HAM­MOND vo­zi IKO­NE

Top Gear - - PLANET -

Vje­ru­jem da ni­jed­na oso­ba ne mo­že po­sve shva­ti­ti auto­mo­bil­ski kon­cept “si­ću­šan”, sve dok se ne na­đe po­kraj Lotus Ela­na. Na­ime, Elan je ba­le­tan na ko­ta­či­ma. Us­to, do­da­mo li to­me čis­to­ću i jed­nos­tav­nost nje­go­va iz­gle­da, jed­no se pi­ta­nje ne­mi­nov­no na­me­će, a to je: ko­li­ko se do­bro osje­ća­te u sport­skom auto­mo­bi­lu li­še­nom one mu­žev­ne agre­siv­nos­ti? Is­pos­ta­vi­lo se da se ja osje­ćam vr­lo do­bro, što mi je iz­ne­na­đe­nje jer Elan je mi­ši­ćav auto­mo­bil ko­li­ko sam i ja vo­zač tra­mva­ja.

Elan je pr­vi put pred­stav­ljen na auto­sa­lo­nu Ear­ls Co­urt 1963. i iz­vor­no je bio ka­bri­olet. Ta­da mu je ci­je­na bi­la oko 1800 eura, prem­da bis­te ga mo­gli ku­pi­ti i jef­ti­ni­je, no ta­da bis­te ga do­bi­li u di­je­lo­vi­ma i mo­ra­li bis­te ga sas­ta­vi­ti sa­mi. Ubr­zo je pred­stav­ljen op­cij­ski, tvr­di krov re­tro iz­gle­da, a na

IZ VRE­ME­NA KA­DA SU AUTO­MO­BI­LI TE­ŽI­LI KAO VREČICA ČIP­SA, DO­LA­ZI NAM MA­LE­NI LOTUS ELAN

model s tvr­dim kro­vom i za­ob­lje­nim straž­njim kra­jem (toč­ni­je, model S3 ka­kav ima­mo ov­dje) če­ka­lo se do 1965. Sve ite­ra­ci­je ima­le su da­nas ču­ve­nu no­se­ću če­lič­nu ka­ro­se­ri­ju ko­ja je po­zi­tiv­no utje­ca­la na uprav­lja­nje. No su­put­ni­ci su sje­di­li iz­van za­štit­ne zo­ne, što zna­či da je iz­me­đu njih i, re­ci­mo, go­le­mog ka­mi­ona bi­la sa­mo ka­ro­se­ri­ja od stak­lo­plas­ti­ke, od­nos­no sje­di­ti u jed­nom od tak­vih auto­mo­bi­la bi­lo je kao da oti­đe­te na pa­in­t­ball u krat­kim hla­ča­ma i ma­ji­ci. I prem­da je naš model u iz­vr­s­nom sta­nju, bi­li bis­te sret­ni kad bis­te se iz pro­met­ne ne­sre­će iz­vuk­li s po­ko­jom ogre­bo­ti­nom i lo­mom. O ci­je­ni po­prav­ka ne­ma smis­la ni pri­ča­ti...

No pred­nost je bi­la ta što je bio la­gan, vr­lo la­gan. Toč­ni­je, te­žio je sa­mo 688 ki­lo­gra­ma. No pri­je ne­go tes­ti­ram učin­ke te poz­na­te la­ga­nos­ti, pr­vo sam udah­nuo vje­ro­jat­no naj­bo­lji mi­ris auto­mo­bi­la ko­ji sam ikad osje­tio. Naj­bo­lji svjet­ski pro­izvo­đa­či

par­fe­ma tre­ba­li bi, uz mi­ris san­da­lo­vi­ne, me­tvi­ce, bo­ro­vi­ne i škotskog vi­ski­ja, u po­nu­di ima­ti i mi­ris Ela­na. Iz­vor­ni vlas­nik ovog na­šeg mo­de­la bio je me­na­džer Ji­ma Clar­ka, a sam Clark, dvos­tru­ki F1 pr­vak s mom­ča­di Lo­tu­sa, osob­no ga je vo­zio u rod­nu Škot­sku ti­je­kom 1960-ih. Tak­vo nas­li­je­đe za­si­gur­no do­pri­no­si ugo­đa­ju u ka­bi­ni već na­top­lje­noj proš­loš­ću.

