MOŽES SAM PO­GLE­DA­TI

Top Gear - - PLANET -

Tho­ma­ssi­ma III je tre­nut­no pri­ka­za­na u Mu­seo Fer­ra­ri u Ma­ra­nel­lu, kao dio izložbe Ca­li­for­nia Dre­aming, ko­ja uklju­ču­je i ar­hiv­ske fo­to­gra­fi­je po­put ove...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.