SKRI­VENO BLA­GO

Ču­li smo da se u ma­lom me­đi­mur­skom mjes­tu Pre­lo­gu kri­je jed­na dra­go­cje­na er­ge­la. Mo­ra­li smo br­zo ići pro­vje­ri­ti o če­mu se ra­di...

Top Gear - - GARAŽA IZ SNOVA -

Fer­ra­ri­ju me pri­vuk­la ne­ka po­seb­na ma­gi­ja. Ta fas­ci­na­ci­ja i mit oko nje­ga. To je te­ško ra­ci­onal­no objas­ni­ti. Mo­žda je to naj­bo­lje objas­nio En­zo Fer­ra­ri ka­da je na pi­ta­nje svog vo­za­ča Gro­fa von Trip­sa u če­mu le­ži taj­na fas­ci­na­ci­je Fer­ra­ri­jem od­go­vo­rio: »Mo­žda u to­me što Fer­ra­ri ra­de lju­di ko­ji vo­le aute, a vo­ze ga oni ko­ji ih obo­ža­va­ju», re­kao nam je na po­čet­ku raz­go­vo­ra Du­brav­ko Horvat, fi­nan­ci­jaš ko­ji tre­nut­no ži­vi i ra­di u Mo­sk­vi, a ko­ji u svo­joj ga­ra­ži u me­đi­mur­skom gra­di­ću Pre­lo­gu ima par­ki­ra­na tri Fer­ra­ri­ja: F355 Chal­len­ge Stra­da­le, 550 Ma­ra­nel­lo i 599 Fi­ora­no. Horvat ka­že da se u Fer­ra­ri za­lju­bio od ma­lih no­gu, a sje­ća se da je nje­go­va fas­ci­na­ci­ja auto­mo­bi­li­ma za­po­če­la kad je imao pet-šest go­di­na. “Odras­tao sam na za­gre­bač­kom Tr­nju pa mi je jed­na od glav­nih za­ni­ma­ci­ja u dje­tinj­stvu bi­la gle­da­nje auto­mo­bi­la ko­ji ju­re po auto­pu­tu. Svaki od nas dje­ča­ka iz­a­brao bi si ne­ki auto­mo­bil pa bi se ta­ko na­tje­ca­li či­ji će bi­ti najbrži”, pri­sje­ća se Horvat ko­ji je pr­vi put vo­zio Fer­ra­ri još 1989. go­di­ne. Bio je to model 348 ko­ji je na mje­sec da­na uzeo u jed­noj rent a car kući u Nje­mač­koj. “Htio sam se ma­lo po­ka­za­ti, a ta­da još ni­sam imao no­va­ca za svoj Fer­ra­ri. Ali na kra­ju to baš ni­je is­pa­la ne­ka pre­ve­li­ka sre­ća, jer je te­ško uži­va­ti u po­su­đe­nom Fer­ra­ri­ju. Za­to je mo­ja pr­va pra­va vož­nja bi­la u mo­de­lu F355 ko­jeg sam ku­pio 1994.go­di­ne. Sje­ćam se kao da­nas tre­nut­ka ka­da me na­zvao Ren­zo Bre­ssa­nel­li i re­kao da F355 čeka spreman u Ve­ro­ni. Ta­da sam sa svo­jim ku­mom Želj­kom Ba­ri­ši­ćem, vje­ro­jat­no naj­ve­ćim spe­ci­ja­lis­tom za Fer­ra­ri­je u Hr­vat­skoj, bio na obi­telj­skom ski­ja­nju ko­je smo od­mah pre­ki­nu­li i kre­nu­li pre­ma Ve­ro­ni. Ne mo­ram ni­ti re­ći ko­li­ko su su­pru­ge bi­le lju­te zbog to­ga. Je­dva smo do­če­ka­li da stig­ne­mo u tvor­ni­cu, a ka­da smo ko­nač­no F355 sta­vi­li na ka­mi­on, i po­gle­da­li ga odoz­do, obo­je smo spon­ta­no za­pla­ka­li. Na­rav­no kao pra­vi mu­škar­ci ni­smo se ima­li sna­ge po­gle­da­ti. Taj osje­ćaj, ka­da sam shva­tio da je taj F355 moj, ne­ću ni­kad za­bo­ra­vi­ti i vje­ro­jat­no ću ga se sje­ća­ti i ka­da bu­dem na sa­mr­ti”, ot­kri­va nam Horvat či­ji je cr­ve­ni F355 još i da­nas dio nje­go­ve ko­lek­ci­je. Ta­da, ka­že, na­ža­lost, ni­je mo­gao bi­ra­ti bo­ju, ali je već kod slje­de­ćeg imao pra­vi ma­li ri­tu­al ko­ji je ukup­no tra­jao tri da­na. “Pr­vi bi dan s ku­mom Želj­kom oti­šao na La­go di Gar­da na ve­če­ru. Dru­gi dan smo iš­li do tvor­ni­ce u Ma­ra­nel­lo gdje bi tri sa­ta u mi­ru mo­gli raz­gle­da­va­ti auto­mo­bi­le na li­ni­ji. Na­ime, u nji­ho­voj tvor­ni­ci dr­že se sta­rog ta­li­jan­skog sis­te­ma gdje svi rad­ni­ci ima­ju pa­uzu za ru­čak od 12:30 do 15:30 sa­ti. A ono što je naj­bo­lje, na li­ni­ji su iz­lo­že­ni Fer­ra­ri­ji u svim bo­ja­ma pa od­mah