PO­NOS­NA BA­ŠTI­NA

US­PJEŠ­NI PRO­IZVO­ĐA­ČI AUTO­MO­BI­LA MO­GU MNO­GO TO­GA DO­BI­TI IGRA­JU­ĆI NA KAR­TU DO­MO­LJUB­LJA

Top Gear - - SADRŽAJ - Pi­ta­nje za Hor­rel­la

Bri­tan­ski Ben­tley i šved­ski Vol­vo... ko­li­ko je bit­no iz ko­je zem­lje auto do­la­zi?

Us­pješ­ni pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la is­ti­ču dr­žav­no na­s­lje­đe. Ne­ma ni­čeg laž­nog u to­me što BMW ogla­ša­va X5 kao “nje­mač­ki auto­mo­bil”, prem­da je is­ti pro­izve­den u SAD-u. Ben­tley je po­sve bri­tan­ski auto­mo­bil, prem­da su vlas­ni­ci uglav­nom Ni­jem­ci ko­ji od­go­va­ra­ju nje­mač­koj kor­po­ra­ci­ji. Mi­ni? Da, bri­tan­ski je, prem­da ima pri­mje­se nje­mač­kog smis­la za hu­mor. Ma­se­ra­ti je iz­vor­no ta­li­janski, iako je u vlas­niš­tvu Aus­tri­jan­ca. Vol­vo je šved­ska tvrt­ka u ki­ne­skom vlas­niš­tvu, a go­to­vo sve Toyo­te i Hon­de ko­je se pro­da­ju na europ­skom tr­ži­štu pro­izve­de­ne su u Eu­ro­pi, no me­ni iz­gle­da­ju i do­ima­ju se ja­pan­ski. Ni­ssan Qa­shqai, ta­ko­đer pro­izve­den u Eu­ro­pi, os­tav­lja svjet­ski do­jam, no Ju­ke i No­te, pro­izve­de­ni u is­toj tvor­ni­ci, ta­ko­đer su ja­pan­ski, zar ne?

Chrys­ler je go­to­vo pro­pao na­kon što je go­di­na­ma eg­zis­ti­rao na os­ta­ci­ma nje­mač­kih vlas­ni­ka, no kad su ga pre­uze­li Ta­li­ja­ni, uči­nak je bio za­jed­nič­ki, jer se Chrys­ler uz­dig­nuo iz pe­pe­la, a kam­pa­nja “Uve­zen iz De­tro­ita” obu­hva­ća­la je njihovu hra­brost i hu­mor, i ta je tvrt­ka po­nov­no utje­lo­vi­la Ame­ri­ku. Upi­tao sam Pe­te­ra Sc­hwar­zen­ba­uera, čla­na BMW-ova NO-a za­du­že­nog za Mi­ni i Rol­l­sRoyce, o nji­ho­vom “bri­tans­tvu”. “Na­s­lje­đe je vr­lo važ­no u ko­mu­ni­ka­ci­ji. Is­to je po­sri­je­di s luk­suz­nim i mod­nim mar­ka­ma. Tre­ba vam osje­ćaj ge­ograf­skog po­dri­je­tla.” Sc­hwar­zen­ba­uer mi je ta­ko­đer re­kao da u Azi­ji još vi­še igra­ju na kar­tu “bri­tans­tva”. Za ne­auto­mo­bil­ske luk­suz­ne mar­ke u Ja­pa­nu i Ki­ni, eu­rop­sko je na­s­lje­đe ključ­no i lju­di su na­vu­če­ni na Lo­uis Vu­it­ton tor­be i Bru­ber­ry man­ti­le. Iz tog su raz­lo­ga auto­mo­bi­li pro­izve­de­ni u Ki­ni (ove su či­nje­ni­ce svjes­ni vlas­ni­ci) su­oče­ni s bit­kom da ra­zvi­ju kre­di­bi­li­tet čak i na vlas­ti­tom po­dru­čju. Ki­ne­zi ko­ji ku­pu­ju skupe auto­mo­bi­le že­le na­s­lje­đe, po­naj­pri­je stra­no na­s­lje­đe.

