Ci­troën Grand C4 Pi­ca­sso

Ne sa­mo da sjaj­no iz­gle­da... on je jed­nos­tav­no pre­dvod­nik svo­je kla­se

Top Gear - - SADRŽAJ - BORIVOJ EDOKLER

1997cm3, 4- cil. tur­bo­di­zel, FWD, 150KS, 370Nm 4,2l, 110g/ km CO2 0-100km/ h za 9,8s, 210km/ h 1430kg od 191.106kn

Ci­troën je do­is­ta pra­vi majstor u stva­ra­nju obi­telj­skih auto­mo­bi­la. To naj­bo­lje do­ka­zu­je dru­ga ge­ne­ra­ci­ja Grand C4 Pi­ca­ssa ko­ji iz­gle­dom, ali i mno­go­čim dru­gim, od­ska­če od kon­ku­ren­ci­je. A u to se naj­bo­lje uvje­ri­te ka­da uđe­te u nje­ga. I kre­ne­te na put. S pe­te­ro dje­ce. U ovom mo­no­vo­lu­me­nu sa se­dam sje­da­la (5+2 skri­ve­na u prt­ljaž­ni­ku) sve je pos­lo­že­no ta­ko da se u nje­mu u pr­vom re­du osje­ća­te ugod­no. Iako is­te du­ži­ne kao pret­hod­nik, no­vi Grand C4 Pi­ca­sso nu­di još vi­še pros­to­ra, a po­se­bi­ce se to osje­ti u dru­gom i tre­ćem re­du sje­da­la. Ta­ko se u tri ve­li­ka sje­da­la u dru­gom re­du ko­mot­no mo­gu smjes­ti­ti tri odras­le oso­be ili jed­na oso­ba s dvi­je dje­čje sje­da­li­ce. Sje­da­la u tre­ćem re­du su ne­što ma­njih di­men­zi­ja pa su do­volj­no kom­for­na za dje­cu, dok kod odras­lih mo­gu od­lič­no pos­lu­ži­ti za kra­ća pu­to­va­nja. I obu­jam prt­ljaž­nog pros­to­ra na­ras­tao je u od­no­su na pret­hod­ni­ka te sa­da iz­no­si 645 li­ta­ra, od­nos­no vi­še od 700 li­ta­ra ka­da su sje­da­la u dru­gom re­du mak­si­mal­no po­mak­nu­ta pre­ma na­pri­jed. Ipak, ni­je pre­gršt pros­to­ra ono po če­mu se Grand C4 Pi­ca­sso po­seb­no is­ti­če. Naj­vi­še za­div­lju­je osje­ćaj ko­ji ima­te ka­da se u nje­mu vo­zi­te – kao da ste u ne­koj luk­suz­noj li­mu­zi­ni. Osim sa­me udob­nos­ti vož­nje, to­me znat­no pri­do­no­si i ure­đe­nje unu­traš­njos­ti ko­je je na vr­lo vi­so­kom ni­vou. No­vo­obli­ko­va­na asi­me­trič­na ar­ma­tur­na plo­ča s raz­nim kro­mi­ra­nim ukra­si­ma za­hva­lju­ju­ći svo­jim ele­gant­nim i jed­nos­tav­nim li­ni­ja­ma dje­lu­je priv­lač­no i ugla­đe­no, a is­to­vre­me­no da­je još ve­ći osje­ćaj otvo­re­nos­ti i pros­tra­nos­ti. Na nje­nom sre­di­štu, je­dan iz­nad dru­gog, ugra­đe­na su dva zas­lo­na - ve­ći panoramski pro­mje­ra 30,5 cen­ti­me­ta­ra i ma­nji pro­mje­ra 18 cen­ti­me­ta­ra. Na ve­ćem zas­lo­nu mo­gu se oči­ta­ti os­nov­ni po­da­ci o vož­nji po­put br­zi­ne, bro­ja okre­ta­ja, po­troš­nje itd., a slu­ži i za pri­kaz na­vi­ga­ci­je i sli­ke ka­me­ra za po­moć u vož­nji. Za­nim­lji­vo je da pos­to­je tri sti­la pri­ka­za (Cu­bic, El­lip­tic i Grap­hic), ta­ko da kad vam je­dan do­sa­di, mo­že­te od­mah oda­bra­ti dru­gi. Oni ko­ji obo­ža­va­ju fo­to­gra­fi­je, mo­gu čak ne­ku svo­ju pos­ta­vi­ti da im sto­ji kao glav­na te­ma na zas­lo­nu. Na do­njem, ma­njem zas­lo­nu osjet­lji­vom na do­dir, po­mo­ću se­dam tip­ki smje­šte­nih tik uz nje­ga, mo­že­te pris­tu­pi­ti svim naj­važ­ni­jim funk­ci­ja­ma vo­zi­la. Ta­ko na nje­mu re­gu­li­ra­te dvo­zon­ski kli­ma-ure­đaj, uprav­lja­te na­vi­ga­ci­jom, audi­osus­ta­vom, sus­ta­vi­ma za po­moć u vož­nji, te­le­fo­nu s funk­ci­jom Blu­eto­oth ili pris­tu­pa­te

