Taj­na je u kri­lu

Top Gear - - GARAŽA -

4MA­TIC 1991cm3, 4cil. t ur­bo­ben­zi­nac, 4WD, 360KS, 450Nm 7,1l/ 100km, 161g/ km CO2 0-100 km/ h za 4,6s, 250km/ h 1555kg od 456.000kn Ki­lo­me­tra­ža 16.118 PO­TROŠ­NJA ovaj mje­sec 11,3 Za­što je ov­dje AMG s če­ti­ri ci­lin­dra i po­go­nom na sve ko­ta­če? SAM PHI­LIP

Vje­ro­jat­no su oni oš­tra vi­da me­đu va­ma za­mi­je­ti­li da je naš A45 od tre­nut­ka kad ga je, za­jed­no s Gol­fom R, ko­le­ga Ol­lie Mar­ri­age ra­zva­lio po otoč­nim spo­red­nim ces­ta­ma u po­s­ljed­njem bro­ju, do­bio no­vi aero­di­na­mič­ki do­da­tak.

Toč­ni­je, do­bio je Mer­ce­de­sov aero­di­na­mič­ki pa­ket Ae­ro ko­ji uklju­ču­je iz­vr­s­no straž­nje kri­lo te no­vi pred­nji od­boj­nik s kril­ci­ma u sti­lu na­tje­ca­nja DTM. Op­cij­ski pa­ket dio je tvor­nič­ke po­nu­de, što zna­či da ga mo­že­te oda­bra­ti pri iz­bo­ru op­cij­ske opre­me za A45, a ko­štat će vas oko 1850 €. Na­ža­lost, is­ti taj pa­ket ne mo­že­te kas­ni­je iz­a­bra­ti za ugrad­nju, što zna­či da una­pri­jed mo­ra­te od­lu­či­ti jes­te li tip vo­za­ča ko­jem trebaju do­dat­ni aero­di­na­mič­ki do­da­ci za ma­li kom­pakt sna­ge 360 KS.

Bi­lo ka­ko bi­lo, iz Mer­ce­de­sa ni­smo us­pje­li saz­na­ti da li ti do­dat­ni pla­sič­ni di­je­lo­vi ima­ju ika­kav utje­caj na dje­lo­va­nje po­ti­ska na A45. Ni pri­je ni­sam pri­mje­tio da po­ti­sak znat­no dje­lu­je na smjer A45, ali is­to ta­ko na­kon ugrad­nje ovog pa­ke­ta ni­sam bio su­očen s po­ten­ci­jal­nim iz­li­je­ta­nji­ma. Is­kre­no, ti do­da­ci vi­še su svoj­stve­ni znat­no pod­ci­je­nje­nom A45, te smo zbog to­ga i za­mi­je­ni­li iz­vor­ne 18-in­č­ne na­plat­ke od la­ke sli­ti­ne s AMG-ovim 19-in­č­nim (oko 1200 €), či­me smo za­okru­ži­li es­tet­ske pro­mje­ne na va­tre­nom nom Mer­ce­de­su.

Vi­zu­al­no sad naš A45 pra­ti svo­je pro­muk­lo muk­lo gla­sa­nje is­pu­ha i za­pa­nju­ju­ću br­zi­nu. Kad već go­vo­rim o za­pa­nju­ju­ćoj br­zi­ni, u po­s­ljed­njem sam bro­ju pi­sao o vož­nji no­vog Su­ba­rua WRX STI za­le­đe­nim ces­ta­ma sa­vez­ne dr­ža­ve New York. Na pa­pi­ru su Su­ba­ru i A45 kon­ku­ren­ci­ja (oba su prak­tič­ni obi­telj­ski auto­mo­bi­li, ima­ju po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča i vi­še od 300 KS), no u vož­nji su po­sve raz­li­či­ti.

Na­ime, STI je bru­ta­lan, na­bil­da­ni gru­bi­jan, u ko­jem osje­ća­te po­mi­ca­nje di­fe­ren­ci­ja­la, kao i me­ha­ni­ku ras­po­dje­le okret­nog mo­men­ta na sva če­ti­ri ko­ta­ča. A45 je mno­go uljud­ni­ji i dr­ži vas podalje od pr­lja­vih rad­nji svog po­gon­skog sk­lo­pa. Čak i s no­vim, ve­ćim ko­ta­či­ma, A45 i da­lje ne­vje­ro­jat­no bo­lje upi­ja ru­pe od STI-ja. Je li A45 za­pra­vo no­va Im­pre­za za nov na­ra­štaj vo­za­ča? Da ni­je vi­so­ke os­nov­ne ci­je­ne od oko 456.000 ku­na, čak bi to i mo­gao bi­ti...

A45 plus Ae­ro pa­ket. Osmi­jeh za­ga­ran­ti­ran

A45 AMG: eks­plo­zi­van po­gled

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.