TA­KO JED­NOS­TAV­NO

Top Gear - - PLANET -

Asfal­ti­ra­ne ces­te kak­ve zna­mo “ot­krio” je, ne iz­u­mio, Edgar Ho­oley 1901. go­di­ne. Slu­čaj­no iz­li­je­va­nje ka­tra­na na ma­ka­dam - nas­tao pro­gre­siv­nim tla­če­njem ma­njih ka­men­či­ća u p po­vr­ši­nu - obli­ko­va­lo j je učin­ko­vit spoj i ta­ko je nas­tao asfalt.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.