Qu­at­tro je po­lu­dio

Au­di je na­gu­rao 525 KS u A3 li­mu­zi­nu. Nje­mač­ki ti­nej­dže­ri bit će odu­šev­lje­ni

Top Gear - - NOVO -

AU­DI A3 CLUBSPORT

U mo­de­lu TT RS, Au­di­jev 2,5-li­tre­ni šes­te­ro­ci­lin­dar­ski mo­tor s tur­bo­pu­nja­čem ra­zvi­ja “ma­lih” 340 KS-a, a u ovom je kon­cep­tu Clubsport qu­at­tro do­dat­no tu­ni­ran pa sad ra­zvi­ja 525 KS i 600 Nm mo­men­ta. Sve to zna­či da gle­da­te li­mu­zi­nu A3 ko­ja od 0 do 100 km/h ubr­za­va za 3,6 s i pos­ti­že naj­ve­ću br­zi­nu od 310 km/h. Na­rav­no, ima po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča te sus­tav kre­ta­nja s mjes­ta ko­ji će po­sra­mi­ti sve vo­za­če BMW-a 118d na se­ma­fo­ri­ma.

ŠKO­DA CITIJET

U ve­ći­ni tvrt­ki sta­žis­ti su za­du­že­ni za ku­ha­nje ka­va, no u Ško­di oni i pro­izvo­de auto­mo­bi­le. Citijet – br­ža ina­či­ca ma­le­nog mo­de­la Ci­ti­go – osmis­li­lo je i pro­izve­lo 16 Ško­di­nih sta­žis­ta u sa­mo po­la go­di­ne. Prem­da iz­gle­da užas­no, ovaj CitiJet ipak ima ne­što za po­nu­di­ti, a to je 75 KS ko­je ra­zvi­ja jed­no­li­tre­ni tro­ci­lin­dar­ski ben­zi­nac. Zi­jev.

SE­AT IBIZA CUPSTER

Ovo­go­diš­nji fes­ti­val Wör­t­her­see svo­dio se na ka­bri­ole­te. Po­vo­dom 30-go­diš­nji­ce pro­izvod­nje Ibi­ze, SE­AT je ski­nuo krov sa svog grad­skog auto­mo­bi­la i pro­izveo Cupster na ko­jem su krov i pro­zo­ri za­mi­je­nje­ni oba­vi­ja­ju­ćim stak­lom. Na­pri­jed je smje­šten VW-ov 1,4-li­tre­ni mo­tor s tur­bo­pu­nja­čem ko­ji 180 KS pre­no­si na pred­nje ko­ta­če. “Ibiza je odu­vi­jek ima­la nos za praktične stva­ri u sva­kod­ne­vi­ci”, za­go­net­no je iz­ja­vio pred­sjed­nik SE­AT-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.