DO­BRO LO­ŠE

Top Gear - - GARAŽA -

i3 iz­gle­da ka­ko bi elek­trič­ni auto­mo­bil i tre­bao iz­gle­da­ti – kao da je sti­gao iz bu­duć­nos­ti da nam uka­že

na ono što nas čeka In­te­li­gent­na upo­ra­ba re­cik­li­ra­nih bilj­nih vla­ka­nav­lak u unu­traš­njos­ti is­ti­če

eko­lo­šku osvi­je­šte­nost i3 Ubr­za­njeU­br­zanj od 0–100 km/h za 7,9 s i ve­likv okret­ni mo­ment či­ne

ga za­bav­nim za vož­nju

Na­kon su­bven­ci­ja, ci­je­na je i da­lje po­pri­lič­no pa­pre­na, što mu ne ide u ko­rist

Prem­da do­dat­ni mo­tor po­ve­ća­va auto­no­mi­ju auto­mo­bi­la, pu­nje­nje i3 sva­ke ve­če­ri pod­sje­ća nas na to ka­ko je bo­lje ima­ti auto­mo­bil bo­lje auto­no­mi­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.