in­ter­net­skim us­lu­ga­ma Ci­troën Mul­ti­city Con­nec­ta. Sve je pos­lo­že­no vr­lo lo­gič­no pa je uprav­lja­nje la­ga­no i «pri­rod­no», je­di­no što će­te kod po­de­ša­va­nja ko­je zah­tje­va vi­še do­di­ra mo­ra­ti ma­lo skre­nu­ti «po­gled s ces­te», što baš i ni­je zgod­no. Sre­ćom, naj­češ­će ko­ri­šte­ne funk­ci­je po­put uprav­lja­nja audi­oure­đa­jem, tem­po­ma­tom, Park Assis­tom i te­le­fo­nom, mo­gu se obav­lja­ti pu­tem tip­ki na vo­la­nu. Od svih sus­ta­va i funk­ci­ja ko­jim je Grand C4 Pi­ca­sso bio oprem­ljen po­seb­no bi iz­dvo­ji­li onaj za po­moć pri par­ki­ra­nju na­zvan Park Assist. To je sus­tav ko­ji vam po­ma­že pro­na­ći slo­bod­no mjes­to, a kad ga na­đe auto­mat­ski pre­uzi­ma nad­zor nad uprav­lja­čem, a na vo­za­ču je sa­mo da uprav­lja ga­som i koč­ni­com te pre­ba­cu­je br­zi­ne ako tre­ba. Mis­lim da će mno­gi­ma ko­ji ina­če za­zi­ru od par­ki­ra­nja ovaj sus­tav znat­no olak­ša­ti ži­vot, što ne zna­či da je Grand C4 Pi­ca­sso ina­če pro­ble­ma­ti­čan za par­ki­ra­nje. Da­pa­če, vr­lo je pre­gle­dan pa će «spret­ni­ji» vo­za­či to bez pro­ble­ma uči­ni­ti i bez po­mo­ći sus­ta­va. Osob­no mi se po­seb­no zgod­nim uči­nio i Park Assist 360, sus­tav ko­ji po­mo­ću ka­me­ra na vo­zi­lu na ve­li­kom zas­lo­nu pri­ka­zu­je oko­li­nu auto­mo­bi­la ko­ju ina­če ne vi­di­te i to iz raz­li­či­tih po­gle­da – stra­ga, li­je­vog ili des­nog pred­njeg pa­no­ram­skog po­gle­da, pa čak i pti­čje per­s­pek­ti­ve. To vam mo­že od­lič­no pos­lu­ži­ti ka­da pri­mje­ri­ce iz­la­zi­te iz par­kir­nog mjes­ta ili ga­ra­že, a ne vi­di­te što se toč­no na­la­zi is­pred vas s li­je­ve ili des­ne stra­ne.

