Snježni iz­a­zov

Top Gear - - GARAŽA -

RS6 Avant 3993cm3, V8 twin-tur­bo ben­zi­nac, 4WD, 560KS, 700Nm 9,8l/ 100km, 229g/km CO2 0-100 km/h za 3,9s, 300km/h 1935kg 1.239.306kn Ki­lo­me­tra­ža 7510 PO­TROŠ­NJA ovaj mje­sec 13,3 Za­što je ov­dje Je li ovo naj­bo­lji obi­telj­ski su­pe­ra­uto­mo­bil? OL­LIE MAR­RI­AGE

Da, to je RS6. Prem­da u ovom sta­nju ne na­li­ku­je na taj model, no u sni­je­gom pre­kri­ve­ni­jim di­je­lo­vi­ma Eu­ro­pe u ovo do­ba go­di­ne RS6 je je­dan od po­želj­ni­jih auto­mo­bi­la. Vje­ruj­te, ne ša­lim se. RS6 na “ma­lim” ko­ta­či­ma (i da­lje je ri­ječ o 20-in­č­nim ko­ta­či­ma), sa zim­skim gu­ma­ma i zde­pas­tom krov­nom ku­ti­jom na do­ma­ćem je te­re­nu u švi­car­skim Al­pa­ma ti­je­kom zim­skih mje­se­ci. Ni­sam mo­gao vje­ro­va­ti ko­li­ko me pro­laz­ni­ka ši­ba­lo lju­bo­mor­nim po­gle­di­ma.

Ali RS6 se i da­lje vr­hun­ski gla­sa, na­rav­no, dok nje­gov bas gr­mi na ni­žim okre­ta­ji­ma i uka­zu­je na mno­go ve­ći obu­jam mo­to­ra od stvar­nih če­ti­ri li­tre, ali dok uže gu­me Con­ti­nen­tal Win­terCon­tact is­pu­nja­va­ju na­brek­le bla­to­bra­ne, vi­še mi na­li­ku­je na TDI ne­go na RS. Ali, ka­ko to uvi­jek bi­va, ni­je sve ta­ko cr­no. Al­pe su te­ri­to­rij Au­di­je­va qu­at­tro po­go­na ko­ji do­mi­ni­ra ces­ta­ma. Ne­na­por­no je brz i si­gu­ran, a uz znat­no uže i vi­še gu­me di­men­zi­ja 245/40 (umjes­to 285/30), ne sa­mo da je u vož­nji bio ugla­đe­ni­ji, ne­go i lak­ši za uprav­lja­nje. Ne­ma vi­še na­gi­nja­nja i po­ska­ki­va­nja ka­da se ši­ro­kim gu­ma­ma na­li­je­će na pri­je­vo­je i lok­ve, a i uprav­ljač os­tav­lja čiš­ći, pri­rod­ni­ji do­jam. Da, sa­mo po­zi­tiv­ne vi­jes­ti.

Skup ci­jev­nih pod­lož­nih pločica u bla­to­bra­ni­ma vje­ro­jat­no bi os­na­žio vi­zu­al­ni do­jam, kao ao i uprav­lja­nje. Na 21-in­č­nim ko­ta­či­ma RS6 od­li­ku­je stav tav go­ri­le, ali vam omo­gu­ću­je i da se os­lo­ni­te na pri­anja­nje. anja­nje. Sa­da je oči­ti­je da su ko­ta­či bo­lje umet­nu­ti is­pod ka­ro­se­ri­je, zbog če­ga RS4 br­že poč­ne po­du­prav­lja­ti. Ma­la ci­je­na za ugla­đe­ni­ju ces­tov­nu vož­nju, po­se­bi­ce za du­lja pu­to­va­nja (pro­tek­li smo mje­sec u nje­mu pre­va­li­li vi­še od 4800 km, a po­la od te ki­lo­me­tra­že preš­li smo s krov­nom ku­ti­jom). Ni­sam si­gu­ran što je Thu­le toč­no uči­nio, no nji­ho­va krov­na ku­ti­ja kli­zi niz zrak dojm­lji­vo ti­ho i učin­ko­vi­to. Po­troš­nja s ku­ti­jom ni­je se znat­no po­ve­ća­la, a da ni­sam oda­brao panoramski stak­le­ni krov, sum­njam da bih pri­mje­tio bu­ku vje­tra. Ako mi je ovo pu­to­va­nje išta ot­kri­lo, on­da je to da je RS fan­tas­tič­no, go­to­vo za­pa­nju­ju­će po­de­siv. Ri­ječ je o smi­re­noj kr­sta­ri­ci za la­god­nu vož­nju, no ima i 560 KS ko­je za­hva­lju­ju­ći qu­at­tru mo­že­te po­sve is­ko­ris­ti­ti, što se ne mo­že re­ći za Mer­ce­de­sov ka­ra­van E63 ili Ja­gu­arov model XFR-S Spor­t­bra­ke. Osje­ćam se raz­ma­že­no svaki put kad ga vo­zim.

Zim­ske gu­me: ni­su li­je­pe, ali su učin­ko­vi­te

Krov­nom ku­ti­jom po­ve­ća­li smo no­si­vost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.