Je­dins­tve­na ci­je­na ser­vi­sa za po­je­di­ne seg­men­te vo­zi­la bez ob­zi­ra na brend

Sre­di­nom svib­nja Au­tozu­bak otva­ra Ne­os­tar br­ze ser­vi­se i pro­da­ju rab­lje­nih vo­zi­la u ko­ji­ma će­te pu­tem web stra­ni­ce mo­ći sa­mi iz­ra­ču­na­ti ci­je­nu ser­vi­si­ra­nja

Top Gear - - NOVO - NA­PI­SAO: BO­RI­VO­JE DOK­LER FO­TO­GRA­FI­JE: MA­TE­JA VRČ­KO­VIĆ

Uvri­je­me ka­da u Hr­vat­skoj kri­za do­se­že svo­je vr­hun­ce, što po­seb­no osje­te svi oni ve­za­ni za auto­in­dus­tri­ju, Au­toZu­bak sre­di­nom svib­nja otva­ra Ne­os­tar br­ze ser­vi­se u sklo­pu ko­jih će bi­ti i pro­da­ja rab­lje­nih auto­mo­bi­la. Lu­do hra­bar po­tez ili de­talj­no pro­miš­lje­na i ana­li­zi­ra­na od­lu­ka, upi­ta­li smo Di­mi­tri­ja Tr­bo­vi­ća, pred­sjed­ni­ka upra­ve Au­toZu­ba­ka. ”Pa za­pra­vo, i jed­no i dru­go. Pri­je sve­ga de­talj­no pro­miš­lje­na i ana­li­zi­ra­na od­lu­ka jer tr­ži­šte ser­vi­si­ra­nja vo­zi­la očaj­nič­ki tre­ba jed­nog igra­ča ko­ji će bi­ti tran­s­pa­ren­tan, pre­ci­zan, ko­ji ne­će skri­va­ti ci­je­ne i ko­ji će bi­ti do­bar razlog da se pro­mi­je­ni pos­to­je­ći ser­vis ali ujed­no i, da se ta­ko na­ša­lim, lud po­tez jer sve upu­ću­je na to da se u Hr­vat­skoj ne is­pla­ti ula­ga­ti. Ali, Au­toZu­bak je na­ci­onal­na tvrt­ka i mi ne­ma­mo re­zerv­nu do­mo­vi­nu za pov­la­če­nje i na svoj na­ci­onal­ni ka­rak­ter smo po­nos­ni“, is­ti­če Tr­bo­vić ko­jeg smo upi­ta­li i što će no­vo Ne­os­tar do­ni­je­ti hr­vat­skom tr­ži­štu auto­mo­bi­la, od­nos­no što će bi­ti nje­go­va pred­nost u od­no­su na os­ta­le ser­vi­se i tr­gov­ce. “Ka­da smo u pro­jek­tu Ne­os­tar ser­vi­sa po­ku­ša­li de­fi­ni­ra­ti ci­je­nu us­lu­ge po ko­joj će­mo ser­vi­si­ra­ti vo­zi­la htje­li smo na­pra­vi­ti ana­li­zu tr­ži­šta, što je lo­gič­no u bi­lo ko­jem pos­lu. Od­mah smo se su­oči­li s ne­čim ne­vje­ro­jat­nim, a to je, do­bi­ti ci­je­nu ser­vi­si­ra­nja, eg­zak­t­nu i jas­nu bez small prin­ta, bi­lo je prak­tič­ki ne­mo­gu­će. Ser­vi­se­ri bi­li ma­li ili ve­li­ki skri­va­ju ci­je­nu ser­vi­si­ra­nja ko­li­ko god mo­gu. E, pa to će bi­ti stvar­na raz­li­ka iz­me­đu Ne­os­tar ser­vi­sa i svih os­ta­lih na tr­ži­štu. Na­ša ci­je­na će bi­ti jas­na, vid­lji­va, na­šu po­nu­du ne­će­te mo­ra­ti tra­ži­ti da je mi ra­di­mo, mo­ći će­te je pu­tem web stra­ni­ce