Can-am Spyder

Top Gear - - SADRŽAJ - VIJAY PATTNI

1330cm3, 3- cil ben­zi­nac, straž­nji po­gon, 115KS, 130Nm - l/ 100km, 0-100km/ h za 4,6s, 201km/ h 459kg 32.670€

PREM­DA PO­MA­LO NA­LI­KU­JE NA

mo­to­cikl, za vož­nju no­vog RT-a ni­je vam po­treb­na po­seb­na kategorija na vo­zač­koj do­zvo­li ne­go sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti pri­vi­ka­va­nja i sprem­ni ste za vož­nju. Za­mis­li­te si RT kao ne­ku mu­ta­ci­ju iz­me­đu auto­mo­bi­la i mo­to­cik­la (auto­cikl?) i bit će vam se mno­go jed­nos­tav­ni­je pri­vik­nu­ti na nje­ga. A ta je mu­ta­ci­ja za­pra­vo vr­lo udob­na, br­za i iz­nim­no za­bav­na.

Can-Am je no­vu ite­ra­ci­ju opre­mio tro­ci­lin­dar­skim Ro­taxo­vim mo­to­rom, no­vim šes­te­ros­tu­panj­skim mje­nja­čem, Sac­h­so­vim amor­ti­ze­ri­ma pro­mje­nji­va omje­ra amor­ti­za­ci­je i no­vim, udob­ni­jim sje­da­lom. Us­to, i pred­nji je kraj re­di­zaj­ni­ran. Ubr­za­nje od 0–100 km/h tra­je sa­mo 4,6 s, što zna­či da je vr­lo brz i, kad jed­nom odre­di­te nje­gov op­ti­mal­ni rad­ni ri­tam, iz­nim­no za­ba­van. Us­to, i vr­hun­ski se gla­sa.

No, vje­ro­va­li ili ne, osob­no nam se uči­nio prik­lad­ni­jim za du­lja pu­to­va­nja jer no­vi amor­ti­ze­ri do­is­ta mu udah­nju­ju no­vu svr­hu. A ima i još jed­na stvar, a to je ci­je­na, jer ko­šta oko 33.000 €, što RT či­ni prok­le­to sku­pom igrač­kom, po­se­bi­ce za­to što ste iz­lo­že­ni vre­men­skim uvje­ti­ma, a nji­me ne mo­že­te ju­ri­ti kroz gu­žvu kao na mo­to­cik­lu. Naš vam je sa­vjet: ako tra­ži­te igrač­ku za odras­le, Can-Am pro­izvo­di i Spyder RS (vi­di ma­lu fo­to­gra­fi­ju u kru­gu) ko­ji je br­ži, iz­gle­da opa­ki­je i sto­ji sa­mo 18.300 €..

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.