Po­s­ljed­nja že­lja

Top Gear - - PLANET -

Vol­k­swa­gen se dir­lji­vim do­ku­men­tar­cem, ko­ji je pri­pre­man šest mje­se­ci, opros­tio od svog le­gen­dar­nog Kom­bi­ja, ta­ko­zva­nog Type 2. Ovo po­pu­lar­no vo­zi­lo ko­je je 1940. osmis­lio Ni­zo­ze­mac Ben Pon, kra­jem proš­le go­di­ne pres­ta­lo se pro­izvo­di­ti u Bra­zi­lu, što je zna­či­lo nje­gov de­fi ni­ti­van kraj. Us­pr­kos mno­gim mo­der­nim kom­bi­ji­ma, Type 2 se go­di­na­ma vr­lo do­bro pro­da­vao, ta­ko da je u Bra­zi­lu od 1957. do kra­ja 2013. pro­izve­de­no ukup­no 1.560.000 ko­ma­da. Omi­lje­ni hi­pi­jev­ski kom­bi s vre­me­nom je ipak po­ne­što mo­der­ni­zi­ran, ali je i da­lje za­dr­žao duh proš­lih vre­me­na. Dje­lo­mič­no zbog to­ga, od­nos­no ne­is­pu­nja­va­nja si­gur­nos­nih stan­dar­da, je i obus­tav­lje­na nje­go­va pro­izvod­nja. VW Kom­bi za­uzi­ma po­seb­no mjes­to u auto­mo­bil­skoj po­vi­jes­ti i kao model s naj­du­žom pro­izvod­njom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.