Mcla­ren 650S

Wo­king po­bolj­ša­va per­for­ma­se svo­jeg su­pe­ra­uto­mo­bi­la. Do­bro!

Top Gear - - SADRŽAJ -

3799cm3, twin-tur­bo V8, straž­nji po­gon, 650KS, 678Nm 11,7l/100km, 275g/km CO2 0-100km/h za 3,0s, 329km/h 1468kg 255.000€

McLa­ren 650S bio je u juž­noj Špa­njol­skoj, a ka­ko bih mu se pri­dru­žio, do aero­dro­ma sam se odve­zao Ja­gu­arom F-Type V8S. Na ces­ta­ma juž­ne En­gle­ske Ja­gu­ar mi se či­ni ap­surd­no, go­to­vo zas­tra­šu­ju­će brz. Pos­li­je to­ga, dva sam da­na vo­zio McLa­ren i avi­onom se vra­tio kući, i sad mi ubr­za­nje Ja­gu­ara ni­je bi­lo ni­šta bo­lje ne­go ono kom­pak­ta. No­vi McLa­ren go­to­vo je ne­ču­ve­no brz. Mo­žda i F-Type ni­je nje­gov iz­rav­ni kon­ku­rent, no McLa­ren bez ikak­vih po­te­ško­ća mo­že po­ni­zi­ti kon­ku­ren­ci­ju u ni­ši su­pe­ra­uto­mo­bi­la skup­ljih od 250.000 €.

Ka­ko se to do­go­di­lo? Mo­žda se i sje­ća­te da je iz­vor­ni MP4-12C imao 600 KS, a za­tim je tu­ni­ran da ra­zvi­ja 625 KS. Model 650 ra­zvi­ja... Mis­lim da mo­že­te i sa­mi po­go­di­ti. Zna­či, go­le­ma sna­ga po­ve­ća­na je za do­dat­nih če­ti­ri pos­to, što ina­če ne bis­te ni za­mi­je­ti­li. Do­bro, ja to ne bih za­mi­je­tio - mo­žda ni­sam ta­ko pre­osjet­ljiv na nez­nat­ne pro­mje­ne. Ne, za­pa­nju­ju­ći osje­ćaj dos­tup­nog po­ti­ska uglav­nom osje­ti­te zbog ve­ćeg pri­je­no­sa okret­nog mo­men­ta u gor­njem di­je­lu sred­njeg ras­po­na okre­ta­ja. Us­to, ni­je sa­mo ri­ječ o obič­nom re­ma­pi­ra­nju ECU-a. Na­ime, kli­po­vi i gla­ve ci­lin­da­ra po­sve su no­vi, a pro­mi­je­nje­no je i otva­ra­nje bre­gas­tog vra­ti­la, me­đu­hlad­nja­ci i hlad­nja­ci su ve­ći, is­puh je nov i zvu­či oš­tri­je, a opet ne pre­smi­ješ­no. Trud se is­pla­tio. I dok je 12C imao sa­mo 600 Nm okret­nog mo­men­ta, no­vi model ra­zvi­ja 678 Nm. Pri­tis­ne­te li gas do kra­ja na, re­ci­mo, 4000 o/min u tre­ćoj br­zi­ni, osje­tit će­te ka­ko vas taj ve­ći okret­ni mo­ment uda­ra po­put br­zog vla­ka. A sve je to pos­tig­nu­to bez po­ve­ća­nja tur­bo­ru­pe.

Lju­di go­vo­re da se McLa­ren pre­vi­še usre­do­to­čio na broj­ke, a ja im ka­žem: “Za­što i ne bi kad već nji­ho­vi mo­de­li po­put 650S ra­zvi­ja­ju tak­ve broj­ke?” Me­đu superautomobilima ubr­za­nje od 0-100 km/h tek je dio mje­ri­la per­for­man­si, a bo­lji in­di­ka­tor per­for­man­si jest ubr­za­nje od 0-200 km/h. U McLa­re­nu na­vo­de da 650S od 0-200 km/h ubr­za­va za sa­mo 8,4 s, od­nos­no 8,6 s, ko­li­ko tre­ba mo­de­lu Spi­der. Us­po­re­di­mo li te broj­ke s Fer­ra­ri­jem, 458 Ita­lia to­me ne mo­že pa­ri­ra­ti, kao ni Spe­ci­ale. Ne, sad smo zaš­li na te­ri­to­rij mo­de­la F12. Ne­umor­ni McLa­re­no­vi in­že­nje­ri pro­češ­lja­li su go­to­vo sva­ku po­je­di­nost pos­to­je­ćeg 12C u po­tra­zi za bo­ljim broj­ka­ma od ko­ji ne­ke ima­ju smis­la, a ne­ke baš i ne, i stoga ako ne­ma­te vo­lje či­ta­ti su­ho­par­ne broj­ke u slje­de­ćih ne­ko­li­ko re­da­ka, ne­moj­te se ti­me op­te­re­ći­va­ti. A broj­ke su slje­de­će: po­ve­ćan je

po­ti­sak - za 24 pos­to na 240 km/h, opru­ge su tvr­đe - pred­nje za 22 pos­to, straž­nje za 37 pos­to, no zbog je­dins­tve­nog di­zaj­na ovje­sa, McLa­ren i ina­če uvi­jek ima vr­lo me­ka­ne opru­ge, ma­sa je sma­nje­na za 6 kg - una­toč ve­ćim hlad­nja­ci­ma, vre­me­na kru­go­va br­ža su - “za­mjet­no br­ža”, što je nes­pe­ci­fič­na ne­pre­ciz­nost za McLa­re­na.