mo­žeš vi­dje­ti ko­ja mu naj­bo­lje pris­ta­je. A to je za­to što, čim poč­ne iz­ra­da ne­kog mo­de­la, Sul­tan od Bru­ne­ja, ko­ji je uvi­jek pr­vi ku­pac, od­mah na­ru­či po je­dan ko­mad u sva­koj bo­ji. Zna­či ako ima 18 bo­ja, on na­ru­či 18 auto­mo­bi­la. I za­to sam ja iz­a­brao sre­br­ni 550 Ma­ra­nel­lo s cr­ve­nom Car­ti­er ko­žom za ko­ju je Pi­nin­fa­ri­na re­kao da je ro­đe­na s njim. 599 Fi­ora­no sam uzeo u cr­noj bo­ji jer je ogro­man, dok re­ci­mo u cr­ve­noj iz­gle­da ja­ko vul­gar­no, kao ona mu­ška stvar u svom pu­nom iz­da­nju”, sma­tra Horvat ko­jem se vr­lo te­ško iz­jas­ni­ti o to­me ko­ji mu je nje­gov Fer­ra­ri naj­dra­ži. “To je kao da ro­di­te­lja pi­ta­te ko­je mu je di­je­te naj­dra­že. Iako je i to flo­sku­la, jer uvi­jek je ne­ko naj­dra­že, sa­mo si to ne mo­že­mo priz­na­ti. F355 je mo­ja pr­va lju­bav i on bi mi po ne­koj de­fi­ni­ci­ji tre­bao bi­ti naj­dra­ži. S dru­ge pak stra­ne, moj 550 je pr­vi Fer­ra­ri is­po­ru­čen pri­vat­nom kup­cu, pa mi je s te stra­ne po­se­ban. Ka­da sam do­šao po nje­ga ta­mo su bi­li Mic­ha­el Sc­hu­mac­her, Lu­ca di Montezemolo, Gi­ovan­ni Bat­tis­ta Pi­nin­fa­ri­na i Bri­git­te Ni­el­sen sa svo­jim “air­be­go­vi­ma” pa smo se svi za­jed­no dru­ži­li i fo­to­gra­fi ra­li i to su bi­le ne­ke po­seb­ne emo­ci­je. A za­nim­lji­vo je to da smo 550 pr­vi za­pra­vo ima­li Sc­hu­mac­her i ja, sa­mo što on svoj do­bio na pok­lon od Mon­te­ze­mo­la. To je bi­la Sc­hu­mac­he­ro­va pr­va se­zo­na u Fer­ra­ri­ju či­ji je bo­lid te se­zo­ne bio ja­ko loš, pa se Montezemolo kla­dio s nji­me da će mu pok­lo­ni­ti 550 ako po­bi­je­di na bi­lo ko­joj utr­ci. A Sc­hu­mac­her je to uči­nio čak tri pu­ta”, pri­sje­ća se Horvat i na­po­mi­nje ka­ko je Sc­hu­mac­he­rov 550 bio cr­ven te za­to “ru­žan ko pas”. A nas je ja­ko za­ni­ma­lo ka­ko Horvat us­pi­je­va pre­ži­vje­ti u Mo­sk­vi bez svo­jih Fer­ra­ri­ja i ko­li­ko se za­pra­vo stig­ne vo­zi­ti u nji­ma. “U Hr­vat­sku do­la­zim sva­ka dva mje­se­ca po dva tjed­na. Ka­da do­đem u Prelog, ope­rem jed­nog Fer­ra­ri­ja i vo­zim ga tri da­na, pa on­da to is­to uči­nim s dru­gim i tre­ćim. On­da ih još vo­zim dva da­na i to mi je dos­ta za dva mje­se­ca. To je kao da Scar­lett Jo­han­sson, Ju­li­ju Ro­berts i Char­li­ze The­ron iz­ve­deš dva pu­ta u dva tjed­na i imaš ih do ju­tra. Ta­da imaš kom­plet­ni erotski do­živ­ljaj i dos­ta ti je za dva mje­se­ca. Kao što je je­dan­put net­ko u TopGe­aru re­kao – vož­nja Fer­ra­ri­ja je ne­što naj­bo­lje što se mu­škar­cu mo­že do­go­di­ti u ži­vo­tu, uz že­nu – iako mis­lim da je ovaj zad­nji dio mo­rao na­do­da­ti”, ka­zao je Horvat uz smi­jeh. A kak­va su mu is­kus­tva s vož­njom po­je­di­nih mo­de­la, po­seb­na je pri­ča o ko­joj Horvat mo­že pri­ča­ti sa­ti­ma. “Ne­ka­ko mi je mo­žda naj­dra­ži F355. On je naj­s­port­ski­ji, sav je ana­lo­gan, ne­ma ni­šta osim ABS-a, čak ni­ti zrač­ni jas­tuk. Sve je s nje­ga ski­nu­to ka­ko bi bio što lak­ši, da bu­de sama srž

NA­PI­SAO: BO­RI­VO­JE DOK­LER FO­TO­GRA­FI­JE: MA­TE­JA VRČ­KO­VIĆ

PR­VI 550 MA­RA­NEL­LO IS­PO­RU­ČEN PRI­VAT­NOM KUP­CU (I FO­TO­GRA­FI­JE GO­RE)

UNU­TRAŠ­NJOST 599 U POT­PU­NOS­TI JE PERSONALIZIRANA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.