JOSÉ MO­URIN­HO

ZNA­MO DA JE DO­BAR U VO­ĐE­NJU JEDANAESTORICE NA NO­GO­MET­NOM TE­RE­NU, ALI KA­KO SE SNA­LA­ZI S AUTI­MA?

Top Gear - - PLANET -

Ko­ji je bio vaš pr­vi auto­mo­bil?

Do­bio sam Re­na­ult 5 ka­da sam na­vr­šio 18. Ro­di­te­lji su mi ga ku­pi­li jer sam po­ha­đao sve­uči­li­šte ko­je je bi­lo uda­lje­no 70-ak ki­lo­me­ta­ra od mo­je ku­će.

Ko­ji vam je bio naj­bo­lji auto­mo­bil?

Je li sta­ri Vol­vo ko­ji sam ku­pio 2000. naj­bo­lji auto ko­ji sam imao? Mis­lim da ni­je, iako je to auto­mo­bil ko­ji sam ku­pio pri­je ne­go što sam za­po­čeo ka­ri­je­ru. Ni je­dan dru­gi ni­je mu do ko­lje­na. Je li mi As­ton Mar­tin naj­dra­ži auto­mo­bil? Ne znam. Ali ku­pio sam ga ka­da sam osvo­jio FI­FA-inu na­gra­du za trenera go­di­ne. Po­ve­zu­jem auto­mo­bi­le s odre­đe­nim tre­nu­ci­ma. Ja­gu­ar F-Type ku­pio sam po­vo­dom po­vrat­ka u En­gle­sku. Nje­ga sam po­ve­zao s tim tre­nut­kom i že­lim ga za­dr­ža­ti.

A naj­go­ri auto­mo­bil?

Imao sam je­dan auto­mo­bil ko­ji se sma­tra do­brim, ali sam s njim imao to­li­ko pro­ble­ma ma da sam ga pro­dao pos­li­je šest mje­se­ci. Bio je to Mer­ce­des-Benz E kla­se.

Naj­ve­ća br­zi­na ko­jom ste vo­zi­li?

Vo­zim ve­oma si­gur­no, ni­ka­da ne pre­tje­ru­jem em s ga­som. U vri­je­me kad sam vo­dio mi­lan­ski In­ter ima­li smo utak­mi­cu u Ru­si­ji. Vra­ti­li smo se u Mi­lan u če­ti­ri uju­tro. Oti­šao sam do svog auta i do­ba­cio svom po­moć­nom tre­ne­ru: “Vri­je­me je za uži­va­nje!” Po­li­ci­ja me ulo­vi­la u taj čas! Bi­li su na­vi­ja­či In­te­ra, sli­ka­li smo se za­jed­no… No obe­ćao sam policiji da sam na­učio lek­ci­ju.

Ko­li­ko kaz­ne­nih bo­do­va ima­te na vo­zač­koj?

Ni­ti je­dan. Ka­da sam tek do­šao u Lon­don, pla­tio sam ne­ko­li­ko kaz­ni za ne­pro­pis­no par­ki­ra­nje sve dok ni­sam shva­tio pra­vi­lo ko­je gla­si: ako ži­viš u grad­skom okru­gu Ken­sin­g­ton i Chel­sea, on­dje tre­baš i par­ki­ra­ti.

Naj­go­ri su­dar ko­ji ste do­ži­vje­li?

Do­ži­vio sam sa­mo je­dan su­dar, pri­je 20 go­di­na ka­da sam bio po­moć­ni tre­ner Bob­byju Rob­so­nu. Iš­li smo u Bar­ce­lo­nu pot­pi­sa­ti ugo­vor, no u taj­nos­ti, pa sam ja vo­zio. Ka­da smo se vra­ti­li, os­ta­vio sam gos­po­di­na Rob­so­na kod nje­go­ve ku­će. Re­kao mi je: “Pres­pa­vaj kod me­ne, pre­umo­ran si”. No že­na mi je bi­la u osmom mje­se­cu trud­no­će, pa sam mis­lio da je bo­lje oti­ći kući. Ta­da sam do­ži­vio su­dar.

Zna­te li drif­ta­ti?

Ne. Ni­sam ni­ka­da na­učio ka­ko se to ra­di.

Ko­ja zem­lja pro­izvo­di naj­bo­lje auto­mo­bi­le?

Odgovor na to pi­ta­nje jed­nak je od­go­vo­ru na pi­ta­nje o no­go­me­ta­ši­ma. Ko­ja zem­lja stva­ra naj­bo­lje no­go­me­ta­še? Ne znam. Mis­lim da to ni­je pi­ta­nje na ko­je se mo­že da­ti jed­noz­na­čan odgovor. Is­to vri­je­di i za aute. En­gle­ska? Nje­mač­ka? Ja­pan? Ne znam.

GO­DI­NA: 51 ZA­NI­MA­NJE: NO­GO­MET­NI TRE­NER NA­CI­ONAL­NOST: POR­TU­GA­LAC

JOSÉ PRI­ČA O SVOM NO­VOM KON­CEP­TU Vo­zač­ki is­pit

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.