Elan je imao gla­so­vi­ti For­dov 1,6-li­tre­ni če­tve­ro­ci­lin­dar­ski mo­tor s dva bre­gas­ta vra­ti­la po gla­vi, ko­ji je pre­no­sio sa­mo 106 KS na straž­nje ko­ta­če, no imaj­te na umu (vje­ro­jat­no ste do­sad već shva­ti­li): S3 je bio vr­lo, vr­lo la­gan što ga je či­ni­lo je­dins­tve­nim užit­kom za vož­nju. Ma­nja ma­sa i di­men­zi­je či­ne svaki ma­ne­var, sva­ko skre­ta­nje i sva­ku pro­mje­nu smje­ra ili br­zi­ne iz­nim­no za­do­vo­lja­va­ju­ćim. Li­šen dje­lo­va­nja iner­ci­je ili ve­li­kih na­le­ta si­le za­ma­ha, Elan je ko­čio i skre­tao tak­vom iz­rav­noš­ću kak­vu sam osje­tio još je­di­no u Lam­bor­g­hi­ni­ju Ses­to Ele­men­to ko­ji sto­ji vi­še od 3,6 mi­li­ju­na eura. Što­vi­še, o to­me sam i pri­čao u jed­noj od emi­si­ja. Skre­ne­te li u za­voj, ne­će­te ima­ti osje­ćaj da će se tan­ke gu­me odvo­ji­ti od ko­ta­ča, već se sve us­kla­đe­no po­mi­če i stoga svaki dio vož­nje, od kočenja do skre­ta­nja, osje­ća­te on­dje gdje je naj­važ­ni­je – kroz sto­pa­la na pa­pu­či­ca­ma i pr­ste oba­vi­je­ne oko tan­kog i ugod­nog dr­ve­nog uprav­lja­ča. Elan je pred­stav­nik sta­re, ana­log­ne ško­le.

“Jim Clark, dvos­tru­ki F1 pr­vak s Lo­tu­som, išao je s ovim autom na iz­let u Škot­sku, neg­dje u 60-ima”

Me­đu­tim, nje­go­va jed­nos­tav­nost ima i ne­kih ne­dos­ta­ta­ka pa ta­ko, na­le­ti­te li na ru­pu usred za­vo­ja, sta­ro­mod­nom ovje­su tre­bat će vre­me­na da se smi­ri, čak i una­toč ma­loj ma­si sa­mog auto­mo­bi­la. No kad se jed­nom sta­bi­li­zi­ra, ma­li če­tve­ro­ci­lin­dar­ski mo­tor gla­sa se oš­trim la­ve­žom i do­volj­no zlo­kob­nim re­ža­njem da na pr­vu shva­ti­te nje­go­ve na­mje­re, a po­gled niz du­gi i uski pok­lo­pac mo­to­ra pod­sje­ća vas na to da je ri­ječ o sport­skom auto­mo­bi­lu, prem­da po­seb­no vit­kom i si­ćuš­nom.

No, bio ba­le­tan ili ne, is­pos­ta­vi­lo se da Elan vo­li kad ga se ma­lo grub­lje vo­zi. Što­vi­še, nje­go­va ma­juš­nost i čis­to­ća do­dat­no is­ti­ču užitak ako ste ma­lo grub­lji pre­ma nje­mu. Ni­kad se ni­sam uhva­tio u ko­štac s med­vje­dom, no mis­lim da bi osje­ćaj bio vr­lo sli­čan vož­nji Ela­na S3 tr­ka­ćom sta­zom.

LOTUS ELAN – IZ­GLE­DA KAO NOR­MA­LAN AUTO, OSIM ŠTO JE MA­NJI

KA­RO­SE­RI­JA OD STAK­LO­PLAS­TI­KE NE NU­DI NI­KAK­VU ZA­ŠTI­TU KOD SU­DA­RA

PR­VI ELAN S TVR­DIM KRO­VOM: PRAK­TIČ­NO ZA VJETROVITE DA­NE

U ELANU SAM OSJE­TIO VJE­RO­JAT­NO NAJ­BO­LJI MI­RIS AUTO­MO­BI­LA IKA­DA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.