sa­mi iz­ra­di­ti“, ka­že Tr­bo­vić i na­gla­ša­va da će ci­je­ne bi­ti je­dins­tve­ne za po­je­di­ne seg­men­te vo­zi­la bez ob­zi­ra na brend i to će bi­ti ve­li­ka no­vi­na. Ka­ko će se zna­či u Ne­os­ta­ru će mo­ći ser­vi­si­ra­ti sve mar­ke vo­zi­la, za­ni­ma­lo nas je i ho­će li pro­da­ja rab­lje­nih vo­zi­la obu­hva­ti­ti sve bren­do­ve ili će bi­ti us­mje­re­na na ne­ke po­seb­ne bren­do­ve i kla­se. “Au­toZu­bak je tre­nut­no za­pra­vo naj­ve­ći tr­go­vac s pre­ko 2200 pro­da­nih rab­lje­nih vo­zi­la go­diš­nje. Već sa­da smo se kon­cen­tri­ra­li na puno ši­ru pa­le­tu u prodaji rab­lje­nih vo­zi­la od one ko­ju ima­mo u prodaji novih i taj trend će se nas­ta­vi­ti. A svi ko­ji će ku­pi­ti auto­mo­bil kod nas do­bit će Ne­os­tar RAVO jam­s­tvo na 24 mje­se­ca ili 2 go­di­ne, i da­nas vam mo­gu ekskluzivno re­ći da na Europ­skom tr­ži­štu nit­ko ne­ma tak­vo jam­s­tvo na rab­lje­na vo­zi­la“, ot­kri­va Tr­bo­vić i tvr­di da una­toč tak­vom jam­s­tvu vo­zi­la ne­će bi­ti skup­lja. Ona će do­la­zi­ti s ci­je­log tr­ži­šta EU, a u Au­toZu­ba­ku su otiš­li to­li­ko da­lje da čak iz­vo­ze ne­ka svo­ja vo­zi­la na za­pad­no­europ­ska tr­ži­šta. U pla­nu je da ti­je­kom 2015. po­kre­nu i pro­jekt in­di­vi­du­al­ne na­rudž­be ili „auto­mo­bi­la po mje­ri kup­ca“. A na kra­ju smo pred­sjed­ni­ka upra­ve Au­toZu­ba­ka upi­ta­li i ka­ko vi­di bu­duć­nost auto­in­dus­tri­je u Hr­vat­skoj i mo­že li dr­ža­va po­vu­ći po­te­ze ko­je bi do­ni­je­li ko­rist svi­ma. “Odgovor za dr­ža­vu je da, ali ti po­te­zi ne bi tre­ba­li bi­ti us­mje­re­ni na po­troš­nju. Na­ime, mi u na­šoj in­dus­tri­ji oči­to se sma­tra­mo puno bit­ni­jim ne­go što za­is­ta je­smo. Dr­ža­va tre­ba stvo­ri­ti inves­ti­cij­sko okru­že­nje u ko­jem priv­la­če­nje inves­ti­ci­ja ni­je po­seb­na te­ma već je to stan­dard. U tak­vom okru­že­nju ras­ta i ra­zvo­ja druš­tva svi os­ta­li gos­po­dar­ski seg­men­ti uklju­ču­ju­ći i naš mo­gu sa­mo pro­fi­ti­ra­ti. I sa­da, odgovor na pr­vi dio pi­ta­nja, ka­da se stvo­ri tak­vo okru­že­nje ta­da će i na­šoj in­dus­tri­ji bi­ti bo­lje, ra­zvoj in­dus­tri­je u Hr­vat­skoj vi­dim u tom kon­tek­s­tu“.

Pr­vi za­vr­še­ni Ne­os­tar ser­vis u Ve­li­koj Go­ri­ci

Di­mi­tri­je Tr­bo­vić, pred­sjed­nik upra­ve Au­toZu­ba­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.