­đu­ju iz­lož­be­ni mo­de­li za auto­sa­lo­ne u New Yor­ku i Pe­kin­gu i prem­da su uko­še­ni krov, pok­lo­pac mo­to­ra i uzvi­še­ni vo­zač­ki po­lo­žaj uglav­nom is­ti, glav­ni di­zaj­ner Ger­ry McGo­vern i

“Već je iz­gled zad­njeg Dis­co­veryja iz­a­zvao puno

po­di­je­lje­nih miš­lje­nja”

nje­go­va sku­pi­na oči­to ni­su mo­gli odo­lje­ti do­da­ti ne­ko­li­ko Ran­ge Ro­ve­ro­vih di­je­lo­va. Li­ni­je po­vr­ši­na tre­nu­tač­nog Dis­co­veryja ma­lo su ubla­že­ne, a C-no­sa­či u bo­ji ka­ro­se­ri­je sad se pro­te­žu una­zad umjes­to pre­ma do­lje, a sve je to osmiš­lje­no ka­ko bi za­va­ra­lo oko pro­ma­tra­ča i utje­ca­lo na vi­đe­nje obli­ka auto­mo­bi­la. Mo­ram re­ći da su to us­pješ­no iz­ve­li. Pred­nja svje­tla ima­ju LED lam­pi­ce i la­se­re te po mje­ri na­či­nje­ne Pi­rel­li­je­ve gu­me na go­le­mim 23-in­č­nim ko­ta­či­ma. Kon­cept ta­ko­đer ima straž­nja vra­ta sa šar­ka­ma iza ko­jih vas oče­ku­je pros­tra­na i dojm­lji­vo luk­suz­na unu­traš­njost. Sus­tav uprav­lja­nja po­kre­ti­ma obu­hva­ća čak i vra­ta ko­ja vi­še ne­ma­ju stan­dard­ne vanj­ske ru­či­ce. U unu­traš­njos­ti vas čeka se­dam sje­da­la s mno­go mo­guć­nos­ti po­de­ša­va­nja, a u če­ti­ri su sje­da­la čak ugra­đe­ni 10-in­č­ni zas­lo­ni vi­so­ke raz­lu­či­vos­ti. Ta­ko­đer, u vra­ta je ugra­đen odje­ljak za prt­lja­gu ko­ji mo­že­te odvo­ji­ti. Unu­traš­njost je oblo­že­na po­seb­nom ko­žom na­zi­va Fo­gli­zzo H20w ko­ja je na­vod­no ot­por­na na vo­du i ulje, a od os­ta­lih po­god­nos­ti va­lja spo­me­nu­ti po­kri­va­če i jas­tu­ke oblo­že­ne sku­pim tvi­dom.

Tre­ći red sje­da­la na kon­cep­tu je raz­li­či­to oblo­žen ka­ko bi se stvo­rio “per­so­na­li­zi­ra­ni ugo­đaj”. Dvo­di­jel­na vra­ta prt­ljaž­ni­ka (za­štit­ni znak tre­nu­tač­nog mo­de­la

“Land Ro­ver ima teh­no­lo­gi­ju ko­ja će obi­lje­ži­ti bu­duć­nost”

Dis­co­very) sad su jed­no­di­jel­na, no re­če­no nam je da se “do­dat­no sje­da­lo u po­du prt­ljaž­ni­ka” mo­že po­di­ći i pos­lu­ži­ti za sje­de­nje i gle­da­nje utr­ke ko­nja, no­go­met­nu utak­mi­cu 3. li­ge, pe­ca­nje ili ne­što slič­no.

No­vi model Dis­co­very bit će iz­ra­đen na tre­nu­tač­noj Ran­ge Ro­ve­ro­voj alu­mi­nij­skoj kons­truk­ci­ji, no po­je­di­nos­ti o to­me i mo­to­ri­ma još se uvi­jek ne zna­ju. Land Ro­ver se po­sve po­sve­tio ra­zvo­ju teh­no­lo­ških rje­še­nja ko­je će vje­ro­jat­no za­ba­vi­ti sve ko­ji su se u ne­kom tre­nut­ku sre­li i uprav­lja­li sa­te­lit­skom na­vi­ga­ci­jom u tre­nu­tač­nom Dis­co­veryju. Ins­tru­men­ta plo­ča u Vi­si­onu smje­šte­na je is­pod po­vr­ši­ne ko­ja se pro­te­že ci­je­lom du­lji­nom sre­diš­nje uprav­ljač­ke plo­če, ima dva zas­lo­na vi­so­ke raz­lu­či­vos­ti osjet­lji­va na do­dir te dva ro­ti­ra­ju­ća gum­ba (je­dan za uprav­ljač, dru­gi za sus­tav Ter­ra­in Res­pon­se). Čak je i uprav­ljač oprem­ljen ne­ko­li­kim si­ćuš­nim zas­lo­ni­ma osjet­lji­vim na do­dir za uprav­lja­nje mul­ti­me­dij­skim sus­ta­vom, a sus­tav uprav­lja­nja po­kre­ti­ma omo­gu­ću­je vam po­de­ša­va­nje uprav­lja­ča. Kak­vo­ća i za­vr­š­na obra­da unu­traš­njos­ti iz­nim­ni su i uz bok vi­so­kim am­bi­ci­ja­ma Land Ro­ve­ra. Da, ovim mo­de­lom Land Ro­ver pu­ca ja­ko vi­so­ko i ve­se­li­mo se pr­vim pri­mjer­ci­ma.

To­uc­h­pa­do­vi na vo­la­nu sre­ćom ne utje­ču na smjer vož­nje

‘In­te­li­gent­no stak­lo’ po­mo­ći će dje­ci da lak­še na­pi­šu svo­ju za­da­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.