Što se ti­če po­na­ša­nja u vož­nji, i tu je no­vi Grand C4 Pi­ca­sso na­pra­vio ko­rak na­pri­jed u od­no­su na pret­hod­ni­ka. Puno bo­lje le­ži na ces­ti, ne lju­lja to­li­ko u za­vo­ji­ma, a osje­ćaj za vo­la­nom ta­ko­đer je bo­lji. Na­rav­no, sve to u skla­du s di­men­zi­ja­ma i ma­som vo­zi­la, jer bi bi­lo ilu­zor­no oče­ki­va­ti da će­te s jed­nim ve­li­kim mo­no­vo­lu­me­nom uži­va­ti u sport­skoj vož­nji. Naš tes­t­ni model po­kre­tao je eko­lo­ški osvi­je­šten 2.0-li­tre­ni HDi tur­bo­di­zel­ski mo­tor sna­ge 150 KS ko­ji se po­ka­zao pra­vom mje­rom za ovaj auto­mo­bil. S nji­me je Grand Pi­ca­sso bez pro­ble­ma kr­sta­rio svim ces­ta­ma, uvi­jek spreman da po­teg­ne i ja­če ako tre­ba. Ruč­ni mje­njač sa šest br­zi­na je ko­rek­tan i ne tre­ba ga pre­vi­še ra­bi­ti, pa se­rij­ski ugra­đen nas­lon za ru­ku ite­ka­ko do­bro do­đe. Iako bi se pre­ma tvor­nič­kim po­da­ci­ma po­troš­nja go­ri­va tre­ba­la kre­ta­ti od 4,2 do 4,9 l/100 km, ona je u prak­si ipak bi­la ne­što vi­ša, ali i da­lje dos­ta ni­ska. Na pu­tu od Za­gre­ba do Gli­ne, gdje se po rav­noj ces­ti vo­zi u pro­sje­ku 80 km/h, tro­ši­li smo tvor­nič­ki za­cr­ta­nih 4,3l/100 km, ali se na sta­roj ces­ti Ri­je­ka-Za­greb po­troš­nja po­dig­nu­la na pet li­ta­ra. U gra­du i na auto­ces­ti ona nam je u pro­sje­ku iz­no­si­la se­dam li­ta­ra. Naš tes­t­ni model imao je pa­ket opre­me In­ten­si­ve ko­ji je bio na­do­pu­njen raz­nom do­dat­nom opre­mom po­put kož­nih sje­da­la s ma­sa­žom za vo­za­ča i su­vo­za­ča, pa­ke­tom Park Assist 360, pa­no­ram­skim stak­le­nim kro­vom, za­kret­nim dvo­funk­cij­skim xe­non fa­ro­vi­ma, dvo­ma do­dat­nim sje­da­li­ma u tre­ćem re­du itd... Sve to po­di­glo je ci­je­nu vo­zi­la s po­čet­nih 191.106 ku­na na 241.176 ku­na, što je i da­lje vi­še ne­go fer ci­je­na za sve ono što ova­ko oprem­lje­no vo­zi­lo nu­di. A po­čet­na ci­je­na Grand C4 Pi­ca­ssa s ben­zin­skim VTi mo­to­rom sna­ge 120 KS kre­će već od 150.000 ku­na, što je si­gur­no jed­na od naj­bo­ljih po­nu­da na tr­ži­štu.

TG VAŽ­NA IN­FOR­MA­CI­JA Pi­ca­sso s Blu­eHDi mo­to­rom dos­tu­pan je i s auto­mat­skim mje­nja­čem sa 6 stup­nje­va

OCJE­NA Je­di­ni mo­no­vo­lu­men za ko­jim će­te se okre­nu­ti ujed­no je i naj­bo­lje rje­še­nje za pri­je­voz se­dam oso­ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.