Pe­uge­ot 308SW

Va­ša fa­mil­le ras­te? Mo­žda je ovo pra­vo vo­itu­re za vas....

Top Gear - - SADRŽAJ -

1199cm3, 3- cil. ben­zin­ski tur­bo mo­tor, pred­nji po­gon, 130KS, 230Nm 4,7l/ 100km, 114g/ km CO 0-100km/ h za 10s, 205km/ h 1420kg 19.900€

Kad sam bio di­je­te, Fran­cu­zi su pro­izvo­di­li naj­bo­lje ka­ra­va­ne ko­ji su no­si­li raz­ne na­zi­ve kao što su Sa­fa­ri, Sa­van­nah i Bre­ak. I ti su ka­ra­va­ni uvi­jek bi­li pros­tra­ni za­hva­lju­ju­ći pro­du­lje­nom me­đu­oso­vin­skom raz­ma­ku.

Pe­uge­ot se vra­tio ko­ri­je­ni­ma svo­jim mo­de­lom 308SW na ko­jem je me­đu­oso­vin­ski raz­mak za 11 cm ve­ći u od­no­su na kom­pakt i ko­ji ima du­lja straž­nja vra­ta. To, na­rav­no, zna­či vi­še mjes­ta za no­ge na straž­njoj klu­pi te ve­ći prt­ljaž­nik. Ta­ko­đer, straž­nji je pre­vjes po­vu­čen do­dat­nih 22 cm za što ve­ći obu­jam. Nas­lo­nja­či straž­nje klu­pe i sama straž­nja klu­pa u dva se po­te­za mo­gu po­sve prek­lo­pi­ti jed­nos­tav­nim pov­la­če­njem ru­či­ce. Na po­du su ugra­đe­ne vo­di­li­ce i sus­tav za uč­vr­š­ći­va­nje te­re­ta u prt­ljaž­ni­ku, kao i do­dat­ni prt­ljaž­ni pros­tor is­pod po­da ko­ji obu­hva­ća i mjes­to za spre­ma­nje sje­ni­la za pro­zo­re. Uz po­dig­nu­tu straž­nju klu­pu, prt­ljaž­nik je dvos­tru­ko ve­ći ne­go u ve­ći­ni kom­pa­ka­ta, a kad je straž­nja klu­pa prek­lop­lje­na, obu­jam prt­ljaž­ni­ka iz­no­si 1660 li­ta­ra. Ukrat­ko, 308SW je ka­ra­van u pra­vom smis­lu te ri­je­či.

Du­lji me­đu­oso­vin­ski raz­mak tre­bao bi sta­bi­li­zi­ra­ti vož­nju, no, is­kre­no, ni­sam za­mi­je­tio da je vož­nja osjet­no bo­lja ne­go u stan­dard­nom kom­pak­tu, u ko­jem je ina­če sa­svim so­lid­na jer sam ih za­jed­no tes­ti­rao. Us­to, ni­sam za­mi­je­tio ve­ći gu­bi­tak na agil­nos­ti te 308SW ni­je ni­šta glas­ni­ji, jer kat­kad je bu­ka u ka­ra­va­ni­ma ma­lo po­vi­še­na. Ta­ko­đer, ni straž­nja pre­gled­nost ni­je uma­nje­na. Ali mu­či me ta nje­go­va du­lji­na jer to zna­či da će par­ki­ra­nje bi­ti mno­go zah­tjev­ni­je.

No tu ni­je kraj no­vi­na­ma na 308SW-u. Taj model oprem­ljen je Pe­uge­oto­vim no­vim tro­ci­lin­dar­skim mo­to­rom s tur­bo­pu­nja­čem i iz­rav­nim ubriz­ga­va­njem go­ri­va ko­ji ra­zvi­ja 110 KS ili 130 KS. Tur­bo­ru­pa vr­lo se sla­bo osje­ti, a do 2000 o/min. vr­lo za­ne­se­no ubr­za­va i nas­tav­lja ubr­za­va­ti sve do cr­ve­ne li­ni­je od 6000 o/min., što zna­či vr­lo ma­lu pro­sj­pro­sječ­nu po­troš­nju za ta­ko ve­lik auto­mo­bil. TaTa­ko­đer, 308SW gla­sa se zvu­kom spe­ci­fič­nim zza aero­di­na­mič­ne ka­ra­va­ne, prem­da ne i eek­s­cen­trič­no ka­ko ne­ki zna­ju.

Mo­tor ni­je je­di­ni razlog ta­ko do­brim per­for­man­sa­ma i eko­no­mič­nos­ti 308SW-a, jer prem­da je no­vi mo­tor la­ga­ni­ji od če­tve­ro­ci­lin­dar­skog u pret­hod­ni­ku, zbog ve­ćih di­men­zi­ja no­vi je ka­ra­van 70 kg te­ži od no­vog kom­pak­ta. Us­to, na ka­ra­van su ugra­đe­ne no­ve gu­me ni­skog ot­po­ra ko­tr­ko­tr­lja­nja ko­je sma­nju­ju po­troš­nju bez gu­bit­ka na pri­anja­nju iili ne­po­volj­nog utje­ca­ja na ugla­đe­nost vož­nje. Ta­ko­đer, po­po­bolj­šan je ot­por zra­ka is­pod, iz­nad i niz auto­mo­bil. Što to sve toč­no zna­či? Pa da Fran­cu­zi još uvi­jek zna­ju pro­izv­pro­izvo­di­ti ka­ra­va­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.