Ka­ko je pre­ko no­ći nes­tao N1

Iako je ne­ja­san Pra­vil­nik omo­gu­ćio dje­lo­va­nje u “si­voj zo­ni”, nje­go­va pro­mje­na ni­je se mo­ra­la do­go­di­ti bez naj­a­ve

Top Gear - - NOVO -

Vla­da je ne­dav­no u pot­pu­noj ti­ši­ni do­ni­je­la od­lu­ku o uki­da­nju po­vra­ta pret­po­re­za na N1 vo­zi­la. Ri­ječ je o osob­nim vo­zi­li­ma ko­ja su se ugrad­njom pre­grad­ne mre­že iz­me­đu put­nič­kog i prt­ljaž­nog di­je­la pre­tva­ra­la u put­nič­ka gos­po­dar­ska vo­zi­la. Ka­ko će se ta od­lu­ka odra­zi­ti na hr­vat­sko auto­mo­bil­sko tr­ži­šte, po­se­bi­ce na kup­ce ko­ji su pri­je od­lu­ke na­ru­či­li tak­va vo­zi­la upi­ta­li smo uvoz­ni­ke auto­mo­bi­la u Hr­vat­skoj. Ma­ri­na Je­li­nek iz Re­na­ult Ni­ssa­na Hrvatska ka­za­la nam je ka­ko ih je ta od­lu­ka ne­ugod­no iz­ne­na­di­la i na­šte­ti­la na vi­še na­či­na. «Po­naj­pri­je nas je iz­ne­na­di­la či­nje­ni­ca da je od­lu­ka do­ne­se­na na­kon član­ka u spe­ci­ja­li­zi­ra­nom auto­mo­bil­skom ča­so­pi­su, a da joj ni­je pret­ho­di­la tran­s­pa­rent­na i svi­ma pred­stav­lje­na te­me­lji­ta ana­li­za si­tu­aci­je kao i nje­zi­nih po­ten­ci­jal­nih ne­ga­tiv­nih i po­zi­tiv­nih uči­na­ka te da ni­je ras­prav­lja­na sa struč­nja­ci­ma iz Udru­ge uvoz­ni­ka. Dru­go ne­ugod­no i još te­že pri­hvat­lji­vo iz­ne­na­đe­nje je či­nje­ni­ca da je od­lu­ka objav­lje­na s da­nom stu­pa­nja na sna­gu, bez ikak­ve pret­hod­ne naj­a­ve i bez da­nog vre­me­na pri­la­god­be. Na­da­lje, od­lu­ka je re­zul­ti­ra­la i broj­nim za­te­če­nim i ne­za­do­volj­nim kup­ci­ma”, is­tak­nu­la je Ma­ri­na Je­li­nek te na­po­me­nu­la ka­ko je dio na­ru­če­nih vo­zi­la pre­ras­po­re­đen u fi­li­ja­le os­ta­lih čla­ni­ca Europ­ske uni­je u ko­ji­ma su ta vo­zi­la po­rez­no priz­na­ta, a je­dan je dio, uz do­dat­na ula­ga­nja, pre­na­mi­je­njen u osob­na put­nič­ka vo­zi­la. “Ovom su od­lu­kom po­naj­pri­je po­go­đe­ni po­du­ze­ća-kup­ci ko­je su u pro­ra­ču­ni­ma za 2014. pla­ni­ra­li svo­je tro­ško­ve voz­nog par­ka na te­me­lju va­že­ćih za­ko­na i ko­ji­ma će se sa­da ti tro­ško­vi po­ve­ća­ti za 25 pos­to, što zna­či da će bi­ti pri­si­lje­na sma­nji­ti pos­to­je­će voz­ne par­ko­ve, a što u ko­mer­ci­jal­nim dje­lat­nos­ti­ma, ko­je uglav­nom i ku­pu­ju tak­vu vr­stu vo­zi­la, auto­mat­ski zna­či i sma­nje­nje bro­ja za­pos­le­nih – ka­za­la je Ma­ri­na Je­li­nek. Zbog to­ga će vje­ro­jat­no, sma­tra, odre­đe­ni broj tvrt­ki odus­ta­ti od za­mje­ne voz­nog par­ka u dalj­njem oče­ki­va­nju „ne­kih bo­ljih vre­me­na“pa će se trend sta­re­nja hr­vat­skog voz­nog par­ka i da­lje nas­ta­vi­ti, a svi zna­mo što to zna­či za si­gur­nost na