CI­TRO­EN C3 PLURIEL

Top Gear - - IZUMI -

ZA­MI­SAO

Za­što iz­a­bra­ti sun­ča­ni krov, ka­bri­olet ili čak roadster kad mo­že­te ima­ti sve tro­je po ci­je­ni jed­no­ga? Sa­vit­lji­vi tka­ne­ni krov mo­de­la C3 Pluriel mo­že se po­mak­nu­ti niz vo­di­li­ce, prek­lo­pi­ti u prt­ljaž­nik ili po­sve ski­nu­ti za uži­va­nje u vož­nji pri­ro­dom.

PRO­BLEM

Me­đu­tim, ka­da bis­te po­sve ski­nu­li krov, nis­te ga ima­li gdje od­lo­ži­ti u ka­bi­ni, od­nos­no, ako ste kre­nu­li u vož­nju, krov ste mo­ra­li os­ta­vi­ti kod ku­će. Na­ža­lost, C3 ni­je bio do­volj­no brz da umak­ne ne­na­da­nim pro­lo­mi­ma obla­ka…

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.