SNI­MA SE!

Top Gear - - PLANET -

1968.: Film­ska eki­pa ko­ja je ra­di­la na za­vr­š­noj sce­ni u fil­mu Do­bar po­sao u Ita­li­ji spri­je­či­la je da auto­bus dos­lov­no pad­ne niz li­ti­cu dr­že­ći se za pred­nji od­boj­nik 2013.: Sni­ma­te­lji emi­si­je TopGe­ar ža­le se na loš ca­te­ring

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.