Grm­lja­vi­na

Top Gear - - GARAŽA -

V8S 5000cm3, V8 kom­pre­sor ben­zi­nac, RWD, 495KS, 625Nm 11,1l/ 100km, 259g/ km CO2 0-100 km/ h za 4,3s, 300km/ h 1665kg 100.500€ Ki­lo­me­tra­ža 19.486 PO­TROŠ­NJA na tes­tu 13,6 Za­što je ov­dje? Mo­že li F-Type pro­mi­je­ni­ti imidž Ja­gu­ara? OL­LIE MAR­RI­AGE

Jed­nom sam u prt­ljaž­nik F-Typea sta­vio pa­li­ce za golf, no iz­va­dio sam ih pri­je ne­go ih je Ja­gu­ar sa­mo­ini­ci­ja­tiv­no iz­ba­cio, jer taj model Ja­gu­ara ne pod­no­si tak­ve stva­ri u svo­joj utro­bi. Što­vi­še, si­gu­ran sam da bi dra­ge vo­lje uda­rio gol­fe­ra, a za­tim mu pre­ko ka­ri­ra­na pu­lo­ve­ra prok­li­zao ko­ta­či­ma. Da model V8S mo­ram opisati jed­nim pri­dje­vom, bio bi to lju­tit.

Dru­gi bi pri­dje­vi bi­li: gla­san, obi­lan, opak, nes­ta­bi­lan, na­ran­čast ili gra­nič­no po­gu­ban. Do­bro, to su dvi­je ri­je­či. Či­nje­ni­ca je da ni­je­dan od tih pri­lo­ga ne mo­že­mo pri­mi­je­ni­ti na bi­lo ko­ji dru­gi model ko­ji Ja­gu­ar tre­nu­tač­no pro­izvo­di jer F-Type je sa­svim raz­li­či­ta vr­sta Ja­gu­ara. Je­sam li uži­vao vo­ze­ći ga? Na­rav­no da je­sam. Mis­lim li da je od­li­čan? Uglav­nom.

Na­ime, moj je ve­li­ki pro­blem što sam pu­rist i su­sreo sam se s ne­ko­li­ko stva­ri ko­je su me mo­ri­le. Ne­dos­ta­tak trak­ci­je, osje­ćaj da pred­nja i straž­nja oso­vi­na ni­su po­sve usklađene i po­ma­lo umjet­ni uprav­ljač pre­oš­trih re­ak­ci­ja. Ta­ko­đer, ni­kad ni­sam imao osje­ćaj da kva­li­te­ta unu­traš­njos­ti oprav­da­va vi­so­ku ci­je­nu. A-no­sa­či i os­vrt­na zr­ca­la ome­ta­li su mi pre­gled­nost u za­vo­ji­ma i ras­križ­ji­ma, a ni sje­da­la ne po­du­pi­ru ono­li­ko ko­li­ko bi tre­ba­la. Ko­le­ge Piers Ward i Chris Mo­oney ta­ko­đer su ga tes­ti­ra­li i bi­li su po­sve odu­šev­lje­ni nji­me i jasno mi je za­što, jer ovaj model obi­lu­je te­atral­noš­ću, dra­ma­tič­noš­ću i glas­no­ćom. Svi­dio mi se krov, kao i či­nje­ni­ca da ga mo­že­te spus­ti­ti ti­je­kom vož­nje, a za­tim se upu­ti­ti do naj­bli­žeg tu­ne­la. To je slu­čaj s fo­to­gra­fi­jom go­re. Bio je to pre­kra­san dan. Vo­zio sam se sa svo­jim 9-go­diš­njim si­nom i odjed­nom smo se sje­ti­li da smo u bli­zi­ni jed­nog od na­ših omi­lje­nih tu­ne­la... Os­ta­tak je po­vi­jest – glas­no, hra­pa­vo ubr­za­va­nje u dru­goj br­zi­ni izmamilo nam je osmi­je­he na li­ca i za­uvi­jek nam se ure­za­lo u sje­ća­nja. Bi­la je to jed­na od naj­bo­ljih vož­nji ove go­di­ne.

U tak­vim vr­sta­ma vož­nje F-Type do­is­ta bri­lji­ra. No što je s pre­ciz­noš­ću i toč­noš­ću? E, to je već Por­s­c­he­ov te­ri­to­rij, jer što br­že ju­ri­te, F-Type je sve zah­tjev­ni­ji za vož­nju. Pro­blem su gu­me. Dva su nam pu­ta puk­nu­le, a zbog sna­ge auto­mo­bi­la, pre­po­ru­če­no nam je da ih mi­je­nja­mo u pa­ru. Za­vr­š­ni ceh za gu­me bio je oko 11.000 ku­na plus do­dat­nih oko 15.000 ku­na ka­da sam stav­ljao Pi­rel­li­je­ve zim­ske gu­me. Ne, ne ša­lim se. No bi­lo je to pa­met­no ula­ga­nje zbog ko­jeg je Ja­gu­ar bio mno­go si­gur­ni­ji i pre­dvid­lji­vi­ji u zim­skoj vož­nji. Pro­sječ­na po­troš­nja bi­la mi je oko 13,6 l/100 km, a svi­ma ko­ji po­sje­du­ju F-Type pre­po­ru­čio bih da po­sve za­ne­ma­re put­no ra­ču­na­lo jer je ne­vje­ro­jat­no ne­toč­no.

No ne­mam ni­kak­vih pri­mjed­bi na po­uz­da­nost F-Typea (ni­kad vas ne­će os­ta­vi­ti na cje­di­lu) i prem­da mu je prak­tič­nost kat­kad ma­na, s vre­me­nom sam se na­učio ka­ko to ri­je­ši­ti. Osim jed­nom kad sam im­pul­ziv­no ku­pio sanj­ke ko­je sam mo­rao sta­vi­ti na straž­nju klu­pu na ko­joj mi je bi­lo i di­je­te. Kri­vi po­tez. No si­tu­aci­je po­put te sa­mo os­na­žu­ju za­ba­vu u F-Typeu, a bo­ga­mi smo se do­bro za­ba­vi­li.

Još ma­lo je­ke u tu­ne­lu za Ja­gu­arov epski V8

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.