Vol­k­swa­gen e-golf

Eins­te­in je bio u kri­vu. E ni­je MC2, E je VW + MQB + 24.2kwh

Top Gear - - SADRŽAJ - SAM PHI­LIP

Elek­trič­ni mo­tor, 24.2kWh, pred­nji po­gon, 115KS, 250Nm do­seg 190km, 0 g/ km CO2 0-100km/ h za 10,4s, 140km/ h 1510kg 34.900€

Vje­ro­jat­no pre­pos­tav­lja­te da e-Golf (pr­vi Golf bez mo­to­ra s unu­tar­njim iz­ga­ra­njem) ne­će bi­ti ta­ko učin­ko­vit kao os­ta­li elek­trič­ni mo­de­li po­put, pri­mje­ri­ce, Ni­ssa­na Le­afa jer je, na­po­s­ljet­ku, VW di­zaj­ni­ran sa sta­ro­mod­nim mo­to­rom na pred­njem kra­ju, ko­ji je još za­tim nak­nad­no ugra­đen za po­sve elek­trič­ni auto­mo­bil.

No to bi bi­lo pod­cje­nji­va­nje po­ma­lo zas­tra­šu­ju­će ge­ni­jal­nos­ti sad već sve­pri­sut­ne VW-ove plat­for­me MQB. Na­ime, plat­for­ma MQB od sa­mog je po­čet­ka već na­mi­je­nje­na za elek­tro­mo­to­re pa je ta­ko Golf se­ri­je VII od­mah di­zaj­ni­ran kao ko­nven­ci­onal­ni kom­pakt sa stan­dard­nim i elek­trič­nim mo­to­rom. Taj se model spu­šta s is­te pro­izvod­ne vrp­ce kao i di­ze­la­ši i ben­zin­ci, i iz­ra­đen je za ugrad­nju ba­te­ri­je i elek­tro­mo­to­ra jed­na­ko kao i za ugrad­nju sprem­ni­ka go­ri­va i če­tve­ro­ci­lin­dar­skog mo­to­ra.

Ba­te­ri­je u e-Gol­fu (li­tij-ion­ske sna­ge 24.2 kWh či­ja se sna­ga pre­no­si na pred­nje ko­ta­če pu­tem elek­tro­mo­to­ra sna­ge 115 KS) smje­šte­ne su is­pod no­gu put­ni­ka na straž­njoj klu­pi, pri če­mu ne utje­ču ni na pros­tor za no­ge ni na prt­ljaž­ni pros­tor. Us­to, e-Golf mno­go je aero­di­na­mič­ni­ji od obič­nog Gol­fa (ko­efi­ci­jent ot­po­ra mu je sa­mo 0.28 CD-a). Pre­ma VW-u sve to zna­či da je auto­mo­bil za 30 pos­to ener­get­ski učin­ko­vi­ti­ji od Ni­ssa­na Le­afa, što je znat­na ušte­da za sve nas sva­kod­nev­ne put­ni­ke do pos­la i na­zad. Ta­ko­đer, u VW na­vo­de da bis­te s jed­nim pu­nje­njem mo­gli pre­va­li­ti oko 190 km, no mi smo u ne­koj kom­bi­na­ci­ji grad­ske i vož­nje auto­ces­tom us­pje­li pre­va­li­ti oko 160 km (a ako upa­li­te kli­ma-ure­đaj i ju­ri­te br­že od 100 km/h, ta je broj­ka dvos­tru­ko ma­nja). Pre­ma služ­be­nim po­da­ci­ma, e-Golf od 0-100 km/h ubr­za­va za ne­što ma­lo vi­še od 10 se­kun­di, a naj­ve­ća mmu je br­zi­na 140 km/h. Na­sre­ću, u stvar­nom svi­je­tu i u grad­skoj vož­nji, e-Golf nam se či­ni mno­go br­žim. Pri kre­ta­nju iz mjes­ta kra­si ga fan­tas­ti­čan po­ti­sak okret­nog mo­men­ta, a i VW se po­no­si svo­jim elek­trič­nim po­gon­skim sklo­pom ko­ji sva­kim pri­ti­skom na gas okret­ni mo­ment pet pu­ta br­že pre­no­si na ko­ta­če ne­go stan­dard­ni ben­zin­ski mo­to­ri. Dru­gim ri­je­či­ma, re­ak­ci­je su žus­tri­je i iz­vr­s­no ubr­za­va. Me­đu­tim, ni­smo na­uče­ni na ta­kav oblik vož­nje. Pa ipak, sam pro­ces stva­ra ovis­nost.

Iz­u­zev sve­ga to­ga, e-Golf nam se či­ni po­put – Gol­fa: in­te­li­gent­ne je iz­ra­de, do­bar za vož­nju te pre­kras­no tih. Mo­žda i ni­je pre­kra­san po­put BMW-a i3, no sve­jed­no je vr­lo do­bar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.