Uhva­ćen

Top Gear - - GARAŽA -

Dyna­mique ENERGY TCe 90 898cm3, 3cil. ben­zi­nac, FWD, 90KS, 135Nm 4,9l/ 100km, 114g/ km CO2 0-100 km/ h za 12,9 s, 171km/ h 1089kg 124.900kn Ki­lo­me­tra­ža 1585 PO­TROŠ­NJA ovaj mje­sec 9 Za­što je ov­dje Mo­že li po­vi­še­ni Clio bi­ti do­bar obi­telj­ski auto?

Slje­de­ćih po­la go­di­ne Re­na­ult Cap­tur bit će moj obi­telj­ski auto­mo­bil. Vje­ro­jat­no si mis­li­te ka­ko je to čudan iz­bor jer, na­po­s­ljet­ku, Cap­tur je sa­mo Clio na ste­ro­idi­ma, zar ne? Me­đu­tim, Re­na­ult na­vo­di da bi Cap­tur mo­gao bi­ti upra­vo to jer je spoj vo­zač­kog po­lo­ža­ja SUV-a i prostrane unu­traš­njos­ti mo­no­vo­lu­me­na.

Naš du­go­traj­ni model iz­a­zi­va mno­go paž­nje, no uvje­ren sam da razlog to­mu ni­je nje­gov di­zajn ne­go bo­ja - pla­va Ta­hoe Blue, cr­ni krov, na­ljep­ni­ce u obli­ku tra­go­va gu­ma i iz­vr­s­ni na­plat­ci. Ta­ko­đer, Cap­tur ne od­li­ku­je di­na­mi­čan iz­gled nje­go­vih ri­va­la: Ni­ssa­na Ju­kea i Ope­la Mok­ke. Pa­ket opre­me na­šeg Cap­tu­ra je Dyna­mique S Me­di­aNav ENERGY TCe 90 (po­ku­šaj­te to br­zo iz­go­vo­ri­ti tri put za­re­dom), i os­nov­na mu je ci­je­na 124.900 ku­na (po­čet­ni model Cap­tur Ex­pre­ssi­on sto­ji oko 112.900 ku­na što je u ran­gu s ci­je­nom Ju­kea).

Model Dyna­mique oprem­ljen je ne­ko­li­kim sim­pa­tič­nim stva­ri­ma, po­put ot­klju­ča­va­nja pu­tem kar­tič­nog klju­ča, ski­di­vih i pe­ri­vih nav­la­ka za sje­da­la, mno­gim kro­mi­ra­nim po­je­di­nos­ti­ma iz­va­na i cr­nim mat po­je­di­nos­ti­ma u unu­traš­njos­ti. Za­pa­nju­ju­ći 17-in­č­ni na­plat­ci Ex­plo­re do­bro bi iz­gle­da­li i na mno­go skup­ljim auto­mo­bi­li­ma, a za­tam­nje­ni straž­nji pro­zo­ri do­pri­no­se Cap­tu­ro­vu di­na­mič­nom iz­gle­du.

Us­to, oda­bra­li smo bo­lji mul­ti­me­dij­ski sus­tav (3990 ku­na) ko­jim smo do­bi­li pris­tup in­ter­net­skog tr­go­vi­ni Re­na­ul­ta s apli­ka­ci­ja­ma, što mi je omo­gu­ći­lo da pro­vje­ra­vam e-po­štu na pu­tu kući (na­rav­no, ka­da bih za­peo u gu­žvi, što je bi­lo čes­to). Na­vod­no postoji i aplikacija ko­jom bih mo­gao po­de­ša­va­ti bu­ku mo­to­ra ko­ju ču­jem kroz zvuč­ni­ke u ka­bi­ni. Ta­ko­đer, dos­tu­pan mi je i iz­bor­nik Eco Dri­ving ko­ji me oba­vje­šta­va o mo­jem sti­lu vož­nje i ra­zi­ni one­čiš­će­nja ako po­že­lim sma­nji­ti ra­zi­nu smo­ga i oču­va­ti pla­net.

Cap­tur je i prak­ti­čan, s pros­tra­nim prt­ljaž­ni­kom (obuj­ma 455 li­ta­ra), mno­go pros­to­ra za po­hra­nji­va­nje stva­ri u unu­traš­njos­ti, kliz­nom straž­njom klu­pom i po­dom prt­ljaž­ni­ka ko­ji mo­že­te pre­okre­ta­ti (jed­na je stra­na pre­kri­ve­na te­pi­hom, dru­ga gu­mom). Ukrat­ko, Re­na­ult s raz­lo­gom rek­la­mi­ra Cap­tur kao obi­telj­ski auto­mo­bil oprem­ljen na­pred­nim gad­ge­ti­ma. Bit će za­bav­no ot ot­kri­va­ti je­su li bi­li u pra­vu.

Ma­li obi­telj­ski auto za ma­lu obi­telj. Ide­al­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.