Mcla­ren 12C

Top Gear - - GARAŽA -

Ki­lo­me­tra­ža 29.971 PO­TROŠ­NJA ovaj mje­sec 13,5 Za­što je ov­dje Že­li­mo zna­ti što mo­že su­pe­ra­uto­mo­bil bez kro­va ti­je­kom bri­tan­ske zi­me TOM FORD

Ovaj je mje­sec McLa­ren ko­nač­no priz­nao naj­go­re ču­va­nu taj­nu u auto­mo­bi­liz­mu, a to je da no­vi model 650S za­mje­nju­je mo­de­le 12C Co­upe i Spi­der. Una­toč McLa­re­no­vim na­vo­di­ma da 650S ne­će iz­gu­ra­ti sr­ča­ni 12C, za­bri­nu­li bi­smo se za va­še men­tal­no zdrav­lje da ku­pi­te 12C umjes­to no­vog mo­de­la ko­ji McLa­ren rek­la­mi­ra kao “pet pos­to bo­lji od 12C u sva­kom vi­du” i ko­ji je sa­mo 23.100 € skuplji. Da, ni­je ma­li iz­nos, no u toj tr­žiš­noj ni­ši kup­ci 12C vje­ro­jat­no bi is­ke­ši­ra­li ma­nje bo­gat­stvo za op­cij­sku opre­mu. Do­daj­te to­me da je 650S oprem­ljen ke­ra­mič­kim koč­ni­ca­ma, al­kan­ta­rom i straž­njom par­kir­nom ka­me­rom, jasno vam je da no­vi model pred­stav­lja bo­lji omjer ci­je­ne i do­bi­ve­nog. Pre­ma McLa­re­nu “650S pred­stav­lja ušte­du u od­no­su na 12C us­po­re­di li se ra­zi­na oprem­lje­nos­ti.”

“Je li 12C pos­tao po­želj­ni­ji ko­lek­ci­onar­ski model ili pred­stav­lja auto­mo­bil po­s­ljed­nje ge­ne­ra­ci­je?”

Gdje su u to­me sve­mu vlas­ni­ci 12C-a? Pre­ma McLa­re­nu, svaki će se 12C mo­ći tu­ni­ra­ti pre­ma spe­ci­fi ka­ci­ja­ma 650S i svi op­cij­ski pa­ke­ti dos­tup­ni za 650S bit će dos­tup­ni i za 12C, od­nos­no, zbu­nje­nos­ti ni­kad kra­ja. Ho­će li 12C zbog sve­ga to­ga bi­ti po­želj­ni­ji ko­lek­ci­onar­ski model ili pred­stav­lja auto­mo­bil po­s­ljed­nje ge­ne­ra­ci­je? Bez ob­zi­ra na to ka­ko se sve to odi­gra­lo, McLa­ren je priz­nao da će no­vu, “ma­nju” ina­či­cu na­zi­va P13 pred­sta­vi­ti ti­je­kom 2015. i ci­je­na će mu bi­ti oko 152.000 €. Stoga oče­kuj­te P13 i 1/ 2 neg­dje u si­ječ­nju 2016...

12C uži­va u po­s­ljed­nim da­ni­ma pri­je ‘umi­rov­lje­nja’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.