PE­UGE­OT EXALT

Ovo je Pe­uge­ot Exalt, kon­cept oblo­žen cr­nom eba­no­vi­nom, ogo­lje­lim če­li­kom, ba­zal­tom i rib­ljim lju­ska­ma

Top Gear - - SADRŽAJ - NA­PI­SAO: SAM PHI­LIP

Kon­cept ko­ji do­no­si ino­va­tiv­ne ma­te­ri­ja­le - je­dan od njih je i umjet­na ko­ža mor­skog psa

Mor­ski pas. Mor­ski gra­be­ž­lji­vac ko­ji spic­ka­ni kons­truk­to­ri auto­mo­bi­la ne­ri­jet­ko na­vo­de kao iz­vor na­dah­nu­ća za svo­je naj­no­vi­je dje­lo (u tu sku­pi­nu ta­ko­đer ula­ze ve­li­ke mač­ke i grab­lji­vi­ce, ali ne i ja­zav­ci, hr­č­ci i vi­jet­nam­ske pa­tu­ljas­te svi­nje). No na­dah­nu­će tim mor­skim gra­be­ž­ljiv­cem ni­kad ni­je bi­lo ta­ko dos­lov­no kao u no­vom Pe­uge­ot Exal­tu, kon­cep­tu limuzine s če­ti­ri­ju vra­ta, či­je je dno iz­ra­đe­no od ko­že mor­skog psa.

Ali ne pra­ve ko­že mor­skog psa, ka­ko na­vo­de u Pe­uge­otu - vje­ro­jat­no su oprez­ni da na se­be ne na­vu­ku bi­jes jav­nos­ti i udru­ga za za­šti­tu životinja kao što je bio slu­čaj s la­tvij­skom tu­ner­skom tvrt­kom Dar­tz ko­ja je SUV htje­la oblo­ži­ti ko­žom spo­lo­vi­la ki­ta - ne­go umjet­ne tka­ni­ne na­dah­nu­te lju­skas­tom epi­der­mom mor­skog psa. To je cr­ve­na stvar ko­ju vi­di­te na straž­njem kra­ju Exal­ta.

No ta “ko­ža” ne slu­ži sa­mo za po­ka­zi­va­nje, jer Pe­uge­ot na­vo­di da gru­ba ko­ža mor­skog psa “zna­čaj­no po­bolj­ša­va” aero­di­na­mi­ku u od­no­su na tra­di­ci­onal­ne me­tal­ne plo­če te, suk­lad­no, sma­nju­je po­troš­nju go­ri­va. Sa­da se pos­tav­lja pi­ta­nje: je­su li mor­ski psi do­is­ta aero­di­na­mič­ni? Ni­su li oni vi­še hi­dro­di­na­mič­ni? Na­rav­no, Pe­uge­ot ima is­kus­tva s čud­nim ma­te­ri­ja­li­ma. Pri­je dvi­je go­di­ne pred­sta­vi­li su kon­cept Onyx ko­ji je bio iz­ra­đen od si­ro­va ba­kra, pro­ku­ha­ne vu­ne i stla­če­nog re­cik­li­ra­nog pa­pi­ra. Ne že­le­ći za­os­ta­ja­ti za ti­me, Exalt obi­lu­je mno­gim ma­te­ri­ja­li­ma ko­ji kao da su po­kup­lje­ni iz ko­še­va za ot­pat­ke na­kon su­bot­njeg buv­lja­ka na Ja­ku­šev­cu.

Ta­ko su pra­go­vi Exal­ta iz­ra­đe­ni od ba­zal­t­nih vla­ka­na, “pri­rod­ne kom­po­zit­ne tvari” nas­ta­le ta­lje­njem ba­zal­t­ne sti­je­ne. Ni­smo si­gur­ni što toč­no taj pro­ces obu­hva­ća, no ne bi­smo že­lje­li ži­vje­ti u bli­zi­ni tak­ve ta­li­oni­ce. Iz­nu­tra je Exalt pre­svu­čen tka­ni­nom na ba­zi vu­ne te cr­nom eba­no­vi­nom s mo­ti­vom, ba­rem nam ta­ko ka­žu, la­va s de­blom bam­bu­sa. Vanj­ske plo­če, ko­je ni­su pre­svu­če­ne ko­žom mor­skog psa, iz­ra­đe­ne su od ogo­lje­log če­li­ka ko­ji je ruč­no obli­ko­van i ne­vje­ro­jat­no pod­lo­žan pac­ka­nju.