ces­ta­ma i eko­lo­ški as­pekt vož­nje. Po­vrh ovog, postoji i ne­ga­tiv­ni utje­caj na bu­du­ću kup­nju jer tvrt­ke će u svo­jim pla­no­vi­ma voz­nih par­ko­va umjes­to do­sa­daš­njih osob­nih vo­zi­la s N1 ho­mo­lo­ga­ci­jom od ko­jih je dr­ža­va ipak na­pla­ći­va­la tro­ša­ri­nu, ako već ne PDV, mo­ra­ti ku­po­va­ti kla­sič­na gos­po­dar­ska vo­zi­la os­lo­bo­đe­na pla­ća­nja i tro­ša­ri­ne i PDV-a, dak­le, u ko­nač­ni­ci će se u dr­žav­nu bla­gaj­nu opet sli­je­va­ti ma­nje nov­ca, za­klju­či­la je Ma­ri­na Je­li­nek iz Re­na­ul­ta Hr­vat­ske. S dru­ge pak stra­ne, To­mis­lav Hr­šak, ko­mer­ci­jal­ni di­rek­tor Ci­troëna Hrvatska, sma­tra da je ova­kav po­tez Vla­de bio oče­ki­van. “Kad je već od­lu­či­la uki­nu­ti mo­guć­nost od­bi­ja­nja pret­po­re­za kod kup­nje i eks­plo­ata­ci­je put­nič­kih vo­zi­la, on­da ne ču­di da je to is­to uči­nje­no i za vo­zi­la N1 ka­te­go­ri­je ko­ja su ma­hom bi­la pse­udo te­ret­na tj. je­di­ni smi­sao nji­ho­ve tran­sfor­ma­ci­je iz put­nič­kih u te­ret­na vo­zi­la za ve­ći­nu ku­pa­ca je bi­lo os­tva­ri­va­nje be­ne­fi­ci­ja od­bit­ka PDV-a. Mi ne­će­mo ima­ti pro­ble­ma s već na­ru­če­nim mo­de­li­ma, ko­ji sa­da vi­še ne spa­da­ju u auto­mo­bi­le na ko­je se mo­že od­bi­ti PDV, jer ni­smo una­pri­jed na­ru­či­va­li pre­ra­de već su one ra­đe­ne na te­me­lju na­rudž­be kup­ca – ka­zao je ko­mer­ci­jal­ni di­rek­tor Ci­troëna Hrvatska. Di­mi­tri­je Tr­bo­vić, pred­sjed­nik upra­ve Au­toZu­ba­ka ka­zao nam je ka­ko uki­da­nje po­vra­ta pret­po­re­za na N1 vo­zi­la za­pra­vo i ne tre­ba sma­tra­ti uki­da­njem, «već sa­mo re­gu­li­ra­njem pra­vi­la igre na tr­ži­štu u od­no­su na one igra­če ko­ji su tra­ži­li mo­guć­nos­ti ta­mo gdje one ne bi smje­le ni pos­to­ja­ti». U sva­kom slu­ča­ju, za ci­je­lu ovu po­ma­lo ap­surd­nu si­tu­aci­ju naj­vi­še je zas­luž­na Vla­da ko­ja je do­ni­je­la ne­pot­pun Pra­vil­nik o po­re­zu na do­da­nu vri­jed­nost te ta­ko omo­gu­ći­la stva­ra­nje svo­je­vr­s­ne “si­ve zo­ne”. A da bi sve bi­lo još ap­surd­ni­je, is­ti je Pra­vil­nik pro­mi­je­ni­la «pre­ko no­ći” či­me je još jed­nom po­t­vr­di­la imidž Hr­vat­ske kao zem­lje u ko­joj pro­pi­si i za­ko­ni vri­je­de od da­nas do su­tra, i u ko­joj se ne mo­že ni­šta du­go­roč­no pla­ni­ra­ti. To baš ne pri­do­no­si kli­mi u ko­joj će po­du­zet­ni­ci ula­ga­ti, a po­tro­ša­či po­če­ti vi­še tro­ši­ti. A bez to­ga se ne­ma iz­la­za iz da­naš­nje te­ške gos­po­dar­ske si­tu­aci­je.

NA­PI­SAO: BO­RI­VO­JE DOK­LER Ugrad­njom pre­grad­ne mre­že put­nič­ka vo­zi­la pre­tva­ra­la su se u gos­po­dar­ska

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.