Fi­at 500L Li­ving

Top Gear - - SADRŽAJ - V IJAY PATTNI

1598cm3, 4-cil. tur­bo di­zel, 105 KS, 320Nm 4,5l/100km, 117g/km CO2 0-100km/ h za 12s, 180km/ h 1470kg 165.000kn

OVAJ JE MODEL TO­LI­KO DRUK­ČI­JI OD

iz­vor­ne za­mis­li o mo­de­lu 500 da se pi­ta­te tre­ba li pos­to­ja­ti kao za­seb­na se­ri­ja. Ri­ječ je o pro­du­lje­nom mo­de­lu 500L ko­ji mo­že ima­ti ili a) pros­tra­ni prt­ljaž­nik ili b) op­cij­ski tre­ći red sje­da­la na ko­ji se mo­gu smjes­ti­ti odras­le oso­be ma­njeg ras­ta. Toč­ni­ji bi opis bio 5+2 sje­da­la.

Iz­a­be­re­te li op­cij­ski pa­ket +2 s ci­je­nom od oko 7000 ku­na, pris­tup straž­njem di­je­lu vr­lo je jed­nos­ta­van i obu­hva­ća pov­la­če­nje ma­le ru­či­ce u sred­njem re­du ko­jim pov­la­či­te sred­nji red sje­da­la pre­ma na­pri­jed. Me­đu­tim, sje­di­ti na straž­njim sje­da­li­ma ni­je jed­nos­tav­no jer su sama sje­da­la vr­lo ma­la. No taj tre­ći red sje­da­la mo­že­te prek­lo­pi­ti, a dru­gi po­mak­nu­ti ma­lo pre­ma na­pri­jed i do­bit će­te prt­ljaž­ni pros­tor za­prem­ni­ne od 560 li­ta­ra (za­prem­ni­na u 500L je 340 li­ta­ra). No ako prek­lo­pi­te i dru­gi red sje­da­la, do­bi­je­te mi­ni­kom­bi za­prem­ni­ne prt­ljaž­ni­ka od na­vod­no 1584 li­ta­ra. U vož­nji je vr­lo sli­čan mo­de­lu 500L, od­nos­no udo­ban je, osje­ti se ma­lo na­gi­nja­nje ka­ro­se­ri­je te je gla­san za­hva­lju­ju­ći di­zel­skom mo­to­ru od 106 KS. Ka­ko je ri­ječ o 1,6-li­tre­nom če­tve­ro­ci­lin­dar­skom mo­to­ru, naj­bo­lje je bi­ti umjeren s pa­pu­či­com ga­sa jer ako je pri­tis­ne­te do kra­ja, mo­tor se gla­sa po­put pro­muk­log ka­mi­ona.

Postoji i no­va ina­či­ca tog mo­to­ra ko­ja ra­zvi­ja 121 KS i ko­ja je mno­go bo­lja - ti­ša je i stre­lo­vi­ti­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.