To sve zna­či da bi se Ci­troëno­va mar­ka DS u Ki­ni mo­gla is­pla­ti­ti. Go­di­na­ma je Ci­troën u Eu­ro­pi po­ku­ša­vao is­ko­ris­ti­ti kre­di­bi­li­tet vr­hun­ske fran­cu­ske mo­de i

“Ci­troëno­va mar­ka DS

u Ki­ni bi se na kra­ju mo­gla ite­ka­ko is­pla­ti­ti”

res­to­ra­na u po­jam vje­ro­dos­toj­nog fran­cu­skog auto­mo­bi­la. U to­me ni­su us­pje­li jer je fra­za “vr­hun­ski fran­cu­ski auto­mo­bil” na­gr­đe­na ne­us­pješ­nim mo­de­li­ma po­put Peugeota 607 ili Re­na­ul­ta Vel Sa­ti­sa. No u Ki­ni kup­ci ni­su svjes­ni tih “po­gre­ša­ka”. Mar­ka DS (tre­nu­tač­no se otva­ra tvor­ni­ca u Ki­ni) ima mo­guć­nost sa­mos­tal­nog spa­ja­nja no­vog-sta­rog fran­cu­skog na­s­lje­đa, bez ob­zi­ra ko­li­ko pa­ra­dok­sal­no to zvu­ča­lo. Ni jed­na dr­ža­va ne­ma ta­ko su­kob­ljen po­jam pro­izvod­nje auto­mo­bi­la kao Ita­li­ja. Ser­gio Mar­c­hi­on­ne, rav­na­telj gru­pe Fi­at, su­očen je s po­vi­jes­nim za­os­ta­ja­njem u pro­duk­tiv­nos­ti i kva­li­te­ti iz­ra­de u od­no­su na dru­ge dr­ža­ve: “Da­nas u Ita­li­ji lju­di pre­poz­na­ju da su dio mno­go ve­ćeg zo­olo­škog vr­ta.” I stoga je Mar­c­hi­on­ne od­lu­čio da će se Al­fa “vra­ti­ti et­nič­kim ko­ri­je­ni­ma” kad pred­sta­vi no­vi plan po­nov­nog oživ­lja­va­nja tvrt­ke za ne­ko­li­ko tje­da­na. “Al­fa Ro­meo se mo­ra pro­izvo­di­ti u Ita­li­ji i ima­ti ta­li­janski po­gon­ski sklop. Ne­ke stva­ri jed­nos­tav­no su autoh­to­ne. Al­fa pri­pa­da Ita­li­ji jed­na­ko kao i Fer­ra­ri i Ma­se­ra­ti.”

Čak i za ma­sov­ne pro­izvo­đa­če ulo­ga na­ci­onal­nos­ti ima ne­ki zna­čaj. Mic­ha­el van der San­de Re­na­ul­tov je rav­na­telj mar­ke­tin­škog odje­la. I on je ne­koć ma­hao dr­žav­nom zas­ta­vom dok je ra­dio za As­ton Mar­tin i Har­ley-Da­vid­son. “U Re­na­ul­tu se sve svo­di na Fran­cu­sku i na to smo vr­lo po­nos­ni. Ri­ječ je o he­do­nis­tič­kom pris­tu­pu ži­vo­tu. L’art de vi­vre. . Na­ši su auto­mo­bi­li čo­vje­čan­ski, op­ti­mis­tič­ni i za­bav­ni, ali mo­ra­mo bi­ti oprez­ni da ne pos­ta­ne­mo pred­met sprd­nje.” Za­ču­do, Hyun­dai i Kia stal­no bi­lje­že rast pro­da­je, no te mar­ke ne pred­stav­lja­ju Ko­re­ju jed­na­ko kao što to ne či­ne LG ili Sam­sung u svo­jim ni­ša­ma. Razlog to­mu mo­gao bi bi­ti što nji­ho­vi pro­izvo­di za­pra­vo pred­stav­lja­ju sa­mo kos­tur ili ti­je­lo, jer ti mo­bi­te­li ra­be ope­ra­tiv­ni sus­tav An­dro­id (ame­rič­ki Go­ogle), a na nji­ho­vim te­le­vi­zo­ri­ma mo­že­te gle­da­ti HRT (i os­ta­le TV ka­na­le). Ko­rej­ski di­zajn i teh­no­lo­gi­ja vr­lo su dojm­lji­vi, no ne od­li­ku­je ih ta “ge­ograf­ska po­ve­za­nost”, što bi im se usko­ro mo­glo obi­ti o gla­vu us­pi­ju li PSA i Re­na­ult za­igra­ti na kar­tu svog “fran­cus­tva”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.