No za­pos­le­ni­ci u Wo­kin­gu us­pje­li su pos­ti­ći još ne­što osim tih bo­ljih broj­ki. Us­pje­li su pro­izves­ti auto­mo­bil ko­ji ne sa­mo da do­dat­no is­kriv­lju­je gra­ni­ce br­zi­ne na svaki mjer­lji­vi na­čin, ne­go i auto­mo­bil prik­la­dan za vož­nju pro­sječ­nim br­zi­na­ma. 650S se u svim br­zi­na­ma či­ni živ­ljim i kao da osje­ća­te ka­ko nje­go­ve si­nap­se is­pa­lju­ju elek­trič­ne im­pul­se, a mi­ši­ći mu se za­te­žu.

Na za­nim­lji­vim ces­ta­ma 650S jed­nos­tav­no oča­ra­va. Uprav­lja­nje je za­pa­nju­ju­će jasno, iz­rav­no, oš­tro i ra­zum­lji­vo. Kad je šasija u na­či­nu ra­da sport, amor­ti­zi­ra­nje je bo­lje ne­go ikad. Kat­kad bis­te u 12C-u osje­ti­li sla­bo na­gi­nja­nje, no ov­dje ovjes mno­go bo­lje nad­zi­re ka­ro­se­ri­ju. Us­to, kao i kod ra­ni­jih mo­de­la, ru­pe i ne­rav­ni­ne na­pros­to vas ne mo­gu us­po­ri­ti. Pos­ta­ve sus­ta­va sta­bil­nos­ti i Bra­ke-Ste­er od­luč­no dr­že auto­mo­bil na pu­ta­nji ko­ju odre­di­te. Pre­ba­ci­te li u na­čin ra­da track, nad­zor nad ka­ro­se­ri­jom još je bo­lji, no pred­nji će kraj ma­lo prok­li­za­ti ako nis­te do­volj­no spret­ni - ne sje­ćam se to­ga na pri­jaš­njim mo­de­li­ma, a i straž­nji će kraj ma­lo vi­še drif­ta­ti pri­ti­skom na gas. Ta­kav na­čin vož­nje, ka­da vas auto­mo­bil obuz­me, ra­di za­jed­no s va­ma i uvi­jek tap­ka na gra­ni­ca­ma pri­anja­nja od­li­ka je is­klju­či­vo naj­bo­ljih su­pe­ra­uto­mo­bi­la. Oti­đe­te li na tr­ka­ću sta­zu i tje­ra­te još ja­če, za­pre­pas­tit će vas nad­zor nad vo­zi­lom. Ni­sam tr­ka­ći vo­zač, no odu­šev­ljen sam po­vje­re­njem ko­je mi 650S uli­je­va. Sad ima­te još bo­lji nad­zor nad straž­njim ovje­som pa kad po­pus­ti­te gas ili čak pri­ko­či­te u za­vo­ju, on će se auto­mat­ski is­pra­vi­ti i za­dr­ža­ti pu­ta­nju, no ni u jed­nom tre­nut­ku ni­sam imao do­jam da ću pre­tje­ra­ti. A na iz­la­sku iz za­vo­ja 650S jed­nos­tav­no na­la­zi trak­ci­ju po­treb­nu da se no­si sa si­ro­vom sna­gom tur­bo­po­ti­ska. 650S za­mi­je­nit će 12C, prem­da je is­pr­va bio za­miš­ljen kao do­pun­ski model. No na­kon nje­go­va pred­stav­lja­nja nit­ko vi­še ni­je že­lio sta­ri­ji model pa je pre­ki­nu­ta pro­izvod­nja 12C. Ali zna­te što? 650S ipak ni­je bo­lji u svim seg­men­ti­ma. Osob­no mi je 12C vi­zu­al­no atrak­tiv­ni­ji. Na 650S vi­di se da je pro­šao kroz raz­ne koz­me­tič­ke tret­ma­ne, a go­le­mi, dvo­boj­ni zrač­ni otvo­ri na pred­njem kra­ju i straž­nji kraj mi­je­nja­ju vam per­cep­ci­ju nje­go­vih iz­vor­nih di­men­zi­ja.

I prem­da no­vi amor­ti­ze­ri (slič­ni oni­ma u P1) omo­gu­ću­ju fan­tas­tič­no udob­nu vož­nju, 650S zbog tvr­đih opru­ga jed­nos­tav­no ni­je gi­bak po­put 12C-a kad je u na­či­nu ra­da ša­si­je nor­mal i ka­da se nji­me vo­zi­te auto­ces­tom ili gra­dom. U 12C-u sam čes­to ra­bio na­čin ra­da nor­mal, ali ka­da jed­nom u 650S-u osje­ti­te pred­nos­ti na­či­na ra­da sport, ne­ma vi­še po­vrat­ka. Na­čin ra­da nor­mal umr­tv­lju­je uprav­ljač ne utje­ču­ći zna­čaj­ni­je na udob­nost vož­nje. No ne­moj­mo pre­tje­ri­va­ti, jer tre­nu­tač­no postoji sa­mo je­dan su­pe­ra­uto­mo­bil ra­zi­ne uljud­nos­ti slič­ne onoj u 12C-a, a to je 650S.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.