Vje­ro­jat­no sad već mis­li­te ka­ko je Exalt po­go­njen des­ti­li­ra­nim so­kom od ri­jet­kog dr­ve­ta, no po­gon­ski je sklop iz­ne­na­đu­ju­će stvar­na ite­ra­ci­ja Pe­uge­oto­va sus­ta­va Hy­brid4. Is­pod pok­lop­ca mo­to­ra smjes­tio je poz­na­ti 1,6-li­tre­ni če­tve­ro­ci­lin­dar­ski mo­tor s tur­bo­pu­nja­čem ko­ji u Exal­tu ra­zvi­ja 270 KS plus do­dat­nih 70 KS, ko­li­ko ra­zvi­ja elek­tro­mo­tor na straž­njoj oso­vi­ni i ko­ji pre­no­si sna­gu na ko­ta­če ili ob­nav­lja ener­gi­ju nas­ta­lu ko­če­njem. Ne­ma služ­be­nih po­da­ta­ka o ubr­za­nju i br­zi­ni Exal­ta, no ka­ko te­ži pris­toj­nih 1700 kg (oči­to če­lik i eba­no­vi­na ni­su naj­lak­ši pri­rod­ni ma­te­ri­ja­li), ma­la je vje­ro­jat­nost da će bi­ti mu­nje­vi­to brz.

Pi­ta­nje je kak­ve sve ovo ima ve­ze s ci­je­nom mor­skog psa?

“Kon­cept Exalt obi­lu­je ma­te­ri­ja­li­ma ko­ji kao da su po­kup­lje­ni iz raz­nih kon­tej­ne­ra za re­cik­li­ra­nje”

Bez ob­zi­ra na smje­lost ko­ju Pe­uge­ot is­ka­zu­je na svo­jim kon­cep­ti­ma (ne­ću ni spo­mi­nja­ti nji­ho­vo su­dje­lo­va­nje na proš­lo­go­diš­njem Pi­kes Pe­aku), to se ni­je odveć odra­zi­lo na ci­je­nu. Na­po­s­ljet­ku, Onyx je imao di­zel­sko-hi­brid­ni po­gon­ski sklop sa 680 KS i mo­to­rom tr­ka­ćeg mo­de­la ko­ji se utr­ki­vao u Le Man­su, ali ta kom­bi­na­ci­ja još ni­je pre­ne­se­na na ces­tov­ne auto­mo­bi­le. Ta­ko­đer, još ni na jed­nom pri­la­zu ni­sam vi­dio par­ki­ran si­ro­vi ba­kar ili pro­ku­ha­nu vu­nu.

Is­ti­na, RCZ je la­gan i brz, a mo­de­li 208 i 308 ugodni u vož­nji, no bu­di­mo is­kre­ni i priz­naj­mo da tre­nu­tač­no ni­šta od Pe­uge­oto­ve po­nu­de ne po­mi­če gra­ni­ce onog što se mo­že uči­ni­ti me­ta­lom, dr­vom ili rib­ljom ko­žom. No mo­žda sa­mo jed­nos­tav­no pre­vi­še vi­še oče­ku­je­mo jer, na­po­s­ljet­ku, is­pod svih tih rez­ba­ri­ja i ba­zal­ta i ko­že mor­skog psa, Exalt je in­te­li­gent­no pro­por­ci­oni­ra­na i vi­zu­al­no atrak­tiv­na li­mu­zi­na s če­ti­ri­ju ti­ri­ju vra­ta. Na­ma do­volj­no da uđe u se­rij­sku pro­izvod­nju. ju.

Go­re: de­talj s lis­tom Do­lje: pre­s­vla­ke od eba­no­vi­ne i tka­ni­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.