Ka­ta­pult nas­lo­njač

Top Gear - - LISTA ŽELJA -

Ovaj neo­bič­ni nas­lo­njač iz­ra­đen je od sta­re Mar­tin-Ba­ke­ro­ve ka­ta­pult sto­li­ce iz pe­de­se­tih, za­jed­no s pa­do­bra­nom ali bez eks­plo­zi­va ka­ko ne bi doš­lo do iz­ne­nad­ne ‘eva­ku­aci­je’. Nas­lo­njač je ta­pe­ci­ran ori­gi­nal­nom kož­nom jak­nom kak­vu su no­si­li pi­lo­ti u Dru­gom svjet­skom ra­tu, a no­ge sto­li­ce pod­sje­ća­ju na is­puš­ne ci­je­vi. www.han­gar54.com

Ci­je­na: na upit

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.